Vienintelė specializuota, Europos vėžio institutų organizacijos
akredituota onkologijos įstaiga Lietuvoje

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Artėjantys renginiai
Karjera
Naujienos
Nuomos konkursas
Projektų aprašymai
Renginių galerija
Skelbimai

NVI Mokslo taryba

Instituto Mokslo taryba (toliau – Taryba) veikia nuo 1957 m., kada buvo įkurtas Lietuvos sveikatos apsaugos ministerijos Onkologijos mokslo tyrimo institutas. Taryba buvo patariamasis Instituto direktoriaus organas, svarstant pagrindines Instituto mokslinės veiklos kryptis, vertinant Instituto struktūrinių padalinių mokslinę veiklą, tvirtinant konkurso komisijų išvadas dėl Instituto mokslinių struktūrinių padalinių vadovų, vyresniųjų bei jaunesniųjų mokslo darbuotojų.

 

Reorganizavus Institutą į Lietuvos onkologijos centrą, kuris 1996 m. įgijo valstybinės mokslo įstaigos statusą, mokslinės, gydomosios paskirties ir veiklos tęstinumą, išliko ankstesnės Tarybos funkcijos, be to, Taryba kartu su Centro direktoriumi tapo Centro valdymo organu.  

 

2002 m. įkūrus Vilniaus universiteto Onkologijos institutą, Instituto Taryba buvo aukščiausiu Instituto savivaldos organu. Aukščiausiu valdymo organu Taryba išliko ir 2014 m. liepos 1 d. reorganizavus Vilniaus universiteto Onkologijos institutą į Nacionalinį vėžio institutą.

 

Taryba, vadovaudamasi reglamentu, tvirtina Instituto strateginį veikos planą, mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo tvarką, svarsto ir tvirtina Instituto mokslinę veiklą reglamentuojančius dokumentus, svarsto Instituto direktoriaus pateiktas metines veiklos ataskaitas ir vertina, kaip Institutas įgyvendina savo tikslus ir uždavinius, svarsto ir teikia Instituto direktoriui pasiūlymus dėl Instituto ryšių su mokslo ir studijų institucijomis, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklos, bendradarbiavimo su tarptautinėmis organizacijomis, kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis, svarsto ir tvirtina dokumentus, reglamentuojančius Instituto atvirosios prieigos laboratorijų darbą, Institute atliekamus mokslinius tyrimus, rengia rekomendacijas dėl onkologijos mokslo laimėjimų taikymo praktikoje.

 

Instituto Tarybos narių skaičius nustatytas Švietimo ir mokslo ministerijos. Tarybą sudaro 13 narių, iš kurių 2 skiria švietimo ir mokslo ministras, po vieną asmenį deleguoja Sveikatos apsaugos ministerija, Vilniaus universitetas ir Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos, vieną asmenį skiria švietimo ir mokslo ministras iš Lietuvos specializuotos onkologijos draugijos (asociacijos), 7 Tarybos nariai renkami iš Instituto mokslo ir administracijos darbuotojų.

 

 

 • Dabartiniai NVI Tarybos nariai

  Tarybos pirmininkas: dr. Ernestas Janulionis - Nacionalinio vėžio instituto mokslinis sekretorius, Brachiterapijos skyriaus vedėjas.

  Tarybos pirmininko pavaduotojas: prof. habil. dr. Ričardas Rotomskis - Nacionalinio vėžio instituto Biomedicininės fizikos laboratorijos vyriausiasis mokslo darbuotojas, laboratorijos vedėjas.

  Sekretorius: dr. Albertas Ulys - Nacionalinio vėžio instituto Onkourologijos skyriaus vedėjas (gydytojas onkologas (urologas)), vyresnysis mokslo darbuotojas.

  Tarybos nariai:

  1. prof. dr. (HP) Feliksas Jankevičius (NVI);
  2. prof. Aurelija Žvirblienė (VU);
  3. prof. dr. (HP) Saulius Cicėnas (NVI);
  4. prof. dr. Elona Juozaitytė (LSMU);
  5. prof. habil. dr. Ričardas Rotomskis (NVI);
  6. prof. Sonata Jarmalaitė (NVI);
  7. prof. dr. Laimonas Griškevičius (VUL SK);
  8. prof. dr. Gintarė Šakalytė (Lietuvos Respublikos SAM);
  9. dr. Ernestas Janulionis (NVI);
  10. dr. Giedrius Viliūnas (Lietuvos Respublikos ŠMM);
  11. dr. Renatas Tikuišis (NVI);
  12. dr. Albertas Ulys (NVI);
  13. dr. Albertas Žalys (Lietuvos Respublikos ŠMM).