Atgal

Darbo pasiūlymai

SKELBIAMI VIEŠI KONKURSAI NACIONALINIO VĖŽIO INSTITUTO PADALINIŲ VADOVŲ PAREIGOMS UŽIMTI

Konkursą organizuojanti įstaiga: Viešoji įstaiga Nacionalinis vėžio institutas (NVI), įstaigos kodas 111959420, adresas Santariškių g. 1, Vilnius.

Konkursai skelbiami šioms pareigybėms:

1. Infekcijų kontrolės skyriaus vedėjas
Pareigybės lygis ir lygio kategorija  A1-2M. 0,5 darbo laiko norma, t. y. 19 val. per savaitę.
Darbo užmokestis prieš mokesčius nuo 1731,47 iki 2131,87 Eur (su vadovavimo priedu)
Skelbimas

2. Galvos-kaklo ir odos navikų chirurgijos skyriaus vedėjas

Pareigybės lygis ir lygio kategorija  A1-1M. 0,5 darbo laiko norma, t. y. 19 val. per savaitę.
Darbo užmokestis prieš mokesčius nuo 1731,47 iki 2251,99 Eur (su vadovavimo priedu)
Skelbimas 

3. Bendrosios ir abdominalinės chirurgijos ir onkologijos skyriaus vedėjas

Pareigybės lygis ir lygio kategorija  A1-1M. 0,5 darbo laiko norma, t. y. 19 val. per savaitę.
Darbo užmokestis prieš mokesčius nuo 1731,47 iki 2251,99 Eur (su vadovavimo priedu)
Skelbimas 

4. Priėmimo-skubiosios pagalbos skyriaus vedėjas

Pareigybės lygis ir lygio kategorija A1-2M. 0,5 darbo laiko norma, t. y. 19 val. per savaitę.
Darbo užmokestis prieš mokesčius nuo 1731,47 iki 2131,87 Eur (su vadovavimo priedu)
Skelbimas 

5. Chemoterapijos skyriaus su dienos stacionaru vedėjas

Pareigybės lygis ir lygio kategorija A1-2M. 0,5 darbo laiko norma, t. y. 19 val. per savaitę.
Darbo užmokestis prieš mokesčius nuo 1731,47 iki 2131,87 Eur (su vadovavimo priedu)
Skelbimas

6. Kraujo banko vedėjas

Pareigybės lygis ir lygio kategorija A1-2M. 0,5 darbo laiko norma, t. y. 19 val. per savaitę.
Darbo užmokestis prieš mokesčius nuo 1731,47 iki 2131,87 Eur (su vadovavimo priedu)
Skelbimas 

Darbo pradžia galima ne anksčiau kaip 2025 m. sausio 2 d.

Šias pareigas einantis darbuotojas į pareigas priimamas konkurso būdu ir su juo sudaroma terminuota darbo sutartis penkerių metų laikotarpiui.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentai, kuriuos turi pateikti pretendentas:

 1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 3. Išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;
 4. Gyvenimo aprašymą (nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);
 5. Darbo patirtį patvirtinančius dokumentus;
 6. Užsienio kalbos mokėjimą parodančius dokumentus;
 7. Kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
 8. Užpildytą pretendento anketą;
 9. Pretendento privačių interesų deklaracija;
 10. Papildomas kompetencijas patvirtinantys dokumentus*.
 • Jeigu keli pretendentai surinko vienodą didžiausią balų skaičių (bet ne mažiau kaip 6,0 balus už vieną testą arba ne mažiau kaip 12,0 balų už du testus, jeigu konkursas susidėjo iš dviejų testų), vertinami šių pretendentų gyvenimo aprašymuose nurodyti privalumai ir papildomos kompetencijos atsižvelgiant į jų atitikimą ir suderinamumą NVI tikslams ir prioritetams.
 • Pretendentų papildomos kompetencijos vertinamos skiriant už kiekvieną papildomą kompetenciją po papildomą balą prie jau surinktų balų. Jeigu įvertinus pretendentų privalumus, papildomas kompetencijas Komisijos narių balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamas yra Komisijos pirmininko balsas.

*Pretendento papildomomis kompetencijomis laikoma:

- vadovavimo sveikatos ir/ar švietimo ir mokslo sistemos subjektams (ar jų padaliniams, filialams) patirtis;

- mokslinės publikacijos onkologijos srityje arba su padalinio, kuriame pretenduojama dirbti, veikla susijusioje srityje, kvalifikacijos tobulinimas sveikatos politikos, sveikatos ekonomikos, vadybos srityse per paskutinius 5 metus (pretendentui pateikus papildomos kvalifikacijos tobulinimą patvirtinančius pažymėjimus ar mokslinių publikacijų kopijas ar viešai prieinamas nuorodas į jas);

- įgytas mokslų daktaro laipsnis, susijęs su padalinio, į kurio pareigybę pretenduojama, veikla;

- darbdavio (-ių) ir (arba) aukštojo mokslo įstaigos vadovo rekomendacija (pretendentui pateikus rekomendacinį raštą apie savo profesinę patirtį (vykdytą veiklą) ir darbo kokybę);

- Europos Sąjungos oficialių kalbų (anglų, vokiečių ar prancūzų) mokėjimas ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu (kalbos mokėjimo lygiai nustatomi vadovaujantis   2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 2241/204/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą (Europasas) (OL 2004 L 390, p. 6).

 • Jeigu įvertinus pretendentų privalumus, papildomas kompetencijas Komisijos narių balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamas yra Komisijos pirmininko balsas.

Dokumentų priėmimo terminas: pretendentų dokumentai priimami 10 darbo dienų po konkurso paskelbimo, t. y. iki 2024-07-12.

Pateikiant pretendentų dokumentus, kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir prireikus patikslinti ar papildyti pateiktus dokumentus, terminas gali būti pratęstas 5 darbo dienas, jeigu pretendentų prašoma pateikti papildomus dokumentus, reikalingus pretendento atitikčiai nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams įvertinti.

Kai nė vienas pretendentas nepateikia dokumentų dalyvauti konkurse arba nė vienas pretendentas neatitinka konkurso skelbime nustatytų kvalifikacinių reikalavimų ir (ar) teigiamai atsako į bent vieną iš pretendento anketos 4–10 klausimų, terminas, per kurį priimami pretendentų dokumentai po konkurso paskelbimo Nuostatų 10 punkte nurodytose interneto svetainėse, gali būti pratęstas iki 10 darbo dienų.

Apie tikslią konkurso datą ir laiką pretendentai bus informuoti asmeniškai.

Dokumentų pateikimo būdas: tik el. būdu per Valstybės tarnybos departamento sistemą (VATIS Prašymo teikimo modulį).

Pretendento atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis).

Informacija apie konkursą teikiama: telefonu +370 5  278 6705; el. paštu: jurgita.stirblienenvi.lt 

------------------------------------------------

KONKURSŲ PAREIGOMS NACIONALINIAME VĖŽIO INSTITUTE UŽIMTI ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO NUOSTATAI

KONKURSŲ MOKSLO DARBUOTOJŲ PAREIGOMS EITI ORGANIZAVIMO IR MOKSLO DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO TVARKOS APRAŠAS
Aprašo priedai
 


Mokslininkams

SKELBIAMI KONKURSAI EITI MOKSLO DARBUOTOJŲ PAREIGAS NACIONALINIO VĖŽIO INSTITUTO PADALINIUOSE

Klinikinės onkologijos laboratorijoje:

 • vyriausiojo mokslo darbuotojo (vedėjo) (pilna darbo laiko norma)
  [*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: ne trumpesnė kaip 5 metų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų vykdymo ir organizavimo patirtis klinikinės onkologijos ir ankstyvos fazės vėžio klinikinių tyrimų srityje]
  Pareiginės algos koeficientas – 1,81
 • vyresniojo mokslo darbuotojo (0,25 darbo laiko norma)
  [*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: ne trumpesnė kaip 5 metų mokslinio darbo patirtis onkologinės tematikos taikomuosiuose tyrimuose]
  Pareiginės algos koeficientas – 0,37
 • jaunesniojo mokslo darbuotojo (0,25 darbo laiko norma)
  [*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: pageidautina turėti mokslinio darbo patirties onkologinės tematikos taikomuosiuose tyrimuose]
  Pareiginės algos koeficientas – 0,29

Imunologijos laboratorijoje:

 • vyresniojo mokslo darbuotojo (pilna darbo laiko norma)
  [*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: imuninių tyrimų metodų išmanymas; patirtis dirbant su daugiaspalviu tėkmės citometru; kvalifikacija ir patirtis dirbti su laboratoriniais gyvūnais (būtinas ne žemesnės kaip C Felasa (arba atitikmens) kategorijos sertifikatas); patirtis ir kvalifikacija darbui pagal Geros gamybos praktikos reikalavimus; patirtis ląstelinių preparatų gamyboje]
  Pareiginės algos koeficientas – 1,47
 • vyresniojo mokslo darbuotojo (pilna darbo laiko norma)
  [*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: kvalifikacija ir patirtis darbo su eksperimentiniais gyvūnais (būtinas ne žemesnės kaip C Felasa (arba atitikmens) kategorijos sertifikatas); patirtis dirbant su daugiaspalviu tėkmės citometru, ląstelių kultūromis; geros gamybos praktikos reikalavimų žinojimas ir patirtis ląstelininių preparatų gamyboje]
  Pareiginės algos koeficientas – 1,47

Biomedicininės fizikos laboratorijoje:

 • vyresniojo mokslo darbuotojo (pilna darbo laiko norma)
  [*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: darbo patirtis vykdant eksperimentus su in vitro ląstelių kultūromis, trimatėmis ląstelių modelinėmis sistemomis; gebėjimas atlikti ląstelių gyvybingumo nustatymo tyrimus; patirtis dirbant su konfokaline mikroskopija, fiksuotų ir gyvų bandinių vaizdinimas; gebėjimas atlikti nuostovios fluorescencinės spektroskopijos ir fluorescencinės laikinės skyros spektroskopijos matavimus]
  Pareiginės algos koeficientas – 1,47
 • mokslo darbuotojo (pilna darbo laiko norma)
  [*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: darbo patirtis vykdant nanodalelių spektroskopinius tyrimus (nuostoviosios ir laikinės skyros spektroskopijos metodais); patirtis dirbant nanodalelių dydžio nustatymo dinaminės sklaidos ir zeta potencialomatavimo etodais metodais; patirtis vykdant nanodalelių toksiškumo ląstelėms tyrimus (MTT, XTT, LDH, ADAM-MC metodais); patirtis vykdant sveikų, vėžinių, mezenchiminių ląstelių kultivavimo ir migracijos tyrimus]
  Pareiginės algos koeficientas – 1,25
 • jaunesniojo mokslo darbuotojo (0,75 darbo laiko norma)
  [*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: mokslinio darbo patirtis vykdant eksperimentus su biologiniais objektais ir atliekant ląstelių gyvybingumo nustatymo tyrimus; patirtis dirbant su konfokaline mikroskopija, fluorescencijos gyvavimo trukmės vaizdinimo mikroskopija; gebėjimas atlikti nuostovios fluorescencinės spektroskopijos ir fluorescencinės laikinės skyros spektroskopijos matavimus; patirtis dirbant su aplinkai jautriais fluoroforais]
  Pareiginės algos koeficientas – 0,88

Biobanke

 • jaunesniojo mokslo darbuotojo (pilna darbo laiko norma)
  [*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: ne trumpesnė kaip 1 metų darbo patirtis dirbant Biobanke; mokslinio darbo patirtis dirbant su tarptautiniais klinikiniais duomenų masyvais; turėti genetikos krypties magistro laipsnį; turėti leidimą dirbti su gyvūnais]
  Pareiginės algos koeficientas – 1,17

Genetinės diagnostikos laboratorijoje

 • vyriausiojo mokslo darbuotojo (vedėjo) (pilna darbo laiko norma)
  [*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: ne trumpesnė kaip 5 metų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų vykdymo ir organizavimo patirtis vėžio genetikos ir genomikos srityje]
  Pareiginės algos koeficientas – 1,81

Vėžio epidemiologijos laboratorijoje 

 • jaunesniojo mokslo darbuotojo (0,25 darbo laiko norma)
  [*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: turėti patirties vykdant vėžio epidemiologinius tyrimus]
  Pareiginės algos koeficientas – 0,29

Reikalavimai pretendentams:

 1.  Atitikti Nacionalinio vėžio instituto Mokslo tarybos 2024 m. sausio 3 d. nutarimu Nr. A37-3 patvirtinto Nacionalinio vėžio instituto konkursų mokslo darbuotojų pareigoms eiti organizavimo ir mokslo darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo TA1 P18 (toliau – Aprašas) mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinius reikalavimus.
 2. *Būti kompetentingiems tiriamojo darbo onkologijos srityje (papildomi kvalifikaciniai reikalavimai įvardinti prie pareigybės)
 3. Pretendentai ketinantys dalyvauti konkurse privalo pateikti:
  >NVI direktoriui adresuotą prašymą dalyvauti konkurse;
  >asmens tapatybę įrodančio dokumento kopiją;
  >išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją liudijančių dokumentų (aukštojo mokslo diplomas, mokslinio laipsnio diplomas, licencijos ir sertifikatai ir kt.) kopijas;
 4. akademinės veiklos aprašą ir penkerių metų veiklos planą pagal Aprašo 1 priedą;
 5. pretendentas į vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas (dalyvaujantis konkurse) pateikia siūlomų užsienio ekspertų sąrašą.

Dokumentus pateikti iki 2024 m. gruodžio 27 d.

į Personalo valdymo skyrių (kab. Nr. A10), adresu Nacionalinis vėžio institutas, Santariškių g. 1, Vilnius

Pasiteiravimui: tel.: (8 5) 2786 705; el. paštas: jurgita.stirblienenvi.lt 

 ********************************************************

 

Gydytojams

MIELI KOLEGOS,

ANESTEZIOLOGIJOS, REANIMACIJOS IR OPERACINĖS SKYRIUS PRIE SAVO KOMANDOS DARBUI OPERACINĖSE IR REANIMACIJOJE KVIEČIA PRISIJUNGTI
GYDYTOJĄ ANESTEZIOLOGĄ REANIMATOLOGĄ

Darbo pobūdis:

*Teikia būtinąją medicinos pagalbą.
*Vykdo privalomąsias sveikatos programas.
*Kvalifikuotai tiria, diagnozuoja kritines būkles, skiria gydymą ir užtikrina pagal savo kompetenciją teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę.
*Dalyvauja konsiliumuose ir bendrose skyriaus vizitacijose.
*Įvertina paciento gyvybines funkcijas ir imasi veiksmų jas  stabilizuoti operacijos bei kritinės būklės metu.
*Konsultuoja pacientą, parengia jį anestezijai ir operacijai.
*Moka atlikti vietinę ir bendrąją nejautrą prieš chirurginę operaciją, gydomąsias bei diagnostines procedūras.
*Skiria intensyviąją terapiją kritinės būklės pacientui.
*Nustato perkėlimo į Anesteziologijos, reanimacijos ir operacinės skyrių indikacijas.
*Prižiūri ir kontroliuoja medicinos gydytojo  darbą.
*Budi darbo vietoje ir namuose darbo grafike nustatytu laiku.

Reikalavimai:

* Mokėti lietuvių kalbą ir bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);
*Turėti aukštąjį universitetinį medicinos studijų išsilavinimą;
*Turėti išduotą ir galiojančią medicinos praktikos licenciją verstis medicinos praktika pagal gydytojo anesteziologo reanimatologo profesinę kvalifikaciją;
* Geras kompiuterinis raštingumas;
* Gebėti dirbti komandoje;
* Turintis bendravimo su žmonėmis gebėjimų, iniciatyvus, atsakingas ir veiklus;
* Būti dėmesingu ir paslaugiu, sąžiningu, pareigingu, pagarbiai elgtis su pacientu.

Siūlome:

* Jaukią ir šiuolaikišką darbo aplinką, draugišką kolektyvą
* Galimybę kelti kvalifikaciją (įstaiga 100 % apmoka už dalyvavimą tobulinimo kursuose)
* Pilną darbo laiko normą (1 et., 37 val./sav.)
* Darbo laikas – pagal patvirtintą darbo grafiką
* Neterminuota darbo sutartis
* Darbo užmokestį prieš mokesčius nuo 2942,94 iki 3983,98 Eur (atsižvelgiant į profesinio darbo stažą).

Kontaktinis asmuo:
Vyriausioji specialistė Viktorija Gaidamavičiūtė, tel. Nr. +370 5 278 6723
Gyvenimo aprašymą (CV) prašome siųsti el. paštu viktorija.gaidamaviciutenvi.lt

**********

DIAGNOSTINĖS IR INTERVENCINĖS RADIOLOGIJOS SKYRIUS PRIE SAVO KOMANDOS KVIEČIA PRISIJUNGTI GYDYTOJĄ RADIOLOGĄ

Darbo pobūdis:

*Vertinti diagnostinius kompiuterinės tomografijos, magnetinio rezonanso vaizdus, atlikti intervencijas, ultragarsinius tyrimus, konsultuoti dėl geriausio ištyrimo plano sudarymo

Reikalavimai:

* Turėti aukštąjį universitetinį medicinos studijų išsilavinimą ir būti baigus radiologijos rezidentūrą;
* Būti įgijus gydytojo radiologo profesinę kvalifikaciją;
* Turėti išduotą ir galiojančią medicinos praktikos licenciją verstis medicinos praktika pagal gydytojo radiologo profesinę kvalifikaciją;
* Kompiuterinis raštingumas;
* Gebėti dirbti komandoje;
* Būti dėmesingu ir paslaugiu, sąžiningu, pareigingu, pagarbiai elgtis su pacientu.

Siūlome:

* Jaukią ir šiuolaikišką darbo aplinką, draugišką kolektyvą
* Galimybę kelti kvalifikaciją (įstaiga 100 % apmoka už dalyvavimą tobulinimo kursuose)
* Pilną darbo laiko normą (1 et.)
* Darbo laikas gali būti koreguojamas atsižvelgiant į individualius poreikius
* Laisvus savaitgalius ir šventines dienas
* Darbo užmokestį prieš mokesčius nuo 2942,94 iki 3743,74 Eur (atsižvelgiant į profesinio darbo stažą). 
Kontaktinis asmuo:
Vyriausioji specialistė Viktorija Gaidamavičiūtė, tel. Nr. +370 5 278 6723
Gyvenimo aprašymą (CV) prašome siųsti el. paštu viktorija.gaidamaviciutenvi.lt

-----------------------------

KVIEČIAME PRIE KONSULTACINĖS POLIKLINIKOS SKYRIAUS KOMANDOS PRISIJUNGTI

GYDYTOJĄ DERMATOVENEROLOGĄ

Konkursą organizuojanti įstaiga: VšĮ Nacionalinis vėžio institutas, įstaigos kodas 111959420, adresas Santariškių g. 1, Vilnius.

Pareigos: Konsultacinės poliklinikos skyriaus gydytojas dermatovenerologas (darbo laiko norma 18,5 val. per savaitę, t. y. 0,5 et.).

Pareiginės algos koeficientas nuo 5,02 iki 6,4 (888,54-1132,80 Eur neatskaičius mokesčių (už 0,5 et.), kuris priklauso nuo darbo stažo ir išsilavinimo). Taip pat priėmimo į darbą metu darbuotojui nustatoma ne didesnė kaip 20 procentų jo pareiginės algos kintamoji dalis iki darbuotojo kasmetinės veiklos vertinimo.

Siūlomo darbo pradžia:  susitariama pokalbio metu.

Profesinio darbo patirtis: ne mažesnė nei 2 metai (privalumas – patirtis onkologijos srityje).

Dėl išsamesnės informacijos apie darbo pasiūlymą gali kreiptis į Konsultacinės poliklinikos skyriaus vedėją dr. Arūną Kulboką,  tel. +370 5 2786710, el.p. arunas.kulbokanvi.lt

Gyvenimo aprašymus prašome siųsti Personalo ir teisės skyriaus vedėjai Jurgitai Stirblienei el.p. jurgita.stirblienenvi.lt, tel. +370 5 2786705.

Pareigų nuostatai

**********

 

Slaugytojams

ONKOUROLOGIJOS SKYRIUS PRIE SAVO KOMANDOS KVIEČIA PRISIJUNGTI
BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJĄ

Darbo pobūdis:

* Dėmesingas bendravimas su pacientais;
* Darbas komandoje su medicinos įstaigos personalu;
* Slaugos procedūrų atlikimas;
* Gydytojo pavestų užduočių atlikimas;
* Atsakingas medicininės dokumentacijos pildymas.

Reikalavimai:

* Turėti bendrosios praktikos slaugytojo išsilavinimą;
* Turėti galiojančią bendrosios slaugos praktikos licenciją;
* Kompiuterinis raštingumas;
* Gebėti dirbti komandoje;
* Būti dėmesingu ir paslaugiu, sąžiningu, pareigingu, atsakingu, pagarbiai elgtis su pacientu.

Siūlome:

* Jaukią ir šiuolaikišką darbo aplinką, draugišką kolektyvą;
* Galimybę kelti kvalifikaciją (įstaiga 100 % apmoka už dalyvavimą tobulinimo kursuose);
* Darbo laiką pagal iš anksto suderintą darbo grafiką;
* Darbo užmokestį prieš mokesčius nuo 1861,86 iki 2395,12 Eur (atsižvelgiant į išsilavinimą ir profesinio darbo stažą).

 --------------------

DIAGNOSTINĖS IR INTERVENCINĖS RADIOLOGIJOS SKYRIUS PRIE SAVO KOMANDOS KVIEČIA PRISIJUNGTI
BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJĄ DARBUI INTERVENCIJų KABINETE

Darbo pobūdis:

* Paruošti diagnostinių procedūrų kabinetą darbui;
* Pildyti medicininę dokumentaciją.
* Asistuoti gydytojui radiologui ultragarsinio tyrimo metu;
* Asistuoti gydytojui radiologui atliekant ultragarsu kontroliuojamas intervencijas.

Reikalavimai:

* Turėti bendrosios praktikos slaugytojo išsilavinimą;
* Turėti galiojančią bendrosios slaugos praktikos licenciją;
* Geras kompiuterinis raštingumas;
* Gebėti dirbti komandoje;
* Būti dėmesingu ir paslaugiu, sąžiningu, pareigingu, pagarbiai elgtis su pacientu.

Siūlome:

* Jaukią ir šiuolaikišką darbo aplinką, draugišką kolektyvą
* Galimybę kelti kvalifikaciją (įstaiga 100 % apmoka už dalyvavimą tobulinimo kursuose)
* Darbo laiką nuo 8 iki 16 val. (gali būti koreguojamas atsižvelgiant į individualius poreikius)
* Laisvus savaitgalius ir šventines dienas
* Darbo užmokestį prieš mokesčius nuo 1861,86 iki 2395,12 Eur (atsižvelgiant į išsilavinimą ir profesinio darbo stažą).
 
----------------------------
Kontaktinis asmuo:
Vyriausioji specialistė Viktorija Gaidamavičiūtė, tel. Nr. +370 5 278 6723
Gyvenimo aprašymą (CV) prašome siųsti el. paštu viktorija.gaidamaviciutenvi.lt

 

Farmakotechnikams

NVI VAISTINĖ PRIE SAVO KOMANDOS KVIEČIA PRISIJUNGTI VAISTININKO PADĖJĖJĄ (FARMAKOTECHNIKĄ)

Darbo pobūdis:

*Savalaikis pacientams paskirtų citotoksinių/citostatinių vaistinių preparatų dozių paruošimas, išdavimas;
*Vaistinių preparatų ir vaistinės prekių apskaitos vedimas.

Reikalavimai:

* Turėti vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesinę kvalifikaciją, įgytą baigus neuniversitetines farmacijos krypties studijas;
* Būti įrašytam (-ai) į Vaistininkų padėjėjų (farmakotechnikų) sąrašą;
* Kompiuterinis raštingumas;
* Gebėti dirbti komandoje ir savarankiškai;
* Žinoti vaistų ir vaistinių medžiagų įsigijimo, laikymo, išdavimo reikalavimus pagal Lietuvos Respublikos įstatymus bei kitus teisės aktus.

Siūlome:

* Jaukią ir šiuolaikišką darbo aplinką, draugišką kolektyvą;
* Galimybę mokytis dirbti įvairia įranga ir tobulinti profesinę kvalifikaciją (įstaiga 100 % apmoka už dalyvavimą tobulinimo kursuose);
* Darbo krūvį 1,0 et. (36 val. per savaitę);
* Laisvus savaitgalius ir šventines dienas;
* Darbo užmokestį prieš mokesčius nuo 1861,86 iki 2342,34 Eur (atsižvelgiant į išsilavinimą ir profesinio darbo stažą);
* Darbo pradžią deriname individualiai.

Kontaktinis asmuo:
Vyriausioji specialistė Viktorija Gaidamavičiūtė, tel. Nr. 852786723
Gyvenimo aprašymą (CV) prašome siųsti el. paštu viktorija.gaidamaviciutenvi.lt

 

Valytojams

NACIONALINIS VĖŽIO INSTITUTAS

PRIE SAVO KOMANDOS KVIEČIA PRISIJUNGTI VALYTOJĄ

 

Ieškome valytojų darbui klinikiniuose skyriuose (ligoninėje) ir kituose padaliniuose.

Darbo pobūdis: palatų, darbo kabinetų, bendrųjų patalpų (koridoriai, laiptinės), sanitarinių patalpų (procedūriniai, WC, dušinės) valymas (nuolatinis, pagrindinis ir galutinis (baigiamasis) patalpų valymas, dezinfekavimas), buitinių atliekų išnešimas į buitinių atliekų konteinerius ir kt.

 Siūlome:

* Galimybę dirbti pasirinktu darbo krūviu;

* Darbo laiką pagal iš anksto suderintą darbo grafiką;

* Aprūpinimą darbui reikalingomis priemonėmis ir reikmenimis

* Darbo užmokestį prieš mokesčius 1016,40 Eur.

 Kontaktinis asmuo:

Vyriausioji specialistė Viktorija Gaidamavičiūtė, tel. Nr. 852786723

Gyvenimo aprašymą (CV) prašome siųsti el. paštu viktorija.gaidamaviciute@nvi.lt

 
Atnaujinta 2024-07-01 12:15


Svarbu žinoti: