Atgal

Korupcijos prevencija

„Mielieji, noriu širdingai padėkoti, kad pasirinkote Nacionalinį vėžio institutą, vienintelę specializuotą vėžio gydymo įstaigą Lietuvoje, dirbančią pagal Europos Sąjungos šalims rekomenduojamus standartus.
Tikiu, jog eidami savo individualiu paciento keliu per ligą sutinkate diagnostikos ir klinikos padaliniuose puikių gydytojų, slaugytojų, radiologijos technologų, gal būt – mokslininkų, matote ir kitus instituto darbuotojus. Esu tikras, kad pastebite mūsų šypsenas ir sulaukiate deramo dėmesio, atjautos, jaučiate mūsų - didelio onkologų kolektyvo - profesionalias bei žmogiškas pastangas Jus operuojant, skiriant chemoterapiją ir spindulinį gydymą, teikiant reabilitacijos paslaugas ir liekant ilgalaikėje stebėsenoje. Mes visi esame vienoje barikadų pusėje kovodami prieš vėžį, vieną sudėtingiausių šiuolaikinių ligų, kuri dėl mokslo pažangos ir naujausių technologijų vis geriau gydoma. Kasdien atlikdami savo pareigas puoselėjame naują - antikorupcinį - bendravimą tarp gydytojų ir pacientų. Kviečiu Jus rinktis tokį elgesio modelį, kuris užtikrins skaidrius santykius tarp pacientų ir medikų. Jeigu manote, kad dėkingumo išraiška privalo išlikti konkreti, prašome pasinaudoti Nacionalinio vėžio instituto paramos gavimo sąskaita. Nacionalinis vėžio institutas yra pasirengęs aptarti visus iškylančius klausimus ir spręsti problemas. Esame atvira institucija ir nuoširdžiai tikiu, kad teisinga komunikacija padės mums  sustiprinti abipusį pasitikėjimą ir neabejotinai padarys įtaką geresniems gydymo rezultatams.“

  Teikti pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos NVI

 Geriausia padėka medikui – vieša padėka

#AčiūMedikams VIEŠAI, o ne slaptai

 #AčiūMedikams. 


Teisinė informacija

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. V-1217 „Dėl skaidrių asmens sveikatos priežiūros įstaigų sąrašo patvirtinimo“ Nacionalinis vėžio institutas buvo įtrauktas į skaidrių asmens sveikatos priežiūros įstaigų sąrašą.

Per 2023 m. I pusmetį buvo gauti 26 pranešimai dėl galimo NVI darbuotojų netinkamo darbo pareigų vykdymo. Visi pranešimai buvo išnagrinėti per teisės aktuose nustatytus terminus ir priimti sprendimai.

Per 2022 m. buvo gauti 29 pranešimai dėl galimo NVI darbuotojų netinkamo darbo pareigų vykdymo. Visi pranešimai buvo išnagrinėti per teisės aktuose nustatytus terminus ir priimti sprendimai.

Už korupcijos prevenciją Nacionaliniame vėžio institute atsakingas subjektas – vyriausioji specialistė (korupcijai atsparios aplinkos kūrimui)  Vilma Gudavičienė, tel. (8 5) 278 6708, el. p. vilma.gudavicienenvi.lt;

Už korupcijos prevenciją Nacionaliniame vėžio institute atsakingo subjekto funkcijos:

 • organizuoja ir (ar) vykdo teisės pažeidimų (įskaitant korupcinio pobūdžio) tyrimą arba dalyvauja juos tiriant;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka organizuoja ir (ar) atlieka atsparumo korupcijai lygio nustatymą;
 • tvarko ir (ar) nagrinėja vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu gautą informaciją apie pažeidimus, renka ir kaupia nuasmenintus statistinius duomenis, susijusius su gautų pranešimų skaičiumi, ir sistemina tų duomenų nagrinėjimo rezultatus;
 • organizuoja ir (ar) atlieka Nacionalinio vėžio instituto darbuotojų viešųjų ir privačių interesų deklaravimo bei viešųjų ir privačių  interesų derinimo praktikos kontrolę ir stebėseną;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka rengia korupcijos prevencijos veiksmų planą ar organizuoja jo rengimą, atlieka šio plano įgyvendinimo stebėseną;
 • kontroliuoja, kaip Nacionalinio vėžio instituto darbuotojai laikosi antikorupcinio elgesio standartų, konsultuoja juos antikorupcinio elgesio klausimais;
 • skatina, koordinuoja ir kontroliuoja korupcijai atsparios aplinkos kūrimą Nacionaliniame vėžio institute.
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka organizuoja ir (ar) atlieka korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka organizuoja ir (ar) atlieka teisės aktų projektų antikorupcinius vertinimus;
 • sudaro pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją, sąrašą arba organizuoja jo sudarymą, taip pat dalyvauja ir teikia nuomonę personalo formavimo procedūrose vertinant iš Specialiųjų tyrimų tarnybos gautą informaciją apie asmenį;
 • organizuoja ir (ar) rengia mokymus, orientuotus į Nacionalinio vėžio instituto darbuotojų antikorupcinio sąmoningumo stiprinimą;
 • teikia pasiūlymus Nacionalinio vėžio instituto direktoriui dėl korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių diegimo ir įgyvendinimo;
 • prižiūri Nacionalinio vėžio instituto darbuotojų atžvilgiu vykdomos lobistinės veiklos deklaravimą ir vykdo šios veiklos kontrolę;
 • pagal poreikį atlieka kitas funkcijas, gerinančias korupcijai atsparią aplinką.

Darbuotojų elgesio kodeksas

Teikti pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos NVI

Korupcijos pasireiškimo tikimybė

MOTYVUOTOS IŠVADOS DĖL ANTIKORUPCINĖS ANALIZĖS IR VERTINIMO

NACIONALINIO VĖŽIO INSTITUTO MAŽOS VERTĖS VIEŠIEJI PIRKIMAI
Veiklos srities analizę ir vertinimą atliko Nacionalinio vėžio instituto Korupcijos prevencijos užtikrinimo komisija
Analizuotas laikotarpis: 2020 m. I-IV ketvirčiai

NACIONALINIO VĖŽIO INSTITUTO VIETŲ PAS GYDYTOJUS SPECIALISTUS REZERVAVIMAS IR LAUKIMO EILIŲ SUDARYMAS
Veiklos srities analizę ir vertinimą atliko Nacionalinio vėžio instituto Korupcijos prevencijos užtikrinimo komisija
Analizuotas laikotarpis: 2019 m. I-IV ketvirčiai ir 2020 m. I-III ketvirčiai
PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS

NACIONALINIO VĖŽIO INSTITUTO VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARAVIMO BEI VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ KONFLIKTŲ VALDYMAS
Veiklos srities analizę ir vertinimą atliko Nacionalinio vėžio instituto Korupcijos prevencijos užtikrinimo komisija
Analizuotas laikotarpis: 2019 m. I-IV ketvirčiai ir 2020 m. I-III ketvirčiai 
PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS

 
KORUPCIJAI – NE!
Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos –  kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos.

Kyšis – bet koks materialinis atlygis ar suteikiama asmeninė nauda už tiesioginių pareigų atlikimą. Taigi bet koks materialinis paciento atsidėkojimas (šokoladas, kava, gėrimai, dovanų kuponai, bilietai į renginius, pinigai) už suteiktą gydymą yra kyšis.

Atsakomybė už korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas
Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas nustato atsakomybę už korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, tokias kaip:
 • kyšininkavimas (225 straipsnis),
 • prekyba poveikiu (226 straipsnis),
 • papirkimas (227 straipsnis),
 • piktnaudžiavimas (228 straipsnis),
 • neteisėtas teisių į daiktą įregistravimas (2281 straipsnis),
 • tarnybos pareigų neatlikimas (229 straipsnis).
UŽ KYŠININKAVIMĄ, kai valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, savo ar kitų naudai tiesiogiai ar netiesiogiai pats ar per tarpininką pažadėjęs ar susitaręs priimti kyšį arba reikalavęs ar provokavęs duoti kyšį, arba priėmęs kyšį už teisėtą ar neteisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki aštuonerių metų.
 
UŽ PAPIRKIMĄ, kai asmuo tiesiogiai arba netiesiogiai pats ar per tarpininką pasiūlė, pažadėjo ar susitarė duoti arba davė kyšį valstybės tarnautojui ar jam prilygintam asmeniui arba trečiajam asmeniui už pageidaujamą valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens teisėtą ar neteisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki septynerių metų.
 
Asmuo ATLEIDŽIAMAS NUO BAUDŽIAMOSIOS ATSAKOMYBĖS už papirkimą, jeigu kyšio iš jo buvo reikalaujama ar provokuojama duoti kyšį ir jis, tiesiogiai arba netiesiogiai pats ar per tarpininką pasiūlęs ar pažadėjęs duoti arba davęs kyšį, per įmanomai trumpiausią laiką, bet ne vėliau negu iki jo pripažinimo įtariamuoju, savanoriškai apie tai pranešė teisėsaugos institucijai, taip pat jeigu kyšį jis pažadėjo duoti ar davė su teisėsaugos institucijos žinia.
Pareigybių, dėl kurių kreipiamasi į STT, sąrašas

Pareigybių, dėl kurių į kompetentingą valstybės instituciją privalo kreiptis konkursą laimėjusį pretendentą priimantis asmuo, sąrašas:

 1. NVI direktorius
 2. NVI direktoriaus pavaduotojas
 3. NVI struktūrinio padalinio vadovas
 4. NVI struktūrinio padalinio pavaduotojas
 5. Asmuo, kuris laikinai skiriamas į 1-4 punktuose nurodytas pareigas, kai nėra paskirto nuolat šias pareigas einančio asmens.
ES lėšomis finansuojamas projektas „Nepakantumo korupcijai sveikatos priežiūros srityje didinimas“

Projektas finansuojamas Europos Socialinio fondo lėšomis:

Projekto vertė – 80 956,28 Eur

Projektas įgyvendinamas 2018.02.28 – 2020.08.28

Projekto tikslas – didinti visuomenės nepakantumą korupcijai sveikatos priežiūros srityje. Šis tikslas nukreiptas į pagrindines tikslines grupes, kurios susiduria su korupcija korupcijos apraiškomis sveikatos priežiūros sistemoje – pacientus ir jų artimuosius.

Įgyvendinant projektą, keliami du pagrindiniai uždaviniai: kurti sąlygas sąžiningam sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų elgesiui ir šviesti bei informuoti pacientus apie korupcijos atvejus ir elgesį su jais susidūrus.

Projekto metu rengiami edukaciniai mokymai pacientams ir jų artimiesiems, vyksta konsultacijos dėl korupcijos sveikatos priežiūros srityje, rengiamos konferencijos apie korupciją sveikatos priežiūros srityje ir ruošiamos praktinės rekomendacijos apie korupciją sveikatos priežiūros srityje pacientams bei jų artimiesiems.

Projektas įgyvendinamas partnerio statusu. Pagrindinis projekto vykdytojas - Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija (POLA). 
Atnaujinta 2024-05-02 10:37


Svarbu žinoti: