D.U.K.

1)   Ar galima gauti dokumentų iš ligos istorijos kopijas?

Pacientas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, turi teisę gauti informaciją apie savo sveikatos būklę. Pateikus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, pacientui pageidaujant, jo lėšomis padaromos ir ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo paciento kreipimosi į įstaigą jam yra išduodamos medicinos dokumentų kopijos. Pacientas taip pat turi teisę gauti rašytinę informaciją apie diagnozę ir gydymą. Norėdamas gauti rašytinę informaciją, pacientas pateikia NVI direktoriui prašymą, kuriame nurodomas reikiamos informacijos pobūdis bei panaudojimo tikslas, bei asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus. Rašytinės informacijos suteikimo paslauga yra mokama. Rašytinė informacija apie pacientą yra parengiama ir išsiunčiama pacientui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo apmokėjimo už paslaugą gavimo dienos.
Prašymas išduoti medicinos dokumentų kopijas

Prašymus galima siųsti:  Nacionalinis vėžio institutas, Santariškių g. 1, LT-08660, Vilnius
Prašymą, pasirašytą elektroniniu parašu, taip pat galima pateikti elektroniniu paštu: dvsnvi.lt

2) Ar įmanoma artimiesiems gauti paciento ligos istoriją po paciento mirties?

Kopiją ligos istorijos po paciento mirties gali gauti įpėdiniai pagal testamentą ir pagal įstatymą: sutuoktinis (registruotas partneris), tėvai, vaikai. Visais atvejais reikalingi  šią teisę pagrindžiantys dokumentai. Norint gauti kopiją reikia užpildyti prašymą kaip nurodyta p. 1) ir išsiųsti jį bei tapatybės dokumentus adresu, nurodytu aukščiau. 

 

3)   Kas gali gauti informaciją apie mano sveikatos būklę?

Informacija apie paciento sveikatą yra konfidenciali ir gali būti teikiama pacientui, jo atstovui, sveikatos priežiūros įstaigoms, kuriose yra/buvo gydomas, slaugomas pacientas ar atliekama jo ekspertizė, institucijoms, kontroliuojančioms sveikatos priežiūros paslaugas, teismui, prokuratūrai, ikiteisminio tyrimo įstaigoms, savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyriams bei kitoms institucijoms, kurioms tokią teisę suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai. Kitiems asmenims informacija apie pacientą teikiama tik esant rašytiniam paciento sutikimui.

4)   Ar galima gauti informaciją apie savo arba artimųjų giminaičių sveikatą telefonu?

Telefonu informacija apie pacientą neteikiama.

5)   Kiek laiko galioja siuntimas?   

Siuntime nurodytas galiojimo laikas negali viršyti 30 dienų. Siuntimo galiojimo laikas skaičiuojamas nuo jo išrašymo iki paciento užregistravimo gydytojo specialisto priėmimui arba įregistravimo į eilę gydytojo specialisto paslaugoms gauti.

6)   Ar gali pacientas pasirinkti kurioje įstaigoje jam bus suteikta konsultacija? Ar bet kurioje įstaigoje, turint siuntimą, gydytojo konsultacija bus suteikta nemokamai?

Pacientas gali pasirinkti gydytoją specialistą bet kurioje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje sutartį su teritorine ligonių kasa (TLK) dėl gydytojų specialistų paslaugų išlaidų apmokėjimo. Informaciją apie įstaigas, sudariusias šias sutartis, galima rasti TLK interneto svetainėje ir  pasirinkti gydymo įstaigą, kurioje konsultacija bus suteikta greičiausiai.

7)    Per kiek laiko gydytojas specialistas turi pateikti atsakymą siuntusiam gydytojui?

Pacientą konsultavęs gydytojas specialistas atsakymą siuntusiam gydytojui turi pateikti ne vėliau kaip per tris dienas. Gydytojai, išduodantys siuntimus ar pateikiantys atsakymus, teisės aktų nustatyta tvarka atsako už siuntimo pagrįstumą, siuntimo ar atsakymo savalaikiškumą, tinkamą siuntimo ar atsakymo įforminimą ir į siuntimą ar atsakymą įrašomų duomenų teisingumą.

8)    Ar visada turint siuntimą konsultacija ir tyrimai atliekami nemokamai?

Tyrimai yra gydytojo specialisto konsultacijos sudėtinė dalis ir atskirai už juos mokėti nereikia. Kiekvienas gydytojas atlieka tyrimus, kurie yra priskirti jo kompetencijai. Jei gydytojui reikalingi tyrimai, kurie viršija jo kompetenciją, jis turi pacientą nukreipti atitinkamo gydytojo specialisto konsultacijai. Tuo atveju, kai kokie nors papildomi tyrimai atliekami paciento iniciatyva, tyrimų išlaidas turi apmokėti pats pacientas.Atnaujinta 2021-11-22 14:55