Slauga

Kad būtum geras slaugytojas, reikia ne tik teorinių žinių ir praktinio patyrimo, bet ir moralinių ir etinių principų integravimo į savo profesinę veiklą.

Vertybinis pamatas, ant kurio statoma visa profesinių žinių ir įgūdžių piramidė, yra išskirtinis slaugytojo profesijos bruožas.

Slaugos procesą Institute koordinuoja Slaugos administravimo skyrius, kurio veiklos pagrindinis siekis – organizuoti ir teikti pacientams mokslu ir pažangiausiomis technologijomis pagrįstas, saugias, kokybiškas, atitinkančias pacientų poreikius ir interesus asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

Slaugos procesas Instituto Klinikos struktūriniuose padaliniuose organizuojamas gailestingumo, nepakenkimo, autonomijos, lygybės, teisingumo principais.

Pagrindinė veikla

 • Įgyvendina Klinikoje stacionarių ir ambulatorinių pacientų bendrąją ir specialiąją slaugos praktiką, organizuoja kokybišką slaugą, apimant pacientų sveikatos būklės vertinimą, slaugos planavimą, įgyvendinimą ir slaugos rezultatų vertinimą.

 • Slaugos procesą organizuoja 17  vyresniųjų slaugos administratorių, 4 vyresnieji radiologijos technologai ir 1 vyresnysis biomedicinos technologas. 

 • Pacientų slaugą Institute įgyvendina 255 slaugytojai, 95 slaugytojo padėjėjai, 53 radiologijos ir diagnostikos specialistai bei kiti sveikatos priežiūros specialistai.

 • Slaugos proceso vadybą Institute užtikrina Slaugos administravimo skyriaus vedėjas (vyriausiasis slaugos administratorius), jam talkina vyresnysis specialistas, dietistas.

Veiklos, technologijos ir metodai

 • Organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja slaugos paslaugų teikimą Klinikos struktūriniuose padaliniuose;

 • Siekia nuolat gerinti ir užtikrinti teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę;

 • Organizuoja ir vykdo planines slaugos kontroles bei atlieka pažangos stebėjimo veiklą;

 • Teikia sveikatos priežiūros specialistams metodologinę pagalbą planuojant ir įgyvendinant slaugos procesą, vertinant slaugos rezultatus;

 • Rengia slaugos dokumentus bei kontroliuoja jų vykdymą;

 • Užtikrina ir kontroliuoja pacientų maitinimo paslaugų kokybę;

 • Organizuoja ir koordinuoja slaugos, radiologijos ir diagnostikos specialistų kvalifikacijos tobulinimą;

 • Renka ir apibendrina informaciją apie pacientų pasitenkinimą gautomis sveikatos priežiūros paslaugomis;

 • Bendradarbiauja su mokymo įstaigomis, taiko tęstinio mokymo sistemą ir organizuoja klinikinį mokymą slaugos diagnostikos programų studentams bei naujiems darbuotojams;

 • Dalyvauja organizuojant Institute vykstančius tobulinimo kursus  gydymo įstaigų slaugos ir diagnostikos specialistams, atlieka kokybės kontrolę ir mokymų vertinimą;

 • Organizuoja mokslines-praktines konferencijas ir skatina slaugytojus dalytis, skleisti ilgametę praktinę patirtį onkologijoje, įsisavinti į slaugą diegiamas informacines technologijas, modernią medicinos ir slaugos įrangą.


Atnaujinta 2023-02-22 14:46