Atgal

PACIENTUI

 PACIENTŲ LANKYMAS 

Pacientai lankomi darbo dienomis nuo 16.00 iki 19.00 val.,
savaitgaliais ir švenčių dienomis – nuo 11.00 iki 13.00 val. ir nuo 16.00 iki 19.00 val.
Kitu laiku pacientus galima lankyti tik iš anksto suderinus su gydančiu (budinčiu) gydytoju arba skyriaus vedėju.
Lankymo trukmė - ne ilgiau 30 min. Pacientą vienu metu palatoje gali lankyti ne daugiau kaip du asmenys.

(daugiau informacijos – NVI Vidaus tvarkos taisyklėse )
       
 

 

REGISTRACIJA

 

 

PREVENCIJA 

 

 

PSICHOLOGINĖ PAGALBA

 

 

 

ONKOLOGINĖS LIGOS

 

 

DIAGNOSTIKA

 

 

KLINIKINIAI TYRIMAI

 

 

 

GYVENIMAS SU VĖŽIU  

 

 

PACIENTŲ MOKYKLA   

 

  

PALIATYVI PAGALBA        

 

 
 

 

PACIENTŲ TARYBA

 

 


Pacientų teisės ir pareigos, vidaus tvarkos taisyklės

PATVIRTINTA
Nacionalinio vėžio instituto direktoriaus 2015 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. R8-257
(Nacionalinio vėžio instituto direktoriaus 2023 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. R8-17 redakcija)

PACIENTŲ TEISĖS 

 1. Pacientas teises įgyja, pareigas prisiima ir jas įgyvendina pats arba per savo atstovus. Atstovai, veikdami paciento vardu, privalo pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir savo asmens dokumentą. Paciento nuo 16 metų atstovais gali būti: atstovai pagal įstatymą ir atstovai pagal pavedimą.
 2. Atstovavimas neveiksniam sveikatos priežiūros srityje ir ribotai veiksniam sveikatos priežiūros srityje pacientui: pacientui, teismo pripažintam neveiksniu sveikatos priežiūros srityje, atstovauja globėjas. Pacientas, teismo pripažintas ribotai veiksniu sveikatos priežiūros srityje, teises įgyja ir pareigas prisiima, taip pat jas įgyvendina Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.
 3. Paciento atstovai pagal pavedimą: pacientas nuo 16 metų gali pasirinkti atstovą pagal pavedimą. Šis atstovavimas įforminamas notarine tvarka arba pacientas apie savo pasirinktą atstovą pasirašytinai gali nurodyti savo medicinos dokumentuose.
 4. Paciento atstovai pagal įstatymą: pilnamečiam pacientui, kuris negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų, atstovauja jo atstovai pagal įstatymą: sutuoktinis, sugyventinis (partneris), o kai jo nėra, – vienas iš šio paciento tėvų (įtėvių) arba vienas iš šio paciento pilnamečių vaikų, arba vienas iš šio paciento pilnamečių brolių (seserų), arba vienas iš šio paciento pilnamečių vaikaičių, arba vienas iš šio paciento senelių. Į pilnamečio paciento, kuris negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų, artimuosius dėl sutikimo būti atstovu pagal įstatymą kreipiamasi tokiu eiliškumu: į sutuoktinį, sugyventinį (partnerį), tėvus (įtėvius), pilnamečius vaikus, pilnamečius brolius (seseris), pilnamečius vaikaičius, senelius. Gavus vieno iš šių asmenų sutikimą būti atstovu pagal įstatymą, kitų asmenų sutikimas nereikalingas. Šioje dalyje nurodyti asmenys nelaikomi pilnamečio paciento atstovais pagal įstatymą, jeigu jie atsisako būti atstovais, pacientas yra paskyręs atstovą pagal pavedimą arba pacientui nustatyta globa (rūpyba).
 5. Pacientas Institute turi šias teises:

5.1. Teisė į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas – prieinamos, saugios, veiksmingos sveikatos stiprinimo, ligų prevencijos, diagnostikos, ligonių gydymo ir slaugos paslaugos, kurias tinkamam pacientui, tinkamu laiku, tinkamoje vietoje suteikia tinkamas sveikatos priežiūros specialistas ar sveikatos priežiūros specialistų komanda pagal šiuolaikinio medicinos ir slaugos mokslo lygį ir gerą patirtį, atsižvelgdami į Instituto galimybes ir paciento poreikius bei lūkesčius, juos tenkindami ar viršydami.
5.2. Pacientas turi teisę į savo garbės ir orumo nežeminančias sąlygas ir pagarbų sveikatos priežiūros specialistų elgesį. Pacientui turi būti suteikiamos mokslu pagrįstos nuskausminamosios priemonės, kad jis nekentėtų dėl savo sveikatos sutrikimų. Pacientas turi teisę būti prižiūrimas ir numirti pagarboje.
5.3. Teisė pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą ir sveikatos priežiūros specialistą. Pacientas teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą. Pacientas turi teisę pasirinkti sveikatos priežiūros specialistą, tačiau toks paciento noras pasirinkti vieną ar kitą specialistą neturi pažeisti kitų pacientų teisės laiku gauti kokybiškas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, darbuotojų teisių ir Instituto direktoriaus įsakymais patvirtintų darbo organizavimo tvarkų. Įgyvendinant teisę pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą, paciento teisė gauti nemokamą sveikatos priežiūrą teisės aktų nustatyta tvarka gali būti ribojama. Pacientas turi teisę į kito tos pačios profesinės kvalifikacijos specialisto nuomonę. Įgyvendinant šią teisę, paciento teisė gauti nemokamą sveikatos priežiūrą Sveikatos apsaugos ministerijos ar jos įgaliotų institucijų nustatyta tvarka gali būti ribojama.
5.4. Teisė į informaciją. Pacientas turi teisę gauti informaciją apie Institute teikiamas paslaugas, jų kainas ir galimybes jomis pasinaudoti. Pacientas turi teisę gauti informaciją apie jam sveikatos priežiūros paslaugas teikiantį sveikatos priežiūros specialistą (vardą, pavardę, pareigas) ir informaciją apie jo profesinę kvalifikaciją. Pacientas turi teisę gauti informaciją apie savo sveikatos būklę. Ši paciento teisė plačiau aprašyta Taisyklių septintajame skirsnyje.
5.5. Informuoto paciento sutikimas. Pacientui sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos tik su jo sutikimu, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo atvejus, kai pacientas negali savo valios išreikšti pats. Sutikimą dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo duoda (išreiškia) pats pacientas arba įstatymų nustatyta tvarka jo atstovas. Paciento sutikimas dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo turi būti pagrįstas informacija ir tinkamas. Sutikimas laikomas pagrįstas informacija ir tinkamas, jeigu jis atitinka visas šias sąlygas: (1) yra duotas asmens, galinčio tinkamai išreikšti savo valią; (2) yra duotas, gavus pakankamą ir aiškią informaciją; (3) yra duotas paciento (jo atstovo) laisva valia; (4) atitinka teisės aktų nustatytus formos reikalavimus. Jeigu pacientas pasirašo sveikatos apsaugos ministro patvirtintus reikalavimus atitinkančios formos sutikimą, reiškia, kad pacientas gavo tinkamą informaciją. Laikoma, kad savanoriškai į Institutą dėl stacionarinės ar ambulatorinės sveikatos priežiūros atvykęs pacientas yra informuotas ir sutinka, kad Instituto sveikatos priežiūros specialistas jį apžiūrėtų, įvertintų jo sveikatos būklę, paskirtų ir atliktų būtinas tyrimų ir gydymo procedūras. Jeigu yra galimybė rinktis taikomus diagnostikos ir gydymo metodus, pacientas turi būti apie tai informuojamas ir jo pasirinkimas patvirtinamas paciento parašu. Prieš atliekant pacientui chirurginę operaciją, invazinę ir (ar) intervencinę procedūrą, turi būti gautas informacija pagrįstas paciento raštiškas sutikimas. Sveikatos priežiūros specialistas išaiškina pacientui chirurginės operacijos ar invazinės ir (ar) intervencinės procedūros esmę, jų alternatyvas, pobūdį, tikslus, žinomas ir galimas komplikacijos (nepageidaujami padariniai), kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti arba atsisakyti numatomos chirurginės operacijos ar invazinės ir (ar) intervencinės procedūros, taip pat galimus padarinius atsisakius numatomos chirurginės operacijos ar invazinės ir (ar) intervencinės procedūros.
5.6. Teisė nežinoti. Informacija apie paciento sveikatos būklę, ligos diagnozę, Institute taikomus ar gydytojui žinomus kitus gydymo ar tyrimo būdus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, gydymo prognozę negali būti pacientui pateikiama prieš jo valią. Atsisakymą informacijos pacientas turi aiškiai išreikšti ir patvirtinti parašu. Informacijos pateikimo pacientui apribojimai netaikomi, kai dėl paciento atsisakymo gauti informaciją gali atsirasti žalingų padarinių pacientui ar kitiems asmenims.
5.7. Teisė susipažinti su įrašais savo medicinos dokumentuose. Paciento pageidavimu jam turi būti pateikti jo medicinos dokumentai. Ši paciento teisė plačiau aprašyta Taisyklių aštuntajame skirsnyje.
5.8. Teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą. Paciento privatus gyvenimas yra neliečiamas. Informacija apie paciento gyvenimo faktus gali būti renkama asmens duomenų tvarkymą reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka tik tuo atveju, jeigu tai yra būtina ligai diagnozuoti, gydyti ar pacientui slaugyti. Duomenys apie paciento buvimą Institute, jo sveikatos būklę, jam taikytas diagnostikos, gydymo ir slaugos priemones įrašomi į nustatytos formos ir rūšių paciento medicinos dokumentus. Visa informacija apie paciento buvimą Institute, gydymą, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą turi būti laikoma konfidencialia ir po paciento mirties. Teisę gauti informaciją po paciento mirties turi įpėdiniai pagal testamentą ir pagal įstatymą, sutuoktinis (partneris), tėvai, vaikai.
5.9.     Paciento dalyvavimas biomedicininiuose tyrimuose ir mokymo procese. Be paciento rašytinio sutikimo negalima jo įtraukti į biomedicininius tyrimus. Paciento įtraukimo į šiuos tyrimus tvarką nustato Biomedicininių tyrimų etikos įstatymas. Įtraukiant pacientą į biomedicininius tyrimus ir mokymo procesą, turi būti vadovaujamasi nuostata, kad paciento interesai ir gerovė yra svarbesni už mokslo interesus. Pacientas, nesutinkantis dalyvauti mokymo procese arba nesutinkantis, kad informacija apie jį būtų naudojama mokslo ir mokymo tikslais, turi tai pareikšti raštu. Jo rašytinis pareiškimas saugomas paciento medicinos dokumentuose.
5.10.  Teisė į žalos atlyginimą. Pacientas ir asmuo, kuris buvo mirusio paciento išlaikomas arba jo mirties dieną turėjo teisę gauti iš jo išlaikymą (nepilnamečiai vaikai (įvaikiai), sutuoktinis, nedarbingi tėvai (įtėviai) ar kiti faktiniai nedarbingi išlaikytiniai), taip pat mirusio paciento vaikas, gimęs po jo mirties, turi teisę į turtinės ir neturtinės žalos, atsiradusios dėl paciento sveikatai padarytos žalos, atlyginimą. Teisę į neturtinės žalos atlyginimą taip pat turi mirusio paciento darbingi tėvai (įtėviai) ir pilnamečiai vaikai (įvaikiai), kuriuos su pacientu siejo ypač artimas ir glaudus ryšys. Paciento sveikatai padarytos žalos (turtinės ir neturtinės) atlyginimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas.

PACIENTŲ PAREIGOS 

 1. Pacientas privalo pasirašytinai susipažinti su jam pateiktomis Taisyklėmis, kitais Instituto nustatytais dokumentais ir vykdyti juose nurodytas pareigas.
 2. Pacientas privalo rūpintis savo sveikata, sąžiningai naudotis savo teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti, bendradarbiauti su Instituto specialistais ir darbuotojais.
 3. Pacientas privalo laikytis nurodyto ir sutarto priėmimo laiko. Pacientas, užsiregistravęs planinei asmens sveikatos priežiūros paslaugai gauti, tačiau negalintis atvykti nustatytu laiku, privalo apie tai informuoti Institutą registratūros telefonais arba kitomis ryšio priemonėmis ne vėliau kaip prieš dvidešimt keturias valandas iki numatomo paslaugos gavimo laiko pradžios.
 4. Pacientai, norėdami gauti sveikatos priežiūros paslaugas, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, išskyrus būtinosios sveikatos priežiūros atvejus.
 5. Pacientas kiek įstengdamas turi suteikti sveikatos priežiūros specialistams informacijos apie savo sveikatą, persirgtas ligas, atliktas operacijas, vartotus ir vartojamus vaistus, alergines reakcijas, genetinį paveldimumą ir kitus pacientui žinomus duomenis, reikalingus tinkamai suteikti sveikatos priežiūros paslaugas.
 6. Pacientas, gavęs informaciją apie jam skiriamas sveikatos priežiūros paslaugas, savo sutikimą ar atsisakymą dėl šių sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo turi patvirtinti raštu.
 7. Pacientas privalo vykdyti sveikatos priežiūros specialistų paskyrimus ir rekomendacijas arba nustatyta tvarka atsisakyti paskirtų sveikatos priežiūros paslaugų. Pacientas privalo informuoti sveikatos priežiūros specialistus apie nukrypimus nuo paskyrimų ar nustatyto režimo, dėl kurių jis davė sutikimą.
 8. Pacientas privalo laikytis Instituto klinikinių skyrių nustatyto dienos režimo, vykdyti gydytojo, slaugos personalo ir kitų darbuotojų pagal kompetenciją teikiamus nurodymus.
 9. Pacientas, kiek leidžia sveikatos būklė, turi laikytis asmens higienos reikalavimų, palaikyti švarą ir tvarką.
 10. Pacientas, prieš naudodamasis vonia / dušu bei prieš išeidamas iš skyriaus, privalo informuoti slaugos personalą. Vaikščioti pacientai gali tik pasivaikščiojimams skirtoje teritorijoje.
 11. Pacientai spintelėje gali laikyti tik negendančius maisto produktus, vandenį ir gaiviuosius gėrimus. Greitai gendančius maisto produktus pacientas privalo laikyti šaldytuve pagal nustatytą tvarką.
 12. Pacientas privalo tinkamai elgtis su Instituto įranga ir inventoriumi, tausoti Instituto turtą.
 13. Pacientas privalo laiku sumokėti už mokamas paslaugas pagal tuo metu galiojančius įkainius, teisės aktų nustatyta tvarka.
 14. Pacientas privalo pagarbiai ir deramai elgtis su visais Instituto darbuotojais ir kitais pacientais.
 15. Instituto patalpose ir teritorijoje draudžiama žaisti azartinius žaidimus, laikyti ir vartoti narkotines ir psichotropines bei kitas psichiką veikiančias medžiagas, jei gydytojas jų nepaskyrė, draudžiama rūkyti, vartoti alkoholinius gėrimus, triukšmauti ir kitaip trikdyti rimtį ir tvarką, trukdyti kitiems pacientams ir Instituto darbuotojams, palikti be priežiūros įjungtus elektros prietaisus, naudotis kitomis lovomis ir patalyne, turėti su savimi ginklą, įsinešti gyvūnus. 
 16. Pacientams draudžiama Instituto patalpose ir teritorijoje be leidimo filmuoti, fotografuoti patalpas, personalą, kitus pacientus, daryti pokalbių garso įrašus ar kitaip pažeisti kitų asmenų privatumą.
 17. Pacientui, kuris pažeidžia savo pareigas, tuo sukeldamas grėsmę savo ir kitų pacientų sveikatai ir gyvybei, arba trukdo jiems gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, sveikatos priežiūros paslaugų teikimas gali būti nutrauktas, išskyrus atvejus, jei tai grėstų pavojus paciento gyvybei.
 18. Pacientai už Institutui ir jo darbuotojams padarytą žalą atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

NVI Vidaus tvarkos taisyklės 

 

Nerūkymo politika NVI
PATVIRTINTA
Nacionalinio vėžio instituto direktoriaus
2022 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. R8-451
 
NACIONALINIO VĖŽIO INSTITUTO NERŪKYMO POLITIKA
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Nacionalinio vėžio instituto (toliau Institutas) nerūkymo politika (toliau vadinama – Politika) įtvirtina Instituto siekius užtikrinti saugias ir sveikatai nekenksmingas sąlygas, kai kuriama darbo aplinka ir taikomos informavimo, konsultavimo ir kontrolės prevencinės priemonės, skirtos darbuotojų, pacientų, lankytojų ir kitų interesantų darbingumui, sveikatai ir gyvybei išsaugoti, suteikti pagrindą jų nuostatų ir elgesio, susijusio su psichoaktyviųjų ir sveikatai žalingų medžiagų vartojimu, kaitai, siekiant sumažinti rūkymo paplitimą Institute.
2. Ši Politika parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu, Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) 158 straipsnio ir Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 19 straipsnio nuostatomis.
3. Už Politikos įgyvendinimą atsako Instituto direktoriaus paskirtas asmuo: jis atsako už šios Politikos ir jos pakeitimų tvirtinimą bei naujų (pasikeitusių) teisės aktų, reglamentuojančių saugių ir sveikatai nekenksmingų sąlygų stebėjimą, savalaikį Instituto personalo informavimą apie pasikeitimus, ataskaitos raštu pateikimą Direktoriui apie Politikos įgyvendinimą 1 kartą metuose iki kovo 31 d. Už šios Politikos, priemonių plano įgyvendinimą Instituto struktūriniuose padaliniuose atsako padalinių vadovai, o už atskiras sritis - Nerūkymo politikos įgyvendinimo priemonių plane nurodyti atsakingi asmenys.
II SKYRIUS
TAIKYMO SRITIS
4. Politika yra Instituto vidaus tvarkos dokumentas, taikomas visiems Instituto darbuotojams, kitų įmonių, veikiančių Institute pagal sutartis, darbuotojams; studentams; savanoriams; patalpų nuomininkams; pacientams; lankytojams ir kitiems interesantams. Su Politika darbuotojai supažindinami susirinkime bei informacinių ir komunikacinių technologijų priemonėmis. Politika viešai skelbiama Instituto interneto svetainėje. Asmuo, priimamas dirbti į Institutą, pasirašytinai supažindinamas su šia Politika. Darbuotojai atlikdami savo darbines funkcijas, privalo laikytis nustatytų Politikoje įsipareigojimų ir principų.
5. Politikos tikslas – užtikrinti, kad kiekvienam darbuotojui būtų sudarytos saugios sąlygos be tabako dūmų, neatsižvelgiant į darbo sutarties rūšį, darbuotojų skaičių, darbo vietą, darbo aplinką, darbo pobūdį, darbo dienos ar pamainos trukmę, darbuotojo ypatumus (pilietybę, rasę, tautybę, lytį, seksualinę orientaciją, amžių, socialinę kilmę, politinius ar religinius įsitikinimus ir kitais pagrindais). Politika siekiama sukurti sveiką be tabako aplinką Instituto pacientams, lankytojams ir kitiems interesantams bei sumažinti sergamumą ir mirtingumą nuo tabako vartojimo sukeltų ligų tarp darbuotojų, pacientų ir platesnėje bendruomenėje.
III SKYRIUS
SANTRUMPOS, TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI
6. Politika – Nacionalinio vėžio instituto, specializuotos onkologinių ligų gydymo ir mokslo įstaigos Lietuvoje įpareigojimas ir įsipareigojimas sudaryti saugias ir sveikas sąlygas darbuotojams, pacientams ir lankytojams, interesantams, skatinti tinkamą ir sveikatai palankų elgesį bei užtikrinti draudimo rūkyti įstaigoje ir jos teritorijoje įgyvendinimą.
7. Rūkymas – bet kokio deginamo arba kaitinamo cigaro, cigaretės, pypkės, ar kito uždegto ar kaitinamo tabako, ar kito įkvėpimui į plaučius skirto augalinio produkto įkvėpimą, iškvėpimą ar turėjimą su savimi bet kuriuo būdu ir bet kokia forma. Rūkymas taip pat apima ir elektroninių rūkymo prietaisų naudojimą, kai susidaro aerozolis ar garai, bet kokiu būdu ar forma.
8. Tabako produktas – bet kokia medžiaga, kurioje yra tabako lapai, tame tarpe cigaretės, cigarai, pypkių tabakas, kaljanų tabakas, uostomasis ar kramtomasis tabakas ir bet kurie kiti tabako gaminiai; taip pat bet kurie produktai, kuriuose yra biologiškai aktyvus kiekis nikotino, skirto įkvėpti, nuryti, absorbuoti. Tai neapima produktų, skirtų mesti rūkyti, patvirtintų kaip priemonės priklausomybei nuo nikotino arba tabako gydyti.
9. Elektroninis rūkymo prietaisas – bet koks produktas, kuriame yra arba kuris išskiria nikotiną ar bet kokią kitą medžiagą žmogaus vartojimui, kuri gali būti naudojama su tikslu įkvėpti garus ar aerozolį iš produkto. Sąvoka apima visus prietaisus, kurie yra pagaminti, platinami, reklamuojami ar parduodami kaip e-cigaretė, e-cigaras, e-pypkė, e-kaljanas, ar bet kuriuo kitu pavadinimu.
IV SKYRIUS
APRAŠYMAS
PIRMASIS SKIRSNIS
PAGRINDINIAI NACIONALINIO VĖŽIO INSTITUTO NERŪKYMO POLITIKOS PRINCIPAI
10. Institutas siekia užtikrinti aplinką be tabako. Politika taikoma Instituto darbuotojams, įmonių, vykdančių veiklą pagal sutartis Institute, darbuotojams, studentams, praktikantams, pacientams, lankytojams ir kitiems interesantams.
11. Institute netoleruojamas ir draudžiamas rūkymas bet kokia forma, tabako produktų ir elektroninių rūkymo prietaisų vartojimas tiek Instituto patalpose, tiek ir Instituto teritorijoje, taip pat Instituto teritorijoje esančiose automobilių stovėjimo aukštelėse bei renginiuose, kuriuos Institutas organizuoja, kuriuose dalyvauja arba kurie vyksta Institute.
12. Institutas draudžia bet kokių tabako produktų pardavimą, reklamą Instituto patalpose ir teritorijoje, taip pat nepriima finansinės ar kitos paramos iš tabako pramonės.
13. Institutas skatina darbuotojus, pacientus ir lankytojus, kurie vartoja tabaką, mesti rūkyti bei naudotis pagalbos metant rūkyti galimybėmis, pateiktomis Politikos 17. punkte.
ANTRASIS SKIRSNIS
NACIONALINIO VĖŽIO INSTITUTO NERŪKYMO POLITIKOS PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMAS
14. Šios Politikos įgyvendinimas yra bendra visų Instituto darbuotojų atsakomybė. Kiekvienas darbuotojas turi teisę dirbti sveikoje ir saugioje aplinkoje, kurioje būtų skatinama sveika gyvensena. Visuose Instituto pastatuose ir teritorijoje darbuotojams draudžiama rūkyti tabaką bei naudoti kitus tabako ar eletroninius rūkymo prietaisus jų darbo pamainos metu, taip pat dėvint darbo drabužius arba su prisegtomis ID kortelėmis. Instituto pastatuose ir teritorijoje taip pat draudžiama rūkyti pacientams ir lankytojams. Visi darbuotojai turi teisę ir yra raginami mandagiai, pagarbiai ir diplomatiškai informuoti pacientus ir lankytojus apie nerūkymo politiką, paprašyti liautis rūkyti arba išeiti iš Instituto.
15. Už Politikos įgyvendinimą padalinyje ir jam priklausančioje ir/ar naudojamoje erdvėje atsako padalinio vadovas. Už Politikos įgyvendinimą bendrose erdvėse, laiptinėse ir teritorijoje atsako Infrastruktūros ir ūkio skyriaus vadovas.
16. Visoje Instituto teritorijoje ir pastatuose, prie įėjimų, įvažiavimų ir kitose matomose vietose turi būti aiškiai išdėstyti ženklai, informuojantys apie nerūkymo politiką Institute. Ši informacija pateikiama Instituto interneto svetainėje, pacientų priėmimo į skyrius dokumentuose, taip pat ir edukacinių priemonių pagalba.
17. Institutas skatina darbuotojus, pacientus ir lankytojus, kurie vartoja tabaką, mesti rūkyti. Darbuotojai ir pacientai, norintys mesti rūkyti, gali kreiptis į Instituto Vėžio informacijos ir komunikacijos skyrių. Norintys mesti rūkyti, taip pat yra raginami kreiptis į Respublikinį priklausomybės ligų centrą bei internetu (https://nerukysiu.lt/). Gauti pagalbą metant rūkyti gali padėti ir gydantis gydytojas (pacientams) arba šeimos gydytojas.
18. Institutas organizuoja darbuotojų ir pacientų mokymus ir kitus renginius, kurie:
18.1. gerins darbuotojų ir pacientų supratimą apie rūkymo sukeliamą kenksmingumą ir žalą;
18.2. supažindins darbuotojus ir pacientus su pagalba norintiems mesti rūkyti, suteiks reikiamą informaciją.
TREČIASIS SKIRSNIS
NERŪKYMO POLITIKOS VYKDYMO PRIEŽIŪRA 
19. Šios Politikos nesilaikymas, jos pažeidimas laikomas darbo pareigų pažeidimu. Darbo pareigų pažeidimus Institute nagrinėja Nuolatinė darbo drausmės užtikrinimo komisija.
20. Darbuotojai, padarę darbo pareigų pažeidimą, neskatinami darbdavio iniciatyva vadovaujantis Nacionalinio vėžio instituto darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašu. 
V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
21. Institutas turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti Nacionalinio vėžio instituto nerūkymo politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros tvarką, nustatytą Politikoje, kiek tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymui, Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymui ir kitiems teisės aktams.
22. Nacionalinio vėžio instituto Nerūkymo politikos įgyvendinimo ir priežiūros tvarka peržiūrima ir esant poreikiui, atnaujinama, pasikeitus šios politikos reguliavimo srities imperatyviesiems teisės aktams. Už periodišką Nacionalinio vėžio instituto Nerūkymo politikos įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos peržiūrėjimą ir esant poreikiui, teikimą ją atnaujinti atsakingas direktoriaus paskirtas darbuotojas.
Leidiniai pacientui

Išsaugokite savo gyvenimą – meskite rūkyti (lankstinukas)

Gydytojau, pasikalbėkime apie mano vėžį

Ką reikia žinoti, jei Jums suformuota nefrostoma?
Gydytojo genetiko konsultacija 
(paciento atmintinė)
Genetinis tyrimas dėl paveldimo krūties / kiaušidžių vėžio sindromo (BRCA1 ir BRCA2 genų patogeninių variantų tyrimas)
Galvos apdangalai iš skarų ir šalių
 
Transformuojamų galvos apdangalų modeliai
Apie odos melanomą 
Apie neuroendokrininius navikus 
Apie gerklų vėžį 
Apie gimdos kaklelio vėžį 
Europos kovos su vėžiu kodeksas (ketvirtoji redakcija)
Europos kovos su vėžiu kodeksas (plakatas)
Prostatos tyrimas dėl vėžio histoskenavimo metodu
Apie chemoterapiją ir taikinių terapiją
Apie imunitetą 
Apie krūties vėžį 
Apie prostatos biopsiją
Pažinkite vėžį be pirminio židinio
Onkologinių ligų profilaktika
Skaityk mąstyk žinok
Gyvenimas su kiaušidžių vėžiu
Vėžio prevencijos ir ankstyvos diagnostikos programos Lietuvoje (lankstinukas
)
Išsaugokite savo gyvenimą – meskite rūkyti (lankstinukas)
Apie stemplės vėžį
Apie suaugusiųjų smegenų piktybinius navikus
Apie prostatos navikų kioterapiją
Apie inkstų navikų krioterapiją 
Apie minkštųjų audinių sarkomą
Vėžio metastazės kauluose
Sveiko gyvenimo būdo privalumai užkertant kelią vėžiui
Mažinkime riziką susirgti kolorektaliniu vėžiu (lankstinukas)
Krūties vėžio hormonoterapija (lankstinukas)
Sergančiojo prostatos vėžiu mityba (lankstinukas) 
Apie gimdos kūno vėžį 
Apie sėklidžių vėžį 
Patarimai sergantiems onkologine liga 
Mažinkime riziką susirgti odos piktybiniais navikais (lankstinukas) 
5 taisyklės padedančios išvengti 50 procentų vėžio (rusų kalba(lankstinukas)
Mityba ir piktybiniai navikai (lankstinukas) 
Vėžio prevencijos programos Lietuvoje (rusų kalba) (lankstinukas) 
Apie skrandžio vėžį 
Laringektomuotų pacientų priežiūra 
Apie prostatos vėžio brachiterapiją 
Maitinimasis po skrandžio operacijų (lankstinukas) 
Kaip maitintis nusilpusiems onkologiniams pacientams (lankstinukas) 
Sergančiųjų galvos ir kaklo navikais maitinimasis radioterapijos metu (lankstinukas) 
Maitinimasis turint stomą (lankstinukas) 
Maitinimasis esant vidurių užkietėjimui (lankstinukas) 
Maitinimasis viduriuojant (lankstinukas) 
Meskite rūkyti (lankstinukas) 
Paprasti kovos su krūties ir gimdos kaklelio vėžiu būdai (lankstinukas) 
Apie plaučių vėžį 
Aromatazės inhibituriai krūties vėžys ir jūs 
Apie inkstų vėžį 
Apie kiaušidžių vėžį 
10 taisyklių kaip išvengti vėžio (lankstinukas) 
Ko klausti gydytoją (lankstinukas) 
Apie prostatos vėžį 
Apie kolorektalinį vėžį 
Apie šlapimo pūslės vėžį 
Apie skydliaukės vėžį
Limfomos 
Apie odos vėžį 
Apie burnos vėžį 
Apie kasos vėžį 
Mažinkime riziką susirgti prostatos vėžiu (lankstinukas) 

Vėžio informacijos ir komunikacijos skyrius

Vėžio informacijos ir komunikacijos skyrius savo veikla nori padėti rasti atsakymus į Jums rūpimus klausimus. Prašome mums rašyti, skambinti telefonu, siųsti laiškus el. paštu, apsilankyti pas mus.

Mes suteikiame informaciją apie:

 • Vėžio profilaktiką ir ankstyvąją diagnostiką.
 • Onkologines ligas, jų gydymo būdus bei šalutinius poveikius.
 • Gyvenimo kokybės gerinimo galimybes ir priemones.
 • Socialinių problemų sprendimo galimybes Lietuvoje (nedarbingumo pažymėjimai, darbingumo lygio nustatymas, slaugos ir palaikomojo gydymo įstaigos, vaistų ir gydymo priemonių kompensavimas ir kt.).
 • Galimybes rasti papildomos pagalbos pacientui, besigydančiam namuose,  organizuoti psichologinę pagalbą pacientui ir jo artimiesiems.

Mes laikomės šių  principų:

 • Suteikta informacija padeda palaikyti ryšius tarp gydytojo ir paciento.
 • Teikiama informacija negali atstoti gydytojo konsultacijos.
 • Teikiama tik moksliniais įrodymais pagrįsta informacija.
 • Besikreipiančiam asmeniui garantuojamas anonimiškumas ir konfidencialumas.
 • Paslaugos teikiamos nemokamai.

Mes vykdome švietėjišką veiklą:

 • Rengiame programą „Paciento mokykla“. Užsiėmimų metu pacientai, jų šeimos nariai  bendrauja su gydytojais, slaugytojomis. Užsiėmimų tvarkaraštį galima rasti čia
 • Inicijuojame plačiajai visuomenei skirtų leidinių onkologine tematika leidybą; rengiame informacinę medžiagą.
 • Tvarkome skiltį Pacientui Interneto svetainėje www.nvi.lt.  
Skundų ir prašymų nagrinėjimo tvarka

NVI pacientai ar jų artimieji gali kreiptis į Institutą tokiomis formomis:

prašymu – tai asmens kreipimasis raštu į Institutą ar darbuotoją, įgaliotą priimti prašymus ir skundus, išdėstant asmens norą, pageidavimą, nuostatą tam tikru klausimu, pranešant apie NVI veiklos trūkumus, pateikiant pasiūlymus pagerinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ar organizavimą, atkreipiant dėmesį į tam tikrą padėtį ir siūlant ką nors patobulinti, pakeisti, nuveikti ar susilaikyti nuo veiklos;

skundu – tai kreipimasis į NVI nurodant, kad yra pažeistos asmens teisės ar teisėti paciento interesai ir/ar lūkesčiai. Skundas gali būti: dėl suteiktų ar nesuteiktų paslaugų, dėl teikiamų paslaugų kokybės, dėl asmens sveikatos informacijos privatumo ir konfidencialumo pažeidimo, dėl paciento mirties atvejo,  gali būti tiesiogiai susijęs su Instituto padalinių veikla arba su paciento sveikatos ir/ar darbingumo praradimu.

anoniminiu skundu – tai nepasirašytas skundas, kuriame pareiškėjo vardas, pavardė ir adresas nenurodyti, anoniminiai skundai direktoriaus sprendimu registruojami ir nagrinėjami tik tie, kuriuose skundžiamasi dėl bendros NVI tvarkos;

žodiniu skundu – tai toks skundas, kai kreipiamasi žodžiu į NVI darbuotoją ir sprendžiama nedelsiant, toliau jo nenagrinėjant.

Jūsų skundų ar prašymų priėmimas ir registravimas:

 • Informacija apie skundų/prašymų priėmimo tvarką skelbiama NVI padalinių informacinėse lentose, Instituto internetinėje svetainėje.
 • Pareiškėjai priimami kiekvieną darbo dieną NVI direktoriaus nustatytomis valandomis.
 • Priėmimo metu skundai/prašymai gali būti pateikiami tiek raštu, tiek žodžiu.
 • Jeigu prašymą ar skundą teikiančio asmens elgesys yra neadekvatus arba turi akivaizdžių nusikalstamos veikos ar administracinio nusižengimo požymių, institucijos darbuotojas gali tokio asmens neaptarnauti ir privalo tuojau pat pranešti apie šio asmens elgesį savo tiesioginiam vadovui. Šio vadovo teikimu institucijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo apie prašymą ar skundą teikiančio asmens elgesį, turintį akivaizdžių teisės pažeidimų požymių, praneša teisėsaugos institucijoms, kurios pagal kompetenciją tiria atitinkamus teisės pažeidimus.
 • Žodiniai skundai/prašymai bet kurio Instituto padalinio darbuotojui registruojami padalinio Žodinių pacientų skundų registravimo žurnale ir perduodami jo vadovui, kuris sprendžia iš karto ir vietoje. Nesant tokiai galimybei, pareiškėjas informuojamas, jog skundą gali išdėstyti raštu ir pateikti Personalo ir teisės skyriaus  Dokumentų valdymo poskyryje.
 • Rašytiniai skundai/prašymai turi būti parašyti įskaitomai, pasirašyti pareiškėjo, nurodytas jo vardas, pavardė, faktinė gyvenamoji vieta ir duomenys ryšiui palaikyti, išdėstyta skundo/prašymo esmė.
  • Jei skundą/prašymą pateikia paciento atstovas, nurodomas atstovo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, atstovavimą liudijantis dokumentas ir paciento vardas, pavardė, kurio vardu jis kreipiasi.
  • Neįskaitomi, aukščiau nurodytų reikalavimų neatitinkantys skundai/prašymai grąžinami pareiškėjui, nurodant grąžinimo priežastį.
  • Priimant skundą/prašymą raštu, priėmimo vietoje patikrinamas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, patikslinama skundo/prašymo esmė, paprašoma komentarų ir papildomų dokumentų, kurių reikia skundui/prašymui išnagrinėti.
  • Pareiškėjui įteikiama spaudu pažymėta prašymo/skundo kopija, kurioje nurodyta gavimo data ir registracijos numeris.
  • Kai skundas/prašymas gaunamas paštu, per pasiuntinį arba elektroniniu paštu, prie jo turi būti pridėta notaro ar pacientui atstovaujančio advokato patvirtinta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
  • Jei skundas pasirašytas elektroniniu parašu, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopijos pridėti nereikia.
Pacientas turi teisę pareikšti skundą ne vėliau kaip per vienerius metus, kai sužino, kad jo teisės pažeistos, bet ne vėliau kaip per trejus metus nuo teisių pažeidimo dienos.

Jūsų skundas/prašymas turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo jo gavimo NVI datos. Jei dėl svarbių aplinkybių skundo negalima išnagrinėti per nustatytą laikotarpį, pareiškėjas informuojamas raštu apie termino pratęsimą.

 Detalesnė informacija - spauskite čia

 

 
Atnaujinta 2024-06-13 13:54


Svarbu žinoti: