Atgal

Pacientų taryba

PACIENTŲ TARYBOS NARIAI:

 • Neringa Baršauskienė,
 • Neringa Čiakienė -POLA atstovė,
 • Ieva Drėgvienė - „Kraujas“ atstovė,
 • Antanas Kulakauskas,
 • Pranas Makauskas,
 • Danguolė Šerstinskaja,
 • Gediminas Vezbergas.

----------------------------------------------------

PACIENTŲ TARYBOS NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Nacionalinio vėžio instituto Pacientų tarybos nuostatai (toliau - Nuostatai) reglamentuoja Nacionalinio vėžio instituto Pacientų tarybos (toliau - Pacientų taryba) uždavinius, funkcijas, narių teises ir pareigas, sudarymo ir darbo organizavimo tvarką.
 2. Nacionalinis vėžio institutas (toliau – Institutas) siekia medikų ir pacientų bendradarbiavimo, kuris užtikrintų, kad pacientų ir jų artimųjų nuomonė būtų išklausyta ir pripažinta neatsiejama Instituto veiklos krypčių tobulinimo dalimi. Institutas, pacientai, jų artimieji vystys partnerystę kiekviename onkologinių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo lygmenyje.
 3. Pacientų taryba yra kolegialus patariamasis Instituto organas, teikiantis rekomendacinio pobūdžio pasiūlymus Instituto direktoriui.
 4. Pacientų tarybos tikslas – atstovauti Instituto pacientus ir jų artimuosius teikiant siūlymus dėl onkologinės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo gerinimo bei didinti pacientų įsitraukimą kuriant onkologinės sveikatos priežiūros strategijas.
 5. Pacientų taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Lietuvos nacionalinę sveikatos sistemą, asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, tarptautinėmis, Europos Sąjungos ar nacionalinėmis rekomendacijomis ar gerosios praktikos gairėmis onkologinių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo klausimais, taip pat Instituto įstatais ir šiais Nuostatais.
 6. Pacientų tarybos veikla grindžiama kolegialaus klausimų svarstymo, objektyvumo ir nešališkumo, teisėtumo, lygiateisiškumo ir kitais visuotinai pripažintais principais, taip pat asmenine Pacientų tarybos narių atsakomybe.
II SKYRIUS
PACIENTŲ TARYBOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
7.    Siekiant Nuostatų 4 punkte nurodyto tikslo, Pacientų taryba vykdo šiuos uždavinius:
7.1.  padėti Institutui kurti į pacientą orientuotą sveikatos priežiūros aplinką;
7.2.  skatinti pacientų įsitraukimą į su jų sveikata susijusių klausimų sprendimų priėmimo procesą;
7.3.  analizuoti ir siūlyti pacientams palankias iniciatyvas, kurios padėtų gerinti pacientų patirtį Institute;
7.4.  stiprinti pacientų ir medicinos specialistų bendradarbiavimo ryšius.
8.    Pacientų tarybos funkcijos:
8.1.  analizuoti teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo procesus ir teikti konkrečius rekomendacinio pobūdžio pasiūlymus Instituto direktoriui dėl jų tobulinimo;
8.2.  dalyvauti diegiant pacientams palankias iniciatyvas, kurios padėtų gerinti pacientų patirtį Institute;
8.3.  dalintis teigiama patirtimi su kitais Instituto pacientais;
8.4.  Instituto direktoriaus kvietimu dalyvauti Instituto darbo grupėse, kuriose yra reikalinga įvertinti pacientų nuomonę;
8.5.  dalintis ir teikti informaciją pacientams ir jų artimiesiems sveikatos priežiūros sistemos organizavimo, asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, pacientų teisių ir pareigų įgyvendinimo klausimais;
8.6.  teikti objektyvią, mokslu grįstą ir teisinį reglamentavimą atitinkančią informaciją pacientams, artimiesiems;
8.7.  dalyvauti konferencijose, seminaruose, forumuose dalijantis patirtimi, kuri padėtų įkvėpti, motyvuoti ir įgalinti siekti pokyčių bei kurti į pacientus ir artimuosius orientuotą sveikatos priežiūrą;
8.8.  atstovauti pacientų bendruomenę renkant ir apibendrinant pacientų nuomonę apie jiems teikiamas paslaugas, jų patirtis ir pan. bei teikiant pasiūlymus šiems klausimas spręsti.

III SKYRIUS
PACIENTŲ TARYBOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 9. Pacientų tarybos nariai turi teisę:
9.1.  pasisakyti Pacientų tarybos posėdyje;
9.2.  gauti ir susipažinti su Pacientų tarybos posėdyje svarstomo klausimo dokumentais ir informacija;
9.3.  balsuoti ir pareikšti atskirąją nuomonę Pacientų tarybos posėdyje svarstomais klausimais;
9.4.  siūlyti sušaukti neeilinį Pacientų tarybos posėdį;
9.5.  teikti pastabas ir pasiūlymus dėl posėdžio darbotvarkės ir posėdyje nagrinėjamų klausimų;
9.6.  teikti siūlymus Pacientų tarybos Nuostatams keisti.
10. Pacientų tarybos nariai turi pareigą:
10.1.   dalyvauti posėdžiuose;
10.2.   informuoti Pacientų tarybos pirmininką ar jo pavaduotoją apie neatvykimą į posėdį ir jo priežastis;
10.3.   tinkamai ir sąžiningai vykdyti savo pareigas;
10.4.   veikti išimtinai Instituto ir viešaisiais interesais;
10.5.   laikytis skaidrumo, viešumo, lygiateisiškumo ir kitų visuotinai pripažintų principų;
10.6.   neatskleisti kitiems asmenims vykdant Pacientų tarybos funkcijas sužinotų asmens duomenų, Instituto konfidencialios informacijos;
10.7.   informuoti Pacientų tarybos pirmininką apie galimą viešųjų ir privačių interesų konfliktą ir raštu pateikti nusišalinimą nuo nagrinėjamo klausimo.
11.   Pacientų tarybos nariai asmeniškai atsako už Pacientų tarybos kompetencijai priskirtų klausimų sprendimą, sprendimų priėmimo nešališkumą, pateikiamų duomenų ir informacijos teisingumą.

IV SKYRIUS
PACIENTŲ TARYBOS SUDARYMAS IR SUDĖTIS

12. Pacientų taryba sudaroma 3 metų kadencijai Instituto direktoriaus įsakymu iš 7 narių, iš kurių ne mažiau 2 nariai – pacientų asociacijų dalyviai.
13. Pacientų tarybos nariu gali būti:
13.1. onkologinės ligos patirtį turintis asmuo, nesvarbu, gydėsi jis Institute ar ne;
13.2.asmenys, dalyvaujantys onkologijos srityje veikiančių pacientų asociacijų veikloje.
14. Į Pacientų tarybą negali būti skiriamas Instituto darbuotojas.
15. Pacientų tarybos narių atranką vykdo Instituto direktoriaus sudaryta Pacientų tarybos narių atrankos komisija (toliau – Atrankos komisija).
16. Informacija apie Pacientų tarybos narių atranką skelbiama Instituto interneto svetainėje, kviečiant pacientus ir pacientų interesus atstovaujančias organizacijas per kvietime nurodytą laiką teikti prašymus (deleguoti organizacijos narį) dalyvauti Pacientų tarybos narių atrankoje.
17. Kandidatai į Pacientų tarybą pateikia Atrankos komisijai prašymą dalyvauti atrankoje pridedant motyvacinį laišką ir gyvenimo aprašymą.
18. Atrankos komisija sudaro kandidatų sąrašą ir atrenka tinkamiausias kandidatūras į Pacientų tarybą.
19. Direktorius tvirtina Pacientų tarybos sudėtį Atrankos komisijos pirmininko teikimu.
20. Pacientų tarybos sudėtis skelbiama Instituto interneto svetainėje.
21. Su Pacientų tarybos nariais darbo sutartys nesudaromos, už veiklą Pacientų taryboje neapmokama, Pacientų tarybos nariai Pacientų tarybos veikloje veikia savanoriškumo pagrindais.
22. Pacientų tarybos nariai slaptu balsavimu, paprasta posėdyje dalyvaujančių Pacientų tarybos narių balsų dauguma išsirenka pirmininką, pirmininko pavaduotoją ir sekretorių.
23. Pacientų tarybos narys gali būti atšauktas iš Pacientų tarybos Instituto direktoriaus įsakymu nepasibaigus kadencijai:
23.1. paties nario prašymu;
23.2. kitais pagrindais (pvz. dėl sveikatos būklės, nedalyvavimo posėdžiuose, netinkamo pareigų atlikimo ir dėl kitų svarbių objektyvių priežasčių).

V SKYRIUS
PACIENTŲ TARYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS

24. Pacientų tarybos pirmininkas organizuoja Pacientų tarybos darbą, organizuoja posėdžius, jiems pirmininkauja, sudaro Pacientų tarybos veiklos planą, kurį teikia Instituto direktoriui, atlieka kitus veiksmus, reikalingus tinkamam 25. Pacientų tarybos funkcijų vykdymui.
26. Pacientų tarybos pirmininko nebuvimo atvejais jo pareigas vykdo Pacientų tarybos pirmininko pavaduotojas.
27. Pacientų tarybos sekretorius rengia posėdžio protokolus, juos registruoja ir perduoda juos saugoti Institutui teisės aktų nustatyta tvarka.
28. Pacientų tarybos veiklos forma yra posėdžiai, kurie rengiami ne rečiau kaip 1 kartą per ketvirtį. Esant poreikiui posėdžiai gali būti rengiami ir dažniau. Posėdžiai gali būti kontaktiniai arba organizuojami nuotoliniu būdu pasitelkiant informacines technologijas. Pacientų tarybos pirmininkas ne vėliau kaip 5 darbo dienos, o skubiais atvejais ne vėliau kaip 3 darbo dienos, iki šaukiamo posėdžio sudaro posėdžio darbotvarkę, nurodo pranešėjus ir darbotvarkę elektroniniu paštu išsiunčia visiems Pacientų tarybos nariams.
29. Instituto atstovai yra kviečiami dalyvauti Pacientų tarybos posėdžiuose be balso teisės.
30. Pacientų tarybos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė visų Pacientų tarybos narių.
31. Sprendimai posėdžiuose priimami paprasta posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Visi Pacientų tarybos nariai turi po vieną balsą. Balsams pasiskirsčius po lygiai - lemiamas Pacientų tarybos pirmininko balsas.
32. Pacientų tarybos sprendimai įforminami Pacientų tarybos posėdžių protokoluose, kuriuos pasirašo pirmininkas ir sekretorius. Prie protokolo pridedamas dalyvių sąrašas.
33. Pacientų taryba svarstomais klausimais gali teikti rekomendacinio pobūdžio pasiūlymus Instituto direktoriui.
34. Institutas įsipareigoja leisti naudotis Instituto patalpomis posėdžiams organizuoti, esant poreikiui – sukurti elektroninio pašto dėžutę.

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

35. Nuostatai peržiūrimi ir gali būti keičiami pasikeitus teisės aktams, Pacientų tarybai keliamiems uždaviniams ir funkcijoms tinkamam įgyvendinimui užtikrinti.


Atnaujinta 2024-05-09 13:27