Atgal

Administracinė informacija


Planavimo dokumentai

NVI STRATEGINIAI VEIKLOS PLANAI

2018-2020-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS (patikslinta 2018-03-08)
Priedai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

2018-2020-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 
Priedai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

2017 - 2019 m. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS (patikslinta 2017-03-31) 
Priedai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

2017-2019m. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 
Priedai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

 

2017-2019m. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROJEKTAS 
Priedai: 1 2 3 

2016-2018 m. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS (patvirtintas 2016-03-03 direktoriaus įsakymu R8-49)
Priedai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

NVI 2016-2018m. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROJEKTAS
Priedai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

NVI 2015–2017 m. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATIKSLINIMO PROJEKTAS

NVI 2015-2017-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS  

NVI 2015-2017-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS
VERTINIMO KRITERIJŲ TECHNINIAI PRIEDAI

Darbo užmokestis
2017 METŲ 2-O KETVIRČIO VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS SU PRIEDAIS IR PRIEMOKOMIS
Eil. Nr. Rodiklis 2017 m. antro ketvirčio vidutinis darbo užmokestis, Eur
1 Gydytojai 1.233,49
2 Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu 1.091,55
3 Slaugytojai 930,94
4 Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu 685,72
5 Kitas personalas 600,53
6 Mokslo darbuotojai 981,24
  Iš viso: 946,80
2017 METŲ 3-O KETVIRČIO VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS SU PRIEDAIS IR PRIEMOKOMIS
Eil. Nr. Rodiklis 2017 m. trečio ketvirčio vidutinis darbo užmokestis, Eur
1 Gydytojai 1.302,55
2 Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu 1.097,57
3 Slaugytojai 918,26
4 Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu 628,04
5 Kitas personalas 568,17
6 Mokslo darbuotojai 638,38
  Iš viso: 920,29
2017 METŲ 4-O KETVIRČIO VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS SU PRIEDAIS IR PRIEMOKOMIS
Eil. Nr. Rodiklis 2017 m. ketvirto ketvirčio vidutinis darbo užmokestis, Eur
1 Gydytojai 1.336,22
2 Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu 1.106,59
3 Slaugytojai 953,47
4 Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu 622,99
5 Kitas personalas 575,95
6 Mokslo darbuotojai 871,88
  Iš viso: 961,15
Viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų skyrius yra Nacionalinio vėžio instituto padalinys, atliekantis viešųjų pirkimų procedūras, siekiant racionaliai panaudoti biudžeto ir kitų finansavimo šaltinių lėšas skirtas reikiamų prekių, paslaugų ar/ir darbų įsigijimui, užtikrinant jų kokybę bei siekiant sudaryti pirkimo sutartis su patikimais prekių ir paslaugų tiekėjais. Viešųjų pirkimų skyriaus tikslas – užtikrinti, kad visi Nacionalinio vėžio instituto viešieji pirkimai būtų atliekami ir jų laimėtojas nustatomas laikantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų normų reikalavimų bei pagrindinių viešųjų pirkimų principų: lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo.

Kontaktai

Tarnybiniai lengvieji automobiliai

 

Eil.
Nr.

Automobilio gamybinė markė ir modelis

Spalva

Valstybinis registracijos
NR.

1

ŠKODA SUPERB III STYLE 2.0 TDI

 Ruda

JOB 106

2

VW SHARAN

Juoda

LVE 806

3

VW Caravelle

Raudona

EOB 122

ONKOLOGINIŲ LIGŲ DIAGNOSTIKOS IR GYDYMO PASLAUGŲ PRIEINAMUMO IR KOKYBĖS RODIKLIAI

(stebesėna vykdoma, vadovaujantis Onkologinių ligų diagnostikos ir gydymo paslaugų prieinamumo ir kokybės rodiklių ir jų stebėsenos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. V-156) 

Eil. Nr.

Rodiklio pavadinimas

Rodiklio aprašymas

Rodiklio siektina reikšmė

Duomenų teikėjas NVI

1.

Laikotarpis nuo pirmojo apsilankymo pas gydytoją specialistą dienos iki diagnozės nustatymo dienos

Paciento, kuriam pirmą kartą įtariama onkologinė liga, laukimo laikas nuo pirmojo apsilankymo pas gydytoją specialistą dienos iki diagnozės nustatymo (onkologinės ligos diagnozės patvirtinimas  objektyviais duomenimis (histologiškai ir kt.) dienos (pateikiami duomenys apie trumpiausią, ilgiausią ir vidutinį laukimo laiką per mėnesį)

Ne daugiau kaip 28 kalendorinės  dienos

Trumpiausias  – 15 d.

Ilgiausias  – 28 d.

Vidutinis  – 19 d.

2.

Laikotarpis nuo onkologinės ligos diagnozės nustatymo iki gydymo pradžios

Paciento, kuriam pirmą kartą įtariama onkologinė liga, laukimo laikas nuo onkologinės ligos diagnozės nustatymo dienos iki gydymo pradžios (gydytojų specialistų komandos paciento diagnostikos ir gydymo plano aptarimo data) (pateikiami duomenys apie trumpiausią, ilgiausią ir vidutinį laukimo laiką per mėnesį)

Ne daugiau kaip 14 kalendorinių dienų

Trumpiausias laikas – 3 d.

Ilgiausias – 14 d.

Vidutinis – 7 d.

3.

Pacientui, kuriam pirmą kartą patvirtinta onkologinės ligos diagnozė, diagnostikos ir gydymo taktiką parenka ir planą sudaro daugiadalykė gydytojų specialistų komanda

Konkrečiam pacientui, kuriam pirmą kartą patvirtinta onkologinės ligos diagnozė, onkologinės ligos diagnostikos ir gydymo taktiką parenka ir planą sudaro daugiadalykė gydytojų specialistų komanda

100 proc. pacientų

100 proc.

4.

Pacientui, kuriam pirmą kartą patvirtinta onkologinės ligos diagnozė, prireikus, sudarytos sąlygos gauti specialisto, konsultuojančio dėl paliatyvios pagalbos paslaugų, konsultaciją

Konkrečiam pacientui, kuriam pirmą kartą patvirtinta onkologinės ligos diagnozė, prireikus suteikiamos specialisto, konsultuojančio dėl paliatyvios pagalbos, paslaugos

Taip

Taip

5.

Onkologinių ligų diagnostikos ir gydymo protokolų skaičius

SOPT SPĮ taikomų onkologinių ligų diagnostikos ir gydymo protokolų skaičius

Ne mažiau kaip 10

23

6.

Radikalių ir neradikalių chirurginių operacijų santykis

Onkologinėmis ligomis sergantiems pacientams OPT SPĮ ir SOPT SPĮ atliktų radikalių (gydytojo patologo koduojamų kodu R0) ir neradikalių (gydytojo patologo koduojamų kodu R1) operacijų santykis pagal ligas, kurių kodai pagal TLK-10-AM: C16, C18-20, C25.0, C34, C50, C61 (rodiklis netaikomas operuojant paliatyviais tikslais (gydytojui patologui koduojant kodu R2)

Radikalių operacijų dalis (proc.)

C16 – 97,4 proc.

C18 – 100 proc.

C19 – 97,3 proc.

C20 – 97,6 proc.

C25 – 100 proc.

C34 – 91,7 proc. 

C50 – 98,5 proc. 

C61 – 80 proc.

7.

Vėžio registro* pilnumas

Asmens  sveikatos  priežiūros įstaigų,  privalančių teikti duomenis Vėžio registrui*, pateikusių pranešimą apie pirmą kartą nustatytą onkologinę ligą Nacionaliniam vėžio institutui, dalis (proc.)

100 proc.

Nacionalinio vėžio instituto

Vėžio registras negali nurodyti tikslaus skaičiaus įstaigų, kurios teikia informaciją apie nustatytus onkologinius susirgimus.

8.

Klinikinių tyrimų prieinamumas pacientams

Klinikiniuose tyrimuose dalyvavusių onkologinėmis ligomis sergančių pacientų skaičius (priklausomai nuo inicijuotų tarptautinių tyrimų skaičiaus)

Pacientų skaičius

aktyvių tyrimų sk. – 24

įtrauktų pacientų sk. – 134

9.

SOPT SPĮ nagrinėtų pacientų skundų pagrįstumas

SOPT SPĮ dėl onkologinių ligų teiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų nagrinėtų pacientų skundų ir pagrįstų skundų skaičiaus santykis (sk.)

Nagrinėtų skundų skaičius / pagrįstų skundų skaičius

13/3

10.

Pacientų pasitenkinimo teikiamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis lygis

SOPT SPĮ atliekamos onkologinėmis ligomis sergančių pacientų apklausos duomenys, įvertinami balais (maksimaliai 20 balų)**

19-20 balų

18,92

 

įsteigtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016  m. rugpjūčio 11 d. nutarimu  Nr. 806 „Dėl Vėžio registro įsteigimo, Vėžio registro nuostatų patvirtinimo ir registro veiklos pradžios nustatymo“.

** skaičiuojamas vadovaujantis Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos kokybės vertinimo rodiklių sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012  m. lapkričio 29 d. įsakymu  Nr. V-1073 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos kokybės ir efektyvumo vertinimo rodiklių sąrašų patvirtinimo“, 5 punkte nustatyta tvarka.
Atnaujinta 2018-04-19 08:22


Svarbu žinoti: