Atgal

PACIENTUI

 PACIENTŲ LANKYMAS 

Pacientai lankomi darbo dienomis nuo 16.00 iki 19.00 val.,
savaitgaliais ir švenčių dienomis – nuo 11.00 iki 13.00 val. ir nuo 16.00 iki 19.00 val.
Kitu laiku pacientus galima lankyti tik iš anksto suderinus su gydančiu (budinčiu) gydytoju arba skyriaus vedėju.
Lankymo trukmė - ne ilgiau 30 min. Pacientą vienu metu palatoje gali lankyti ne daugiau kaip du asmenys.

Anesteziologijos, reanimacijos ir operacinės skyriuje (toliau - Reanimacija) pacientai lankomi tik leidus gydytojui anesteziologui reanimatologui arba skyriaus vedėjui kasdien nuo 13.00 iki 15.00 val.
Kitu laiku pacientus galima lankyti tik iš anksto suderinus su gydančiu (budinčiu) gydytoju arba skyriaus vedėju.
Lankyti gali ne daugiau kaip vienas asmuo, lankymo trukmė – ne ilgiau 15 min.
Skyriuje būtina laikytis specifinių reikalavimų dėl avalynės, aprangos ir dezinfekcinių priemonių naudojimo (pvz., užsidėti batų apdangalus (achilus), vienkartinį chalatą, galvos apdangalą, veido kaukę/respiratorių, prieš įeinant ir išeinant iš skyriaus dezinfekuoti rankas).
Lankant pacientus Reanimacijoje draudžiama naudotis mobiliuoju telefonu.
(daugiau informacijos – NVI Vidaus tvarkos taisyklėse )

       
 

 

REGISTRACIJA

 

 

PREVENCIJA 

 

 

PSICHOLOGINĖ PAGALBA

 

 

 

ONKOLOGINĖS LIGOS

 

 

DIAGNOSTIKA

 

 

KLINIKINIAI TYRIMAI

 

 

 

GYVENIMAS SU VĖŽIU  

 

 

PACIENTŲ MOKYKLA   

 

  

PALIATYVI PAGALBA        

 


NVI NERŪKYMO politika

PATVIRTINTA
Nacionalinio vėžio instituto direktoriaus
2022 m. spalio     d. įsakymu Nr. R8-

 

NACIONALINIO VĖŽIO INSTITUTO NERŪKYMO POLITIKA
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Nacionalinio vėžio instituto (toliau Institutas) nerūkymo politika (toliau vadinama – Politika) įtvirtina Instituto siekius užtikrinti saugias ir sveikatai nekenksmingas sąlygas, kai kuriama darbo aplinka ir taikomos informavimo, konsultavimo ir kontrolės prevencinės priemonės, skirtos darbuotojų, pacientų, lankytojų ir kitų interesantų darbingumui, sveikatai ir gyvybei išsaugoti, suteikti pagrindą jų nuostatų ir elgesio, susijusio su psichoaktyviųjų ir sveikatai žalingų medžiagų vartojimu, kaitai, siekiant sumažinti rūkymo paplitimą Institute.
2. Ši Politika parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu, Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) 158 straipsnio ir Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 19 straipsnio nuostatomis.
3. Už Politikos įgyvendinimą atsako Instituto direktoriaus paskirtas asmuo: jis atsako už šios Politikos ir jos pakeitimų tvirtinimą bei naujų (pasikeitusių) teisės aktų, reglamentuojančių saugių ir sveikatai nekenksmingų sąlygų stebėjimą, savalaikį Instituto personalo informavimą apie pasikeitimus, ataskaitos raštu pateikimą Direktoriui apie Politikos įgyvendinimą 1 kartą metuose iki kovo 31 d. Už šios Politikos, priemonių plano įgyvendinimą Instituto struktūriniuose padaliniuose atsako padalinių vadovai, o už atskiras sritis - Nerūkymo politikos įgyvendinimo priemonių plane nurodyti atsakingi asmenys.

II SKYRIUS
TAIKYMO SRITIS

4. Politika yra Instituto vidaus tvarkos dokumentas, taikomas visiems Instituto darbuotojams, kitų įmonių, veikiančių Institute pagal sutartis, darbuotojams; studentams; savanoriams; patalpų nuomininkams; pacientams; lankytojams ir kitiems interesantams. Su Politika darbuotojai supažindinami susirinkime bei informacinių ir komunikacinių technologijų priemonėmis. Politika viešai skelbiama Instituto interneto svetainėje. Asmuo, priimamas dirbti į Institutą, pasirašytinai supažindinamas su šia Politika. Darbuotojai atlikdami savo darbines funkcijas, privalo laikytis nustatytų Politikoje įsipareigojimų ir principų.
5. Politikos tikslas – užtikrinti, kad kiekvienam darbuotojui būtų sudarytos saugios sąlygos be tabako dūmų, neatsižvelgiant į darbo sutarties rūšį, darbuotojų skaičių, darbo vietą, darbo aplinką, darbo pobūdį, darbo dienos ar pamainos trukmę, darbuotojo ypatumus (pilietybę, rasę, tautybę, lytį, seksualinę orientaciją, amžių, socialinę kilmę, politinius ar religinius įsitikinimus ir kitais pagrindais). Politika siekiama sukurti sveiką be tabako aplinką Instituto pacientams, lankytojams ir kitiems interesantams bei sumažinti sergamumą ir mirtingumą nuo tabako vartojimo sukeltų ligų tarp darbuotojų, pacientų ir platesnėje bendruomenėje.

 III SKYRIUS
SANTRUMPOS, TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI

6. Politika – Nacionalinio vėžio instituto, specializuotos onkologinių ligų gydymo ir mokslo įstaigos Lietuvoje įpareigojimas ir įsipareigojimas sudaryti saugias ir sveikas sąlygas darbuotojams, pacientams ir lankytojams, interesantams, skatinti tinkamą ir sveikatai palankų elgesį bei užtikrinti draudimo rūkyti įstaigoje ir jos teritorijoje įgyvendinimą.
7. Rūkymas – bet kokio deginamo arba kaitinamo cigaro, cigaretės, pypkės, ar kito uždegto ar kaitinamo tabako, ar kito įkvėpimui į plaučius skirto augalinio produkto įkvėpimą, iškvėpimą ar turėjimą su savimi bet kuriuo būdu ir bet kokia forma. Rūkymas taip pat apima ir elektroninių rūkymo prietaisų naudojimą, kai susidaro aerozolis ar garai, bet kokiu būdu ar forma.
8. Tabako produktas – bet kokia medžiaga, kurioje yra tabako lapai, tame tarpe cigaretės, cigarai, pypkių tabakas, kaljanų tabakas, uostomasis ar kramtomasis tabakas ir bet kurie kiti tabako gaminiai; taip pat bet kurie produktai, kuriuose yra biologiškai aktyvus kiekis nikotino, skirto įkvėpti, nuryti, absorbuoti. Tai neapima produktų, skirtų mesti rūkyti, patvirtintų kaip priemonės priklausomybei nuo nikotino arba tabako gydyti.
9. Elektroninis rūkymo prietaisas – bet koks produktas, kuriame yra arba kuris išskiria nikotiną ar bet kokią kitą medžiagą žmogaus vartojimui, kuri gali būti naudojama su tikslu įkvėpti garus ar aerozolį iš produkto. Sąvoka apima visus prietaisus, kurie yra pagaminti, platinami, reklamuojami ar parduodami kaip e-cigaretė, e-cigaras, e-pypkė, e-kaljanas, ar bet kuriuo kitu pavadinimu.

IV SKYRIUS
APRAŠYMAS
PIRMASIS SKIRSNIS
PAGRINDINIAI NACIONALINIO VĖŽIO INSTITUTO NERŪKYMO POLITIKOS PRINCIPAI

10. Institutas siekia užtikrinti aplinką be tabako. Politika taikoma Instituto darbuotojams, įmonių, vykdančių veiklą pagal sutartis Institute, darbuotojams, studentams, praktikantams, pacientams, lankytojams ir kitiems interesantams.
11. Institute netoleruojamas ir draudžiamas rūkymas bet kokia forma, tabako produktų ir elektroninių rūkymo prietaisų vartojimas tiek Instituto patalpose, tiek ir Instituto teritorijoje, taip pat Instituto teritorijoje esančiose automobilių stovėjimo aukštelėse bei renginiuose, kuriuos Institutas organizuoja, kuriuose dalyvauja arba kurie vyksta Institute.
12. Institutas draudžia bet kokių tabako produktų pardavimą, reklamą Instituto patalpose ir teritorijoje, taip pat nepriima finansinės ar kitos paramos iš tabako pramonės.
13. Institutas skatina darbuotojus, pacientus ir lankytojus, kurie vartoja tabaką, mesti rūkyti bei naudotis pagalbos metant rūkyti galimybėmis, pateiktomis Politikos 17. punkte.

ANTRASIS SKIRSNIS
NACIONALINIO VĖŽIO INSTITUTO NERŪKYMO POLITIKOS PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMAS

14. Šios Politikos įgyvendinimas yra bendra visų Instituto darbuotojų atsakomybė. Kiekvienas darbuotojas turi teisę dirbti sveikoje ir saugioje aplinkoje, kurioje būtų skatinama sveika gyvensena. Visuose Instituto pastatuose ir teritorijoje darbuotojams draudžiama rūkyti tabaką bei naudoti kitus tabako ar eletroninius rūkymo prietaisus jų darbo pamainos metu, taip pat dėvint darbo drabužius arba su prisegtomis ID kortelėmis. Instituto pastatuose ir teritorijoje taip pat draudžiama rūkyti pacientams ir lankytojams. Visi darbuotojai turi teisę ir yra raginami mandagiai, pagarbiai ir diplomatiškai informuoti pacientus ir lankytojus apie nerūkymo politiką, paprašyti liautis rūkyti arba išeiti iš Instituto.
15. Už Politikos įgyvendinimą padalinyje ir jam priklausančioje ir/ar naudojamoje erdvėje atsako padalinio vadovas. Už Politikos įgyvendinimą bendrose erdvėse, laiptinėse ir teritorijoje atsako Infrastruktūros ir ūkio skyriaus vadovas.
16. Visoje Instituto teritorijoje ir pastatuose, prie įėjimų, įvažiavimų ir kitose matomose vietose turi būti aiškiai išdėstyti ženklai, informuojantys apie nerūkymo politiką Institute. Ši informacija pateikiama Instituto interneto svetainėje, pacientų priėmimo į skyrius dokumentuose, taip pat ir edukacinių priemonių pagalba.
17. Institutas skatina darbuotojus, pacientus ir lankytojus, kurie vartoja tabaką, mesti rūkyti. Darbuotojai ir pacientai, norintys mesti rūkyti, gali kreiptis į Instituto Vėžio informacijos ir komunikacijos skyrių. Norintys mesti rūkyti, taip pat yra raginami kreiptis į Respublikinį priklausomybės ligų centrą bei internetu (https://nerukysiu.lt/). Gauti pagalbą metant rūkyti gali padėti ir gydantis gydytojas (pacientams) arba šeimos gydytojas.
18. Institutas organizuoja darbuotojų ir pacientų mokymus ir kitus renginius, kurie:
18.1. gerins darbuotojų ir pacientų supratimą apie rūkymo sukeliamą kenksmingumą ir žalą;
18.2. supažindins darbuotojus ir pacientus su pagalba norintiems mesti rūkyti, suteiks reikiamą informaciją.

 TREČIASIS SKIRSNIS
NERŪKYMO POLITIKOS VYKDYMO PRIEŽIŪRA 

19. Šios Politikos nesilaikymas, jos pažeidimas laikomas darbo pareigų pažeidimu. Darbo pareigų pažeidimus Institute nagrinėja Nuolatinė darbo drausmės užtikrinimo komisija.
20. Darbuotojai, padarę darbo pareigų pažeidimą, neskatinami darbdavio iniciatyva vadovaujantis Nacionalinio vėžio instituto darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašu. 

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

21. Institutas turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti Nacionalinio vėžio instituto nerūkymo politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros tvarką, nustatytą Politikoje, kiek tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymui, Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymui ir kitiems teisės aktams.
22. Nacionalinio vėžio instituto Nerūkymo politikos įgyvendinimo ir priežiūros tvarka peržiūrima ir esant poreikiui, atnaujinama, pasikeitus šios politikos reguliavimo srities imperatyviesiems teisės aktams. Už periodišką Nacionalinio vėžio instituto Nerūkymo politikos įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos peržiūrėjimą ir esant poreikiui, teikimą ją atnaujinti atsakingas direktoriaus paskirtas darbuotojas.

 

Vidaus tvarkos taisyklės

NVI Vidaus tvarkos taisyklės 

NVI nerūkymo politika

NVI galioja tokia pacientų lankymo tvarka:   

 • Hospitalizuotų pacientų lankymas:
  Darbo dienomis: nuo 16:00 val. iki 19:00 val.
  svaitgaliais ir švenčių dienomis: nuo 11:00 val. iki 13:00 ir nuo 16:00 val. iki 19 val. 
 • Terminalinės būklės pacientus ir pacientus gydomus Reanimacijoje leidžiama lankyti ir kitu laiku, iš anksto suderinus konkretų lankymo laiką su skyriaus vedėju ar gydančiu/budinčiu gydytoju.
 • Vieno paciento lankymo trukmė – iki 30 min. Terminalinės būklės ir slaugomų pacientų lankymo trukmė gali būti prailginta skyriaus vedėjo/gydančio/budinčio gydytojo sprendimu.
 • Vieną pacientą vienu metu lankyti leidžiama tik vienam lankytojui. Daugiavietėse palatose lankytojų skaičius priklauso nuo palatoje gydomų pacientų skaičiaus, išlaikant lankytojų ir pacientų santykį 1:2.
 • Lankytojai privalo dėvėti medicininę kaukę arba respiratorių viso buvimo stacionare metu, prieš įeinant į skyrių ir išeinant iš jo dezinfekuoti rankas.
 • Lankymo metu rekomenduojamas kuo mažesnis paciento fizinis kontaktas su lankančiais asmenimis (rekomenduojama laikytis ne mažiau kaip 1 metro atstumo).“
Leidiniai pacientui

Išsaugokite savo gyvenimą – meskite rūkyti (lankstinukas)

Gydytojau, pasikalbėkime apie mano vėžį

Ką reikia žinoti, jei Jums suformuota nefrostoma?
Gydytojo genetiko konsultacija 
(paciento atmintinė)
Genetinis tyrimas dėl paveldimo krūties / kiaušidžių vėžio sindromo (BRCA1 ir BRCA2 genų patogeninių variantų tyrimas)
Galvos apdangalai iš skarų ir šalių
 
Transformuojamų galvos apdangalų modeliai
Apie odos melanomą 
Apie neuroendokrininius navikus 
Apie gerklų vėžį 
Apie gimdos kaklelio vėžį 
Europos kovos su vėžiu kodeksas (ketvirtoji redakcija)
Europos kovos su vėžiu kodeksas (plakatas)
Prostatos tyrimas dėl vėžio histoskenavimo metodu
Apie chemoterapiją ir taikinių terapiją
Apie imunitetą 
Apie krūties vėžį 
Apie prostatos biopsiją
Pažinkite vėžį be pirminio židinio
Onkologinių ligų profilaktika
Skaityk mąstyk žinok
Gyvenimas su kiaušidžių vėžiu
Vėžio prevencijos ir ankstyvos diagnostikos programos Lietuvoje (lankstinukas
)
Išsaugokite savo gyvenimą – meskite rūkyti (lankstinukas)
Apie stemplės vėžį
Apie suaugusiųjų smegenų piktybinius navikus
Apie prostatos navikų kioterapiją
Apie inkstų navikų krioterapiją 
Apie minkštųjų audinių sarkomą
Vėžio metastazės kauluose
Sveiko gyvenimo būdo privalumai užkertant kelią vėžiui
Mažinkime riziką susirgti kolorektaliniu vėžiu (lankstinukas)
Krūties vėžio hormonoterapija (lankstinukas)
Sergančiojo prostatos vėžiu mityba (lankstinukas) 
Apie gimdos kūno vėžį 
Apie sėklidžių vėžį 
Patarimai sergantiems onkologine liga 
Mažinkime riziką susirgti odos piktybiniais navikais (lankstinukas) 
5 taisyklės padedančios išvengti 50 procentų vėžio (rusų kalba(lankstinukas)
Mityba ir piktybiniai navikai (lankstinukas) 
Vėžio prevencijos programos Lietuvoje (rusų kalba) (lankstinukas) 
Apie skrandžio vėžį 
Laringektomuotų pacientų priežiūra 
Apie prostatos vėžio brachiterapiją 
Maitinimasis po skrandžio operacijų (lankstinukas) 
Kaip maitintis nusilpusiems onkologiniams pacientams (lankstinukas) 
Sergančiųjų galvos ir kaklo navikais maitinimasis radioterapijos metu (lankstinukas) 
Maitinimasis turint stomą (lankstinukas) 
Maitinimasis esant vidurių užkietėjimui (lankstinukas) 
Maitinimasis viduriuojant (lankstinukas) 
Meskite rūkyti (lankstinukas) 
Paprasti kovos su krūties ir gimdos kaklelio vėžiu būdai (lankstinukas) 
Apie plaučių vėžį 
Aromatazės inhibituriai krūties vėžys ir jūs 
Apie inkstų vėžį 
Apie kiaušidžių vėžį 
10 taisyklių kaip išvengti vėžio (lankstinukas) 
Ko klausti gydytoją (lankstinukas) 
Apie prostatos vėžį 
Apie kolorektalinį vėžį 
Apie šlapimo pūslės vėžį 
Apie skydliaukės vėžį
Limfomos 
Apie odos vėžį 
Apie burnos vėžį 
Apie kasos vėžį 
Mažinkime riziką susirgti prostatos vėžiu (lankstinukas) 

Vėžio informacijos ir komunikacijos skyrius

Vėžio informacijos ir komunikacijos skyrius savo veikla nori padėti rasti atsakymus į Jums rūpimus klausimus. Prašome mums rašyti, skambinti telefonu, siųsti laiškus el. paštu, apsilankyti pas mus.

Mes suteikiame informaciją apie:

 • Vėžio profilaktiką ir ankstyvąją diagnostiką.
 • Onkologines ligas, jų gydymo būdus bei šalutinius poveikius.
 • Gyvenimo kokybės gerinimo galimybes ir priemones.
 • Socialinių problemų sprendimo galimybes Lietuvoje (nedarbingumo pažymėjimai, darbingumo lygio nustatymas, slaugos ir palaikomojo gydymo įstaigos, vaistų ir gydymo priemonių kompensavimas ir kt.).
 • Galimybes rasti papildomos pagalbos pacientui, besigydančiam namuose,  organizuoti psichologinę pagalbą pacientui ir jo artimiesiems.

Mes laikomės šių  principų:

 • Suteikta informacija padeda palaikyti ryšius tarp gydytojo ir paciento.
 • Teikiama informacija negali atstoti gydytojo konsultacijos.
 • Teikiama tik moksliniais įrodymais pagrįsta informacija.
 • Besikreipiančiam asmeniui garantuojamas anonimiškumas ir konfidencialumas.
 • Paslaugos teikiamos nemokamai.

Mes vykdome švietėjišką veiklą:

 • Rengiame programą „Paciento mokykla“. Užsiėmimų metu pacientai, jų šeimos nariai  bendrauja su gydytojais, slaugytojomis. Užsiėmimų tvarkaraštį galima rasti čia
 • Inicijuojame plačiajai visuomenei skirtų leidinių onkologine tematika leidybą; rengiame informacinę medžiagą.
 • Tvarkome skiltį Pacientui Interneto svetainėje www.nvi.lt.  
Skundų ir prašymų nagrinėjimo tvarka
PATVIRTINTA
Nacionalinio vėžio instituto direktoriaus
2022 m.  gegužės 19 d. įsakymu Nr. R8-218
 

NACIONALINIO VĖŽIO INSTITUTO SKUNDŲ IR PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠAS TA01

I   SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šio tvarkos aprašo paskirtis - užtikrinti, kad visi pacientų ir kitų asmenų prašymai ir skundai būtų tinkamai registruojami, nagrinėjami, daromos atitinkamos išvados, taisomi trūkumai, numatoma, kaip išvengti jų ateityje.
2. Nauda - padeda užtikrinti rezultatyvų skundų/prašymų tvarkymą; sveikatos priežiūros (diagnostikos, gydymo, slaugos ir reabilitacijos) paslaugų kokybės analizės rezultatai panaudojami atliekant kokybės gerinimo veiksmų bei kokybės vadybos sistemos (KVS) planavimą, leidžia nustatyti veiklos sritis, kurioms reikėtų skirti ypatingą dėmesį.

II SKYRIUS
TAIKYMO SRITIS

3. Šis aprašas taikomas Nacionalinio vėžio instituto (toliau - NVI, Institutas) padaliniuose visiems skundams/prašymams, gautiems iš pacientų ir kitų asmenų tiesiogiai ar atsiųstiems paštu, faksu arba elektroniniu paštu, nagrinėti.

III SKYRIUS
SANTRUMPOS, TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI

4. Šiame tvarkos apraše vartojamos šios santrumpos:

4.1.     A - atsakingas ir atlieka darbą.

4.2.     D - direktorius.

4.3.     DL - dalyvauja atliekant darbą.

4.4.     DPK - direktoriaus pavaduotojas klinikai.

4.5.     DVPS - Dokumentų valdymo poskyrio specialistas.

4.6.     F - forma.

4.7.     I - gauna informaciją apie atliktą darbą.

4.8.     KVS - kokybės vadybos sistema.

4.9.      N - nurodo.

4.10.     NVI, Institutas-Nacionalinis vėžio institutas.

4.11.     PV — padalinio (skyriaus, poskyrio, grupės) vadovas.

4.12.     T-tikrina ir tvirtina.

4.13.     TR-tyrėjas.

4.14.     VSA - vyriausiasis slaugos administratorius.

4.15.     VMAV - Vidaus medicininio audito skyriaus vedėjas.

5.   Šiame tvarkos apraše vartojami šie terminai ir apibrėžimai:

5.1.   Pareiškėjas - asmuo, įteikęs ar atsiuntęs NVI (jo vadovui) rašytinį prašymą ar skundą.

5.2.   Prašymas - asmens kreipimasis raštu į Institutą ar darbuotoją, įgaliotą priimti prašymus ir skundus, išdėstant asmens norą, pageidavimą, nuostatą tam tikru klausimu; pranešant apie NVI veiklos trūkumus, pateikiant pasiūlymus ką nors pagerinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ar kitose srityse; atkreipiant dėmesį į tam tikrą padėtį ir siūlant ką nors patobulinti, pakeisti, nuveikti ar susilaikyti nuo veiklos.

5.3.    Skundas - kreipimasis į NVI nurodant, kad yra pažeistos asmens teisės ar teisėti interesai ir prašant juos apginti. Skundas gali būti tiesiogiai susijęs su Instituto padalinių veikla, teikiamų paslaugų kokybe, su paciento sveikatos ir/ar darbingumo praradimu, su asmens sveikatos informacijos privatumo ir konfidencialumo pažeidimu, kai asmuo kreipiasi dėl paciento sveikatai padarytos turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo, dėl paciento mirties atvejo.

5.4.    Anoniminis skundas - nepasirašytas skundas, kuriame nenurodyti pareiškėjo vardas, pavardė ir adresas, kuriuo jie pageidautų gauti atsakymą. Anoniminiai skundai paprastai nenagrinėjami, jei direktorius nenusprendžia kitaip.

5.5.    Kartotiniai skundai - to paties pareiškėjo ir tuo pačiu klausimu per kalendorinius metus parašyti skundai.

5.6.    Žodinis skundas - tai toks skundas, kai kreipiamasi žodžiu į NVI darbuotoją ir sprendžiama nedelsiant, toliau jo nenagrinėjant.

5.7.    Tyrėjas - D/DPK paskirtas darbuotojas, kompetentingas skundo/prašymo priežastims išanalizuoti ir siūlyti sprendimo būdus, atlikti administracinius veiksmus bei ką nors gerinti, pakeisti, nuveikti ar susilaikyti nuo veiklos, o taip pat atsakingus asmenis už priemonių įgyvendinimą.

5.8.    Atsakymas - pateikto konkretaus klausimo išaiškinimas žodžiu, raštu (išsiųstas paštu, faksu ar elektroniniu paštu).

5.9.    Konfidenciali informacija (privataus pobūdžio informacija) - informacija apie asmens sveikatą, asmeninį ir šeimos gyvenimą, su asmens garbe ir orumu susijusi informacija. Visa informacija apie pacientą ir jo sveikatą yra privati ir konfidenciali (net ir po paciento mirties) ir gali būti teikiama tik gavus raštišką paciento arba paciento atstovo, kai pacientas yra neveiksnus, sutikimą.

5.10.   Skundo priežastys gali būti deontologinės, organizacinės, vadybinės ir kitos.

IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ

Priemonės (užduotys)

Vykdytojai

PV

DVPS

DPK, VSA

VMAV, TR

D

Pacientų ir kitų asmenų skundų priėmimas ir registravimas

I

A

I

I

N, I

Pacientų ir kitų asmenų skundų nagrinėjimas, priežasčių tyrimas

A

 

I

A

I

Korekcinių veiksmų įvykdymas (įrašant atliktus veiksmus)

A

 

A

DL/T

I

Korekcinių veiksmų rezultatų įvertinimas (įskaitant analizę ir auditą)

DL

 

I

A/T

I

6.   Dokumentų valdymo specialistas atsako už tinkamą skundo/prašymo registravimą.

7.   NVI direktoriaus nurodymu įpareigotas darbuotojas - tyrėjas atsako už tinkamą ir savalaikį skundo/prašymo nagrinėjimą ir sprendimą, atsakymo parengimą ir išsiuntimą.

8.   Direktoriaus pavaduotojas klinikai vertina, kaip yra laikomasi skundo/prašymo tyrimo terminų, kontroliuoja skundo tyrimo eigą.

9.   Vidaus medicininio audito skyriaus vedėjas kontroliuoja koregavimo - prevencinių veiksmų patvirtinimą ir įvertinimą, jei reikia, inicijuoja neplaninį vidaus auditą ir atsako už vidaus medicininio audito dokumentų, susijusių su skundų nagrinėjimu, tvarkymą ir saugojimą.

10.   Draudžiama deleguoti skundo/prašymo tyrimą ir nagrinėjimą tiems darbuotojams, kurių veiksmai skundžiami.

11.   Tyrėjas neturi teisės imtis skundo/prašymo nagrinėti, jei Tyrėją ir pareiškėją sieja giminystės ryšiai arba yra kitų priežasčių, galinčių sukelti interesų konfliktą.

V SKYRIUS
APRAŠYMAS

12.    Skundo/prašymo priėmimas ir registravimas.

12.1.  Informacija apie skundų/prašymų priėmimo tvarką skelbiama NVI padalinių informacinėse lentose, Instituto internetinėje svetainėje.

12.2. Pareiškėjai priimami kiekvieną darbo dieną NVI direktoriaus nustatytomis valandomis.

12.3.  Draudžiama pareiškėjų nepriimti, motyvuojant tuo, kad nėra atsakingo darbuotojo, kuris turėtų spręsti keliamą klausimą. Direktorius užtikrina, kad, nesant darbuotojų, turinčių įgaliojimus priimti pareiškėjus ir spręsti jų klausimus, būtų paskirti darbuotojai, turintys tokius pat įgaliojimus.

12.4. Priėmimo metu skundai/prašymai gali būti pateikiami tiek raštu, tiek žodžiu.

12.5.  Žodiniai skundai/prašymai bet kurio Instituto padalinio darbuotojui registruojami padalinio Žodinių pacientų skundų registravimo žurnale (Priedas) ir iš karto perduodami jo vadovui (PV), kuris sprendžia iš karto ir vietoje. Nesant tokiai galimybei, pareiškėjas informuojamas, jog skundą gali išdėstyti raštu ir pateikti Personalo ir teisės skyriaus Dokumentų valdymo poskyryje.

12.6.  Rašytiniai skundai/prašymai turi būti parašyti įskaitomai, pasirašyti pareiškėjo, nurodytas jo vardas, pavardė, faktinė gyvenamoji vieta ir duomenys ryšiui palaikyti, išdėstyta skundo/prašymo esmė.

12.7.  Jei skundą/prašymą pateikia paciento atstovas, nurodomas atstovo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, atstovavimą liudijantis dokumentas ir paciento vardas, pavardė, kurio vardu jis kreipiasi.

12.8.  Neįskaitomi, aukščiau nurodytų reikalavimų neatitinkantys skundai/prašymai grąžinami pareiškėjui, nurodant grąžinimo priežastį.

12.9.     Priimant skundą/prašymą raštu, priėmimo vietoje patikrinamas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, patikslinama skundo/prašymo esmė, paprašoma komentarų ir papildomų dokumentų, kurių reikia skundui/prašymui išnagrinėti.

12.10.  Kai skundas/prašymas gaunamas paštu ar per pasiuntinį, priėjo turi būti pridėta notaro ar pacientui atstovaujančio advokato patvirtinta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

12.11.  Pacientas turi teisę pareikšti skundą ne vėliau kaip per vienerius metus, kai pacientas sužino, kad jo teisės pažeistos.

12.12.  Visus NVI pacientų ir kitų asmenų rašytinius skundus/prašymus DVPS registruoja elektroniniame Asmenų laiškų, pareiškimų, pretenzijų, skundų registre A 8. Jame eilės tvarka pagal skundo/prašymo registravimo datą surašomi visi asmenys, pateikę NVI skundus/prašymus.

12.13.  Pareiškėjui įteikiama spaudu pažymėta prašymo/skundo kopija, kurioje nurodyta gavimo data ir registracijos numeris.

12.14.  Elektroniniu būdu gauti skundai nagrinėjami tik tie, kuriuose skundžiamasi dėl bendros NVI tvarkos.

12.15.  Kolektyviniai skundai pateikiami Instituto vadovybei ir nagrinėjami Instituto vadovybės nustatyta tvarka.

12.16.  Asmenys gali pateikti raštu savo nuomonę apie aptarnavimo kokybę ir išdėstyti savo pageidavimus, pasiūlymus, pastebėjimus ir padėkas. Tuo tikslu NVI padaliniuose vedama Pageidavimų ir pasiūlymų knyga.

12.17.  Anoniminiai skundai neregistruojami ir nenagrinėjami.

13.    Skundo/prašymo nagrinėjimas, priežasčių tyrimas.

13.1.    Skundas/prašymas turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo jo gavimo NVI datos. Jei dėl svarbių aplinkybių skundo negalima išnagrinėti per nustatytą laikotarpį, pareiškėjas informuojamas raštu apie termino pratęsimą.

13.2.    Direktorius, ar jo įgaliotas asmuo, sprendžia, kas nagrinės skundą.

13.3.    Skundo/prašymo priežasčių tyrimą atlieka tyrėjas ar direktorius įsakymu sudaryta komisija. Baigus tyrimą, tyrėjas/komisija parengia atsakymo projektą pareiškėjui ir pateikia direktoriui.

13.4.    Pareiškėjui privati informacija apie kitus asmenis neteikiama.

14.      Skundo/prašymo tyrimo procedūros atsisakymas.

14.1.   Pareiškėjas gali atsisakyti skundo/prašymo nagrinėjimo. Atsisakytas skundas/prašymas yra tiriamas bendra tvarka, tačiau pareiškėjui atsakymas nesiunčiamas.

14.2.   Pakartotiniai prašymai ir skundai nenagrinėjami, jeigu juose nenurodoma naujų aplinkybių, sudarančių prašymo pagrindą, ir nėra įtikinamų argumentų, kad NVI sprendimas dėl ankstesnio prašymo ar skundo yra neteisingas. Tuo atveju per 20 darbo dienų nuo pakartotinio prašymo ar skundo gavimo datos pareiškėjui pranešama, kad jo prašymas ar skundas nebus nagrinėjamas ir nurodomos priežastys.

15.    Skundo/prašymo pagrįstumas įvertinamas jo nagrinėjimo metu. Jei paaiškėjo, kad skundas/prašymas yra nepagrįstas, pareiškėjui apie tai pranešama ir paaiškinama. Atsakingas už skundo/prašymo nagrinėjimą darbuotojas Neatitikties akte pažymi „Nepagrįstas", kitais atvejais - žymima „Pagrįstas".
 
16.    Korekciniai veiksmai.

16.1.    Kiekvieno pagrįsto skundo/prašymo atveju yra imamasi korekcinių veiksmų, kurie galėtų pašalinti skundo priežastį ir patenkintų pareiškėją. Tokiu būdu NVI rodo, kad savo pacientams siekia teikti tik kokybiškas asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir taiso savo darbo trūkumus, klaidas, neatitiktis.

16.2.    VMAV pasibaigus kalendoriniams metams peržiūri ir analizuoja įrašus Pageidavimų ir pasiūlymų knygoje (padaliniuose) bei Žodinių pacientų skundų registravimo žurnale, pasirašo, kad yra susipažinęs, jeigu reikia - su PV svarsto prevencinius veiksmus.

17.   Prevenciniai veiksmai. Siekiant išvengti pagrįstame skunde/prašyme išdėstytų įvykių, faktų pasikartojimo ateityje, numatomi prevenciniai veiksmai, Neatitikties akte (ELI) nurodant atsakingus darbuotojus už jų įgyvendinimą ir datą, iki kurios turi būti atlikti. 
 
18.   Nagrinėjimo rezultatų (atsakymo) parengimas ir išsiuntimo kontrolė.

18.1.    Apie prašymo/skundo išnagrinėjimą ir priimtą sprendimą, NVI direktoriaus sprendimu, pareiškėjui pranešama registruotu ar paprastu laišku.

18.2.    Direktoriaus pasirašytą atsakymą valstybine kalba DVPS užregistruoja elektroniniame Siunčiamų dokumentų registre R 3.

18.3.    Atsakyme pareiškėjui yra nurodomas jo skundo/prašymo nagrinėjimo rezultatas - sprendimas, išvados, korekciniai, prevenciniai veiksmai. Pranešime apie nepatenkintą prašymą/skundą nurodomi nepatenkinimo motyvai, pagrįsti teisės aktų nuostatomis.

19.    Korekcinių ir prevencinių veiksmų patvirtinimas.

19.1.    Baigus tirti skundą/prašymą, išsiunčiamas atsakymas skundo pareiškėjui.

19.2.    VMAV atlieka skundų (neatitikčių) analizę, įvertina, ar taikyti korekciniai ir prevenciniai veiksmai buvo veiksmingi.

19.3.    Metų pabaigoje VMAV išanalizuoja visus NVI gautus skundus ir remiantis rezultatais numato prevencines priemones į rizikos veiksmų planą.

20.     DPK kontroliuoja ir vertina skundų tyrimo eigą ir terminus. Korekcinių ir prevencinių veiksmų rezultatyvumas įvertinamas audito metu.
 
21.     Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos nurodymu dokumentai saugomi 5 metus.

VI  SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

22.     Šio tvarkos aprašo keitimus atlieka rengėjas pagal procedūros PI „Dokumentų ir duomenų įrašų valdymas" skirsnį „KVS dokumentų peržiūra, keitimas ir negaliojančių kopijų valdymas".

VII  SKYRIUS ĮRAŠAI

23.   Asmenų laiškų, pareiškimų, pretenzijų, skundų registras A 8.
24.   Siunčiamų dokumentų registras R 3.
25.   Pageidavimų ir pasiūlymų knyga (padaliniuose).
26.   Žodinių pacientų skundų registravimo žurnalas (padaliniuose).
27.   Atsiliepimas apie NVI paslaugas, www.nvi.lt/pacientams.
28.   Neatitikties aktas (ELI).
 
VIII SKYRIUS
NUORODOS
 
29.   Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas.
30.   Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.
31.   Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymas Nr. V-338 „Dėl Minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašo tvirtinimo".
32.   Procedūros aprašas: Dokumentų ir duomenų įrašų valdymas PI.
33.   Procedūros aprašas: Neatitikčių ir nepageidaujamų įvykių valdymas P22.
34.   Procedūros aprašas: Vidaus medicininiai auditai P24.

IX SKYRIUS
PRIEDAI

35. Priedas. Žodinių pacientų skundų registravimo žurnalas.

 
Atnaujinta 2023-06-01 14:12


Svarbu žinoti: