Atgal

Darbo pasiūlymai

Kandidatų asmens duomenys tvarkomi pagal NVI asmens duomenų tvarkymo taisykles ir saugojimo terminus.

NVI asmens duomenų tvarkymo taisyklės

______________________________________________________

≡ SKELBIA KONKURSĄ NACIONALINIO VĖŽIO INSTITUTO DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. ISAK-2463 „Dėl Valstybinio mokslinių tyrimų instituto direktoriaus rinkimų viešo konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir  Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. gruodžio  12 d. įsakymu Nr. P1-314 „Dėl kvalifikacinių reikalavimų Nacionalinio vėžio instituto direktoriaus pareigybei patvirtinimo“ skelbia konkursą Nacionalinio vėžio instituto direktoriaus pareigoms eiti.

Kvalifikaciniai reikalavimai Nacionalinio vėžio instituto direktoriaus pareigybei:

1. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ją apibrėžia Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 5 straipsnis;

2. turėti medicinos ir sveikatos arba gamtos mokslų srities mokslo daktaro laipsnį;

3. turėti ne mažiau kaip 5 metus mokslinio darbo patirtį medicinos mokslo srityje;

4. turėti ne mažiau kaip 5 metus vadovavimo patirties (vadovavęs stambiam, ne mažesniam nei 10 mokslininkų kolektyvui arba institucijos padaliniui, arba atskirai institucijai);

5. turėti dalyvavimo patirties tarptautinio lygio fundamentinių ir / arba taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) projektuose;

6. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos ir Lietuvos mokslo ir studijų politiką, sveikatos apsaugos politiką reglamentuojančius teisės aktus ir vystymosi perspektyvas, naujausių pažangių technologijų taikymą onkologijos mokslų srityje;

7. išmanyti Instituto pagrindinių mokslinių tyrimų krypčių realizavimo būdus vertinant tolesnę Instituto veiklą MTEP ir onkologijos srityse;

8 būti susipažinusiam su Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo institucine sistema Lietuvoje;

9. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

10. mokėti vieną iš oficialiųjų Europos Sąjungos užsienio kalbų;

11. mokėti lietuvių kalbą (kalbos mokėjimo lygis turi atitikti valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus).

Pretendentai į Nacionalinio vėžio instituto direktoriaus pareigas turi pateikti šiuos dokumentus:

1. prašymą dalyvauti konkurse (laisva forma), nurodant kontaktinius duomenis (telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas);

2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir (ar) jo kopiją;

3. mokslo laipsnį liudijantį dokumentą ir (ar) jo kopiją;

4. trumpą gyvenimo aprašymą;

5. trumpą mokslinės veiklos aprašymą ir mokslinių darbų sąrašą (nurodant 10–15 svarbiausių mokslinių darbų);

6. Instituto 10 metų strategijos (gairių) ir 5 artimiausių metų veiklos krypčių plano projektą;

7. motyvacinį raštą;

8. informaciją apie dalyvavimą tarptautinio lygio fundamentinių ir / arba taikomųjų MTEP projektuose;

9. vadybinę patirtį atskleidžiančių veiklų sąrašą;

10. kitus papildomus dokumentus, leidžiančius objektyviai įvertinti pretendento kvalifikaciją bei reikalavimų atitikimą (pretendento nuožiūra).

Instituto direktoriaus pareiginės algos koeficientas nuo 10,0 iki 17,83. Instituto direktoriui gali būti mokamas priedas už veiklos efektyvumą ir (ar) priemoka už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą. Konkretus instituto direktoriaus darbo užmokestis apskaičiuojamas ir nustatomas vadovaujantis Darbo užmokesčio nustatymo valstybinių mokslinių tyrimų institutų direktoriams, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Švietimo, mokslo ir sporto ministerija tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2007 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. ISAK-1089 „Dėl Darbo užmokesčio nustatymo valstybinių mokslinių tyrimų institutų direktoriams, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Švietimo, mokslo ir sporto ministerija tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Pretendentas ne vėliau kaip iki 2020 m. vasario 2 d. įskaitytinai pateikia dokumentus tiesiogiai Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Personalo skyriui (A. Volano g. 2, Vilnius, 108 arba 107 kab.) pirmadieniais–trečiadieniais nuo 14.00 iki 16.00 val., ketvirtadieniais–penktadieniais nuo 9.00 iki 11.00 val. arba elektroniniu paštu (pasirašant elektroniniu parašu) smmin@smm.lt, arba registruotu laišku Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos adresu A. Volano g. 2, 01516 Vilnius.

Jei pretendentas siuntė dokumentus elektroniniu paštu arba registruotu paštu, dokumentų originalai sutikrinami su pateiktomis kopijomis, pretendentui atvykus į konkursą.

Išsamesnė informacija teikiama telefonais: (8 5) 219 1108, (8 5) 219 1170.

______________________________________________________

 

≡PASKELBTAS KONKURSAS EITI MOKSLO DARBUOTOJŲ PAREIGAS NACIONALINIO VĖŽIO INSTITUTO PADALINIUOSE:
 
1. Genetinės diagnostikos laboratorijoje – jaunesniojo mokslo darbuotojo (0,5 et.).
 [*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: ne trumpesnė kaip 2-jų metų darbo patirtis genetinės vėžio diagnostikos srityje, taikant visuminius genų raiškos, vienos ląstelės sekoskaitos, metilinimui jautrios PGR ir kiekybinio PGR metodus klinikoje]
Pareiginės algos koeficientas – 2,5-3,16
 
2. Genetinės diagnostikos laboratorijoje – jaunesniojo mokslo darbuotojo (0,25 et.).
 [*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: ne trumpesnė kaip 2-jų metų darbo patirtis genetinės vėžio diagnostikos srityje, taikant visuminius mikroRNR raiškos  ir kiekybinio PGR metodus klinikoje]
Pareiginės algos koeficientas – 1,25-1,58 
 
3. Klinikinės onkologijos laboratorijoje – vyresniojo mokslo darbuotojo (1,0 et.).
[*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: ne trumpesnė nei 10 metų patirtis eksperimentinės onkologijos srityje, naudojant molekulinės ir ląstelės biologijos metodus; patirtis daugiafaktorinių eksperimentų planavime ir ikiklinikinių bei klinikinių duomenų daugiafaktorinėje biostatistinėje ir bioinformatinėje analizėje]
Pareiginės algos koeficientas – 7,51-12,04 
 
4. Biomedicininės fizikos laboratorijoje – vyresniojo mokslo darbuotojo (0,5 et.).
[*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: ne trumpesnė kaip 10 metų patirtis optinės  biopsijos onkologijos  srityje, kuriant bei taikant inovatyvius lazerinės diagnostikos bei fotodinaminės terapijos metodus, patirtis ir įgūdžiai naujų diagnostikos metodų diegimo klinikoje]
Pareiginės algos koeficientas – 3,76-6,02 
 
5. Atviros prieigos centre – vyriausiojo mokslo darbuotojo (vadovo) (1,0 et.).
[*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: ne trumpesnė kaip 8 metų patirtis nanotechnologijų ir nanodarinių taikymo navikų diagnostikos ir terapijos srityse; darbo su konfokaliniu mikroskopu ir FLIM sistema patirtis ir įgūdžiai]
Pareiginės algos koeficientas – 8,61-15,5  
 
Reikalavimai pretendentams:
1. Atitikti minimalius kvalifikacinius mokslo darbuotojo pareigybės reikalavimus (Nacionalinio vėžio instituto Mokslo tarybos (2014-12-15 protokolas Nr. A7-7) patvirtintas mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašas)
2. Būti kompetentingam eksperimentinės onkologijos srityje (*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai įvardinti prie pareigybės)
 
Dokumentai dalyvauti konkurse:
1. prašymas dalyvauti konkurse direktoriaus vardu;
2. asmens tapatybę įrodantis dokumentas bei jo kopija;
3. išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją liudijantys dokumentai (aukštojo mokslo diplomas, mokslinio laipsnio diplomas, licencijos ir sertifikatai ir kt.) ir jų kopijos;
4. gyvenimo aprašymas, kuriame kandidatas laisva forma nurodo savo mokslinę ir praktinę veiklą, savo įgūdžius ir dalykines savybes (pvz., mokėjimą naudotis kompiuteriu, užsienio kalbų mokėjimą, atitinkamos srities kvalifikacijos kėlimą ir pan.);
5. išsamus mokslinių straipsnių, monografijų ir kitų mokslinių darbų sąrašas ir šių darbų kopijos;
6. ataskaita apie kvalifikacijos kėlimą.
 
Dokumentus pateikti iki 2020 m. sausio 20 d.
moksliniam sekretoriui dr. Ernestui Janulioniui
Adresu: Nacionalinis vėžio institutas (324 kab.), Santariškių g. 1, LT-08660 Vilnius
Tel.: (8 5) 278 6781; el. paštas: ernestas.janulionisnvi.lt
______________________________________________________
 

Gydytojams

Gydytojas echoskopuotojas, gydytojas radiologas

Reikalavimai darbuotojui:

*Gydytojo echoskopuotojo arba gydytojo radiologo kvalifikacinis pažymėjimas.
*Aukštasis medicininis išsilavinimas.
*Darbo patirtis limfmazgių ir krūtų echoskopijose.
*Atsakingumas, iniciatyvumas, novatoriškumas.

Siūlomo darbo pradžia – nutariama pokalbio metu.

Mes siūlome:

*Pagrindinę įrangą darbui pagal specialybę bei kitas darbo priemones.
*Galimybę kelti kvalifikaciją.
*Darbą jaunatviškame, draugiškame kolektyve.
*1500 EUR +20 % (už kenksmingumą)

______________________________________________________ 

Gydytojas radiologas intervencijoms

Reikalavimai darbuotojui:

*Gydytojo echoskopuotojo arba gydytojo radiologo kvalifikacinis pažymėjimas.
*Aukštasis medicininis išsilavinimas.
*Darbo patirtis, atliekant intervencines procedūras.
*Atsakingumas, iniciatyvumas, novatoriškumas.

Siūlomo darbo pradžia – nutariama pokalbio metu.

Mes siūlome:

*Galimybę dirbti kompiuteriu su interneto prieiga.
*Pagrindinę įrangą darbui pagal specialybę bei kitas darbo priemones.
*Galimybę kelti kvalifikaciją.
*Darbą jaunatviškame, draugiškame kolektyve.
*1500 EUR +20 % (už kenksmingumą) 

Dėl darbo pasiūlymo kreiptis – į skyriaus vedėją dr. Jurgitą Ušinskienę el. paštu jurgita.usinskienenvi.lt

Slaugytojams

Slaugos administravimo skyrius skubiai ieško į savo komandą

DIETISTO (1 et.).

Galimybė įsidarbinti – artimiausiu metu.

Būtų galimybė turėti papildomą dietisto 0,25 et.

Reikalavimai:

 • Išsilavinimas: dietisto profesinė kvalifikacija įgyta aukštojoje mokykloje;
 • Dietisto darbo patirtis sveikatos priežiūros įstaigose (privalumas);
 • Raštvedybos išmanymas;
 • Puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai (MS Excel, MS PowerPoint programomis);
 • Lietuvių kalba (gebėjimas reikšti, formuluoti mintis – žodžiu, raštu).

Darbo pobūdis:

 • Planinių valgiaraščių sudarymas, koregavimas ir atnaujinimas;
 • Dietinių patiekalų kokybės įvertinimas;
 • Higienos reikalavimų vykdymo kontrolė skyriuose, dietinių patiekalų porcijavimo metu;
 • Maitinimo paslaugos teikėjo sąskaitoje faktūroje nurodyto maitintų pacientų skaičiaus tikrinimas;
 • Pacientų ir jų artimųjų mokymas/ugdymas, informavimas dietinio gydymo ir tinkamo maitinimosi klausimais;
 • Skyriuose besigydančių pacientų mitybos raciono koregavimas pagal gydytojo paskirtą dietinį gydymą;
 • Pacientų anketavimas pasitenkinimo maitinimo paslauga lygiui nustatyti, duomenų apdorojimas, analizės pateikimas;
 • Kitų skyriaus vedėjo užduočių vykdymas.

Asmeninės savybės:

 • Gebėjimas dirbti komandoje ir priimti situacijų sprendimus savarankiškai;
 • Atsakingumas – savalaikis užduočių vykdymas, kruopštumas, pareigingumas, iniciatyvumas;
 • Greitas loginis mąstymas, noras tobulėti.

Atlyginimas už 1 et. 875 – 1050 Eur (neatskaičius mokesčių)

Atlyginimas už 1,25 et. 1090 – 1270 Eur. (neatskaičius mokesčių)

 

TEIRAUTIS:

Nijolė Zadoreckaitė
Vyriausioji slaugos administratorė
Slaugos administravimo skyrius
223 kab.
Tel. (8 5) 278 6704
El. paštas nijole.zadoreckaitenvi.lt

______________________________________________________

Šiuo metu ieškome bendrosios praktikos slaugytojų terapiniuose skyriuose (3 et.):

 Rekalavimai:

*galiojanti bendrosios praktikos slaugytojo licencija;
*gebėjimas dirbti komandoje.

*Atlyginimas 1100 - 1200 Eur (neatskaičius mokesčių).
 
TEIRAUTIS:
Nijolė Zadoreckaitė
Vyriausioji slaugos administratorė
Slaugos administravimo skyrius
223 kab.
Tel. (8 5) 278 6704
El. paštas nijole.zadoreckaitenvi.lt
 
CV SIŲSTI el. paštu:
Viktorija Gaidamavičiūtė
Vyresnioji specialistė
Slaugos administravimo skyrius
223 kab.
Tel. (8 5) 219 0961
El. paštas viktorija.gaidamaviciutenvi.lt
______________________________________________________

CHEMOTERAPIJOS SU DIENOS STACIONARU  SKYRIUJE reikalingi slaugytojai

Apie siūlomą darbą, darbo pobūdį:
Mūsų slaugytojų komanda:
• Atlieka slaugos bei gydomąsias procedūras (manipuliacijos procedūrų kabinete - tyrimų ėmimas, injekcijos, dokumentų pildymas);
• Teikia skubią medicinos pagalbą;
• Tvarko medicininę dokumentaciją.

Reikalavimai darbuotojui:
• Turite bendrosios praktikos slaugytojo išsilavinimą;
• Turite galiojančią bendrosios praktikos slaugytojo licenciją;
• Esate dėmesingi ir paslaugūs pacientams;
• Esate atsakingi, sąžiningi ir pareigingi, bendradarbiaujantys;
• Dirbate kompiuteriu.

Privalumas:
Turite 1 ir daugiau metų panašaus darbo patirties.

Siūlome:
• Suteikiame galimybę dirbti slenkančiu arba pastoviu darbo grafiku;
• Užtikriname puikias darbo sąlygas bei draugišką darbo aplinką;
• Suteikiame galimybę dalyvauti moksliniuose klinikiniuose tyrimuose, vykti į komandiruotes;
• 1100-1200 Eur (neatskaičius mokesčių) atlyginimą.

Gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką prašome siųsti el. paštu: zina.radzevicienenvi.lt arba dina.janavicienenvi.lt

Susisieksime su atrinktais kandidatais.

Medicininių autoklavų aparatininkams

Darbo pobūdis

 • medicinos prietaisų, skirtų sterilizacijai, plovimas, įvertinimas, komplektavimas ir pakavimas;
 • medicinos prietaisų sterilizavimas;
 • sterilizacijos procesų kontrolės vykdymas, sterilizacijos kontrolės dokumentų pildymas;
 • darbo vietos tvarkos ir švaros palaikymas.

Reikalavimai

 • išsilavinimas - vidurinis, specialus vidurinis;
 • savarankiško darbo (darbo Sterilizacinėje ar operacinėje)  patirtis - privalumas;
 • sąžiningumas, atsakingumas, kruopštumas;
 • gebėjimas dirbti komandoje.

Atlyginimas nuo 650 Eur (neatskaičius mokesčių).

TEIRAUTIS:
Danguolė Navikienė
Vyriausioji slaugos administratorė
Infekcijų kontrolės skyrius
431kab.
Tel. (8 5) 278 6797; mob.: +370 610 88781
El. paštas danguole.navikienenvi.lt

Vyresniesiems specialistams

Nacionalinio vėžio instituto Slaugos administravimo skyrius ieško į savo komandą

Vyresniojo specialisto ilgalaikiam darbui.

Reikalavimai:

 • Išsilavinimas: aukštasis neuniversitetinis/universitetinis (privalumas: viešojo administravimo, sveikatos politikos ir vadybos, teisės sritys);
 • Raštvedybos išmanymas;
 • Puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai (MS Excel, MS PowerPoint programomis);
 • Administracinio darbo patirtis (privalumas);
 • Lietuvių kalba (gebėjimas reikšti, formuluoti mintis – žodžiu, raštu). Privalumas - anglų kalba.

Darbo pobūdis:

 • Dokumentų srauto valdymas elektroninėje sistemoje;
 • Dokumentų ruošimas, administravimas;
 • Didelės apimties duomenų sisteminimas, apdorojimas, analizė;
 • Darbas su viešaisiais pirkimais;
 • Prezentacijų ruošimas;
 • Konferencijų ir kt. renginių organizavimas;
 • Vidinės komunikacijos užtikrinimas;
 • Kitų skyriaus vedėjo užduočių vykdymas.

Asmeninės savybės:

 • Gebėjimas dirbti komandoje ir priimti situacijų sprendimus savarankiškai;
 • Atsakingumas – savalaikis užduočių vykdymas, kruopštumas, pareigingumas, iniciatyvumas;
 • Greitas loginis mąstymas, noras tobulėti.

Atlyginimas 780-960 Eur (neatskaičius mokesčių).

Prašome siųsti savo CV ir registruotis pokalbiui.

Nijolė Zadoreckaitė
Vyriausioji slaugos administratorė
Slaugos administravimo skyrius
223 kab.
Tel. (8 5) 278 6704
El. paštas nijole.zadoreckaitenvi.lt

Administratoriui

Darbo pobūdis: 
*skyriaus dokumentacijos tvarkymas (skyriaus gydytojų darbo grafikų sudarymas, darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymas);
*dokumentų srauto valdymas elektroninėje sistemoje;
* dokumentų ruošimas, administravimas;
* vidinės komunikacijos užtikrinimas;
* kitų skyriaus vedėjo užduočių vykdymas.

Reikalavimai darbuotojui:
*aukštesnysis arba aukštasis išsilavinimas (privalumas: viešojo administravimo, sveikatos politikos ir vadybos, teisės sritys);
*raštvedybos išmanymas;
*geri darbo kompiuteriu įgūdžiai (MS Excel, MS PowerPoint programomis);
*administracinio darbo patirtis (privalumas);
*gebėjimas dirbti komandoje;
*atsakingumas, savalaikis užduočių vykdymas, kruoštumas, iniciatyvumas.

Yra galimybė kelti kvalifikaciją 

Atlyginimas – 580 EUR (neatskaičius mokesčių) + kintamoji dalis, kuri priklauso nuo darbo rezultatų.

TEIRAUTIS:

Albertas Ulys
Onkourologijos skyrius
Skyriaus vedėjas (gydytojas urologas)
607 kab.
Tel. (8 5) 2786795

CV siųsti: albertas.ulysnvi.lt
Atnaujinta 2020-01-02 08:47


Svarbu žinoti: