Atgal

INFORMACIJA FARMACIJOS ATSTOVAMS

Atsakingas asmuo:

Lina Motiejūnienė
Vyriausioji specialistė 
El. paštas lina.motiejunienenvi.lt


VAISTINIŲ PREPARATŲ REKLAMINIŲ RENGINIŲ ORGANIZAVIMO NACIONALINIAME VĖŽIO INSTITUTE TAISYKLĖS

I SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Vaistinių preparatų reklaminių renginių organizavimo Nacionaliniame vėžio institute taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato vaistinių preparatų reklamos Nacionalinio vėžio instituto (toliau – Instituto) sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistams, turintiems teisę skirti ar tiekti, parduoti / išduoti vaistinius preparatus (toliau – specialistai), tvarką.
2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymu (toliau – Farmacijos įstatymas) bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-1128 „Dėl vaistinių preparatų reklamos taisyklių patvirtinimo” (2019-01-01 redakcija) (toliau – Vaistinių preparatų reklamos taisyklės).
3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:
  3.1.  Vaistas (vaistinis preparatas) – vaistinė medžiaga arba jų derinys, pagaminti ir teikiami vartoti, kadangi atitinka bent vieną šių kriterijų: 1) pasižymi savybėmis, dėl kurių tinka žmogaus ligoms gydyti arba jų profilaktikai; 2) dėl farmakologinio, imuninio ar metabolinio poveikio gali būti vartojamas ar skiriamas atkurti, koreguoti ar modifikuoti žmogaus fiziologines funkcijas arba diagnozuoti žmogaus ligas.
  3.2.  Vaistinė medžiaga – bet kuri medžiaga, kurios kilmė gali būti: 1) žmogaus, pvz.: žmogaus kraujas ir žmogaus kraujo produktai; 2) gyvūninė, pvz.: mikroorganizmai, gyvūnai, organų dalys, gyvūnų išskyros, toksinai, ištraukos, kraujo produktai; 3) augalinė, pvz.: mikroorganizmai, augalai, jų dalys, augalų išskyros, ištraukos; 4) cheminė, pvz.: elementai, natūralios cheminės medžiagos ir cheminiai produktai, gauti cheminės sandaros keitimo ar sintezės būdu.
  3.3.  Vaistinių preparatų reklama – gyventojams, sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistams bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama kryptinga informacija apie vaistinius preparatus, agitacinė veikla ar raginimas, kuriais siekiama skatinti vaistinių preparatų skyrimą, tiekimą, pardavimą ar vartojimą, įskaitant:
   1) vaistų reklamuotojų vizitus, kurių metu teikiama informacija apie vaistinius preparatus, pas sveikatos priežiūros specialistus, turinčius teisę skirti vaistinius preparatus;
   2) vaistinių preparatų neparduodamų pavyzdžių platinimą;
   3) skatinimą skirti, tiekti, parduoti ar vartoti vaistinius preparatus duodant, siūlant ar žadant dovanas, asmeninę naudą ar premijas pinigais ar natūra;
   4) reklaminių renginių, kuriuose dalyvauja sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistai, turintys teisę skirti ar tiekti vaistinius preparatus, finansavimą;
   5) mokslinių konferencijų, kuriose dalyvauja sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistai, turintys teisę skirti ar pardavinėti vaistinius preparatus, finansavimą, šių konferencijų dalyvių kelionių ir apgyvendinimo išlaidų    apmokėjimą;
   6) radijo, televizijos laidų ir (ar) programų, per kurias teikiama informacija apie vaistinius preparatus, rėmimą.
  3.4.  Vaistų reklamuotojas – fizinis asmuo, vaistinio preparato registruotojo ir (ar) jo atstovo įgaliotas reklamuoti vaistinius preparatus.
  3.5.  Vaistinio preparato reklamos davėjas (toliau – reklamos davėjas) gali būti tik vaistinio preparato registruotojas ir (ar) jo atstovas.
4. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Farmacijos įstatyme, Lietuvos Respublikos reklamos įstatyme ir Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatyme bei Vaistinių preparatų reklamos taisyklėse vartojamas sąvokas.
 
II SKYRIUS
VAISTINIŲ PREPARATŲ REKLAMA SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR FARMACIJOS SPECIALISTAMS
 
5. Specialistams skirtoje reklamoje leidžiama reklamuoti receptinius ir nereceptinius vaistinius preparatus.
6. Specialistams skirtoje reklamoje turi būti pateikiama sveikatos apsaugos ministro nustatyta informacija apie vaistinį preparatą.
7. Institute reklamuotojai gali teikti informaciją apie reklamuojamą vaistinį preparatą tik Institute vykstančiuose reklaminiuose renginiuose, kurie yra organizuojami sveikatos apsaugos ministro patvirtintų Vaistinių preparatų reklamos taisyklių bei šių Taisyklių nustatyta tvarka. Vaistų reklamuotojo vizitas į Institutą, siekiant asmeniškai susitikti su specialistu, draudžiamas.
8. Reklamuodami vaistinius preparatus specialistams vaistų reklamuotojai gali naudoti vaistinių preparatų neparduodamus pavyzdžius. Vaistinio preparato neparduodamas pavyzdys turi atitikti mažiausią rinkoje esančią to paties pavadinimo, formos ir stiprumo vaistinio preparato pakuotę ir ant pakuotės turi būti užrašas „Neparduodamas pavyzdys“. Vaistinių preparatų neparduodamus pavyzdžius palikti, platinti specialistams ir gyventojams bei vartoti sveikatos priežiūros tikslais draudžiama.
9. Skleidžiant vaistinių preparatų reklamą specialistams, draudžiama jiems duoti dovanas, įskaitant suvenyrus ir kitus daiktus, susijusius ar nesusijusius su specialisto vykdoma profesine veikla, o šiems specialistams draudžiama tokių dovanų prašyti ar jas priimti.
10. Vaistinių preparatų reklaminiuose renginiuose vaišingumas turi neužgožti renginio pagrindinio tikslo ir gali būti rodomas tik dalyvaujantiems specialistams. Draudžiama apmokėti šių specialistų kelionės, apgyvendinimo ir kitas išlaidas.
 
III SKYRIUS
REKLAMINIŲ RENGINIŲ ORGANIZAVIMO TVARKA
 
11. Reklamos davėjas, norėdamas Institute organizuoti reklaminį renginį, ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki siūlomos reklaminio renginio organizavimo datos turi raštu ar elektroniniu būdu pateikti Instituto atsakingam asmeniui prašymą organizuoti reklaminį renginį (toliau – prašymas), kuriame turi būti nurodyta:
  11.1.   informacija apie reklamos davėją (pavadinimas, kontaktiniai duomenys);
  11.2.   reklaminio renginio pobūdis: renginys skirtas tik tos Instituto sveikatos priežiūros specialistams ar ir kitų asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistams;
  11.3.   siūloma reklaminio renginio trukmė;
  11.4.   kokios profesinės kvalifikacijos sveikatos priežiūros specialistams skirtas reklaminis renginys;
  11.5.   reklaminio renginio tema, numatomo (-ų) pranešimo (-ų) pavadinimas (-ai);
  11.6.   numatomos pateikti informacijos apie reklamuojamą vaistinį preparatą ar vaistinius preparatus reklaminiame renginyje išsamesnis aprašymas.
12. Reklaminis renginys gali būti skirtas informacijai apie vieną ar kelis reklamuojamus vaistinius preparatus pateikti. Jame gali dalyvauti daugiau negu vieno vaistinio preparato registruotojo vaistų  reklamuotojai. 
13. Jei yra gautų prašymų leisti organizuoti reklaminį renginį, Institute tokie reklaminiai renginiai yra organizuojami vieną kartą per mėnesį (dieną, kai Institute nėra vykdomos operacijos). Reklaminio renginio laikas parenkamas taip, kad kuo daugiau atitinkamos profesinės kvalifikacijos specialistų turėtų galimybę dalyvauti reklaminiame renginyje ir jis nebūtų organizuojamas šių specialistų darbo metu, skirtu pacientams priimti.
14. Už reklaminių renginių organizavimo klausimus Institute yra atsakinga Sekretoriato vyriausioji specialistė Lina Motiejūnienė (toliau – atsakingas asmuo). Prašymai dėl reklaminio renginio organizavimo gali būti pateikiami į Sekretoriatą atsakingam asmeniui Instituto darbo laiku arba el. pašto adresu: lina.motiejunienenvi.lt
15. Atsakingas asmuo registruoja pateiktus prašymus Reklaminių renginių žurnale ir nedelsiant juos persiunčia Nuolatinei vaistinių preparatų reklaminių renginių atrankos komisijai (toliau – Komisija).
16. Atsakingas asmuo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos informuoja Reklamos davėją apie Vaistinių preparatų reklaminių renginių organizavimo Institute tvarką ir artimiausią datą, kada planuojamas reklaminis renginys Institute ir kad apie priimtą sprendimą leisti ar atsisakyti leisti organizuoti reklaminį renginį Institute jis bus informuotas atskiru pranešimu Taisyklių nustatyta tvarka.
17. Komisija, atsižvelgdama į Instituto prioritetines veiklos sritis, tikslus, aktualijas bei poreikį, iki kiekvieno mėnesio 15 dienos išanalizuoja bei įvertina gautus prašymus, atrenka reklaminio renginio temas, paskiria reklaminio renginio datą ir laiką, nurodo kiekvienam Reklamos davėjui skirtą laiką pranešimui pristatyti. Atrinktas renginio temas Komisija teikia Instituto direktoriaus tvirtinimui.
18. Komisija, nutarusi neįtraukti Reklamos davėjo prašyme nurodytos temos, pateikia Instituto direktoriui motyvuoto rašytinio atsisakymo leisti organizuoti reklaminį renginį projektą. Instituto direktoriui pasirašius parengtą atsisakymą leisti organizuoti reklaminį renginį, atsakingas asmuo išsiunčia minėtą raštą Reklamos davėjui, kurio prašymas buvo atmestas.
19. Atsakingas asmuo informuoja Reklamos davėjus apie priimtą sprendimą leisti organizuoti reklaminį renginį, nurodo renginio datą, laiką, tematiką, pranešimui skirtą trukmę.
20. Atsakingas asmuo registruoja Instituto direktoriaus patvirtintą numatytą reklaminį renginį, datą, laiką, trukmę, temą, kokių profesinių kvalifikacijų specialistams jis skirtas Reklaminių renginių žurnale bei informuoja apie tai Reklamos davėjus, kurių prašymai buvo patenkinti. Ši informacija viešai skelbiama Instituto interneto svetainėje ir Instituto informacinėje lentoje.
21. Atsakingas asmuo ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki reklaminio renginio datos informaciją apie suplanuotą reklaminį renginį elektroniniu paštu paskelbia visiems Instituto darbuotojams. Specialisto dalyvavimas reklaminiuose renginiuose yra savanoriškas.
22. Mokesčiai ar kitokie mokėjimai iš reklamos davėjo už reklaminį renginį, kuris organizuojamas jo prašymu, nėra imami.
23. Vaistų reklamuotojams turi būti užtikrintos vienodos galimybės dalyvauti Instituto reklaminiuose renginiuose.
24. Reklaminiame renginyje turi dalyvauti ne mažiau kaip du specialistai, kuriems, atsižvelgiant į jų profesinę kvalifikaciją, jame numatoma pateikti informacija apie reklamuojamą vaistinį preparatą yra aktuali. Reklaminiame renginyje gali dalyvauti skirtingose asmens sveikatos priežiūros įstaigose dirbantys specialistai. Jeigu Institute dirba tik vienas specialistas, kuriam, atsižvelgiant į jo profesinę kvalifikaciją, numatoma pateikti  informacija apie reklamuojamą vaistinį preparatą yra aktuali, į reklaminį renginį turi būti kviečiami dalyvauti kitų asmens sveikatos priežiūros įstaigų  atitinkamų profesinių kvalifikacijų sveikatos priežiūros specialistai.
25. Reklamos davėjas ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki reklaminio renginio datos praneša atsakingam asmeniui atvyksiančio vaistų reklamuotojo vardą, pavardę, pareigas. Jeigu informacija pasikeičia, atsakingas asmuo turi būti nedelsiant apie tai informuojamas raštu ar elektroniniu būdu.
26. Kiekvienas reklaminio renginio dalyvis pasirašo registracijos lape, nurodydamas vardą, pavardę, darbovietę ir kontaktinius duomenis. Institutas tvarko šiuos duomenis reklaminių renginių ir juose dalyvavusių specialistų apskaitos ir Taisyklėse nurodytų reikalavimų laikymosi priežiūros tikslais. Institutas asmens duomenis saugo dvejus metus nuo reklaminio renginio dienos. Reklaminio renginio dalyvių skaičius pateikiamas vaistų reklamuotojui.
27. Institutas dėl objektyvių priežasčių turi teisę atšaukti numatytą reklaminį renginį. Apie tai skubiai, bet ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną raštu ar elektroniniu būdu informuojant reklamos davėją. Atitinkamai reklamos davėjas turi nedelsdamas, bet ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną  pranešti atsakingam asmeniui apie tai, kad dėl objektyvių priežasčių vaistų reklamuotojas negali atvykti į numatytą reklaminį renginį. Atsakingas asmuo apie neįvykusį reklaminį renginį turi pažymėti Reklaminių renginių žurnale ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo numatyto reklaminio renginio dienos. Informacija apie atšauktą ar neįvykusį reklaminį renginį turi būti viešai skelbiama Instituto interneto svetainėje ir Instituto informacinėje lentoje.
28. Pasibaigus renginiui, reklamos davėjo vaistų reklamuotojas pasirašo popieriniame Reklaminių renginių žurnale, patvirtindamas, kad renginys įvyko.
 
IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 
29. Praėjusių metų Reklaminių renginių žurnalas (duomenys) Institute saugomas 5 metus.
30. Institutas raštu informuoja Valstybinę vaistų kontrolės tarnybą prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Tarnyba) apie tai, kad reklamos davėjas ar vaistų reklamuotojas galėjo pažeisti Farmacijos įstatymo ar Vaistinių preparatų reklamos taisyklių reikalavimus, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo galimo reikalavimų pažeidimo nustatymo dienos.
31. Reklamos davėjas atsakingo asmens sprendimus turi teisę apskųsti Instituto direktoriui. Instituto direktoriaus sprendimai gali būti skundžiami Tarnybai.
32. Informacija apie tai, kur ir kaip pateikti prašymus, kur jie saugomi, Instituto telefono ryšio numeris ir elektroninio pašto adresas, kuriais būtų galima susisiekti su atsakingu asmeniu, yra viešai skelbiami Instituto interneto svetainėje, ir popieriniame variante Instituto informacinėje lentoje.

__________________________
Atnaujinta 2021-11-16 14:11


Svarbu žinoti: