Veikla

Instituto veiklos tikslai:

  • vykdyti šalies ūkio, sveikatos apsaugos ir visuomenės tęstinumui ir plėtrai svarbius ilgalaikius šiuose įstatuose nustatytų onkologijos krypčių ir gretutinių krypčių MTEP ir užtikrinti valstybės tarptautinio lygio mokslinę kompetenciją onkologijos ir gretutinėse kryptyse;
  • bendradarbiauti su verslo, valdžios ir visuomenės atstovais ir vykdyti MTEP užsakomuosius darbus;
  • teikti sveikatos priežiūros įstaigoms metodologinę, metodinę ir kitą pagalbą vėžio kontrolės (onkologinių ligų prevencija, diagnostika, gydymas ir kita susijusi veikla) klausimais; koordinuoti vėžio kontrolės veiklą Lietuvo Respublikoje ir teikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai pasiūlymus dėl onkologinės pagalbos (tai yra visumos priemonių, skirtų onkologinių ligų prevencijai, diagnostikai ir gydymui ir apimančių prevencinės medicinos pagalbą, medicinos pagalbą, medicininę reabilitaciją, slaugą, socialines paslaugas bei patarnavimus, priskirtus asmens sveikatos priežiūrai) tobulinimo;
  • skleisti onkologijos mokslo žinias visuomenėje, diegti jas į švietimą, sveikatos apsaugą, prisidėti prie inovacijomis ir žiniomis grindžiamos ekonomikos kūrimo, žinioms imlios visuomenės ugdymo;
  • diegti onkologijos MTEP rezultatus į kasdienę praktiką;
  • teikti aukščiausio lygio specializuotas ir individualizuotas onkologijos asmens sveikatos priežiūros paslaugas Lietuvos ir užsienio gyventojams;
  • tvarkyti populiacinį Vėžio registrą;
  • tvarkyti žmogaus biologinę medžiagą ir medicininę informaciją;
  • pagal savo kompetenciją atstovauti Lietuvos onkologijai Europos ir tarptautinėse organizacijose, taip pat atstovauti Lietuvai sprendžiant su vėžio kontrole susijusius klausimus.

NVI ruošinys pristatymams (LT)

NVI ruošinys pristatymams (En)

NVI ruošinys plakatams

NVI jubiliejinis leidinys 

 

2023 m. VEIKLOS ATASKAITA

PATVIRTINTA
Nacionalinio vėžio instituto Mokslo tarybos
2024 m. balandžio 11 d. nutarimu A37-7

 


Veiklos ataskaitos

                                                     
Atnaujinta 2024-04-17 12:40


Svarbu žinoti: