Atgal

Viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų skyrius yra Nacionalinio vėžio instituto padalinys, atliekantis viešųjų pirkimų procedūras, siekiant racionaliai panaudoti biudžeto ir kitų finansavimo šaltinių lėšas skirtas reikiamų prekių, paslaugų ar/ir darbų įsigijimui, užtikrinant jų kokybę bei siekiant sudaryti pirkimo sutartis su patikimais prekių ir paslaugų tiekėjais. Viešųjų pirkimų skyriaus tikslas – užtikrinti, kad visi Nacionalinio vėžio instituto viešieji pirkimai būtų atliekami ir jų laimėtojas nustatomas laikantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų normų reikalavimų bei pagrindinių viešųjų pirkimų principų: lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo.

Visa su įstaigos viešaisiais pirkimais susijusi informacija yra viešai prieinama Centriniame viešųjų pirkimų portale

Mažos vertės pirkimus vykdome, vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymu ir Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu.

Korupcijos prevencija NVI


Pagrindimai dėl pirkimų neatlikimo iš centrinės perkančiosios organizacijos katalogo

Pagrindimas dėl pirkimo ne per CPO

  Data Pirkimo būdas Pirkimo pavadinimas Pagrindimas dėl atsisakymo pirkti iš CPO katalogo
  2021-10-11 Supaprastintas pirkimas neskelbiamų derybų būdu

Vandetanibum pirkimas,

pirkimo Nr. 568561

 Vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 71 str. 1 d. 3 p., prekės gali būti perkamos neskelbiamų derybų būdu, jeigu neišvengiamai būtina pirkimą atlikti ypač skubiai dėl įvykio, kurio perkančioji organizacija negalėjo numatyti, kai tokio pirkimo neįmanoma atlikti atviro, riboto konkurso ar skelbiamų derybų būdais Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytais terminais. Kadangi šiuo atveju paciento gydymui skubiai reikalingi vaistai, o pirkimai per Centrinę perkančiąją organizaciją 2 kartus neįvyko  ir atsižvelgiant į tai, kad paciento būklė priskirta prie labai retų žmogaus sveikatos būklių, aplinkybės, kuriomis grindžiama ypatinga skuba, nepriklauso nuo perkančiosios organizacijos.
  2021-08-11 Atviras konkursas

Valymo paslaugų pirkimas,

pirkimo Nr. 558819

Pirkimas per CPO negalimas, nes CPO siūlomos valymo paslaugos neatitinka šių Nacionalinio vėžio instituto (toliau – NVI) poreikių:

1. CPO kataloge nesiūlomajonizuojančios spinduliuotės kontroliuojamos zonos valymo paslaugų.

2. CPO kataloge nesiūlomos galutinio (baigiamojo) patalpų valymo ir dezinfekcijos paslaugos – patalpų, kuriose gydomi sergantys užkrečiamomis ligomis arba įtariami, kad serga užkrečiamomis ligomis pacientai,  ir jose esančių daiktų bei įrangos valymas ir dezinfekcija pacientui (-ams) išvykus.

3. Nėra galimybės sutartyje nurodyti paslaugų įkainio peržiūros sąlygos pasikeitus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytam minimaliam mėnesio atlyginimui (MMA).
Atnaujinta 2021-10-12 13:53


Svarbu žinoti: