Atgal

Agentūrų administruojami ES projektai


2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonė „Eksperimentas“

Eil.

Nr.
Projekto pavadinimas, Nr. Vadovas Įgyvendinimo laikotarpis

Gauta parama

Eur tūkst.

Pastabos
 1.

„Pažangūs naujos kartos sekoskaitos įrankiai“ (sutarties Nr. S-01.2.1-LVPA-K-856-01-0024)

NVI projekto vadovė Prof. S.Jarmalaitė

2020.03.01 – 2022.07.08

Europos regioninės plėtros fondo projektui skirta bendra finansavimo suma - 963.407,90 Eur

NVI skirto finansavimo dalis - 49.954,63 Eur

Projekto vykdytojas UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“

Projekto partneriai - NVI ir LSMU

Projekto tikslas - vykdant taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklas išvystyti unikalius, patentuotomis technologijomis paremtus, pažangius naujos kartos sekoskaitos įrankius. Projekto metu planuojama sukurti keturis pažangius naujos kartos sekoskaitos įrankių rinkinius
 

 

   
 
2007-2013 m. ES SF Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa (VP1)
 

Eil.

Nr.
Projekto pavadinimas, Nr. Vadovas Įgyvendinimo laikotarpis

Gauta parama

Eur tūkst.

Pastabos
 1.

 "Ląstelių programavimo ir navikų mikroaplinkos valdymo panaudojimas individualizuotai terapijai onkologijoje LASTER". Programming cells and management of tumor microenvironment for personal therapy in oncology – LASTER.  Nr. VP1-3.1-ŠMM-10-V-02-027.

Mokslinio tyrimo vadovas R.Rotomskis. Administracinės dalies – Ž.Gudlevičienė

 2013.09.13 -2015.09.30  1499.700 Lt

(343.343,14 Eur)

Administruoja ESFA.

3 prioritetas „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“, priemonė „Aukšto tarptautinio lygio mokslinių tyrimų skatinimas“.

Projekto tikslas - naudojant modelinius in vitro navikus nustatyti ląstelių programavimo sąlygas, programuotų ląstelių funkcines ir genomines savybes, svarbias naujomis navikų mikroaplinkos valdymo technologijomis paremtų onkologinių pacientų gydymo metodų kūrimui bei optimizavimui.

2.

"Aukštos kvalifikacijos specialistų, atitinkančių valstybės ir visuomenės poreikius, biomedicinos srityje rengimo tobulinimas – BIOMEDOKT". Highly skilled specialists education development in the biomedical field,  meeting the needs of the state and society – (BIOMEDOKT). Nr. VP1-3.1-ŠMM-01-V-03-002.

V.Atkočius

2010.09.01-2015.09.30

34 060 951,21

NVI dalis:

 330 605

(252.2 tūkst.Lt)

(95 749,83 Eur)

Pareiškėjas VDU.

3 prioritetas „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ priemonė „Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos tobulinimas, mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas“.

Projekto tikslas - parengti aukštos kvalifikacijos III pakopos studentus, gebančius paruošti daktaro disertaciją biomedicinos mokslų srityje.Šioje programoje numatoma parengti 2 specialistus (A.Karklelytė ir R.Vancevičiūtė).

3.

„Technologijų perdavimo gebėjimų ugdymas Lietuvos slėnių mokslo ir studijų institucijose (TP-Uni)“. Nr.VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-005.

A.Bagdonas; VUOI dalies - J.Lapienis

2011.12.22 - 2014.06.21

1 504 944

 NVI dalis:

35 660,92

(10 328,12 Eur)

Pareiškėjas- VšĮ „Saulėtekio slėnis“.

Administruoja ESFA.

3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimo stiprinimas“ priemonės „Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos tobulinimas, mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas“.

Projekto tikslas - pagerinti Lietuvos mokslo institucijų ir organizacijų žinių ir technologijų perdavimo galimybes, paskatinti mokslininkų ir tyrėjų praktinį verslumą.

The specific objective of the action consisted in enhancing healthcare in the sphere of early dermal and lung cancer diagnostics using the advantages of IT technologies in cross-border regions.

4.

„Biotechnologija ir biofarmacija: fundamentiniai ir taikomieji tyrimai“. Biotechnology and Biopharmacy: fundamental and applied research. Nr. VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-005.

K.Sasnauskas. NVI dalies - K.Sužiedėlis

2012.08.14 - 2015.08.13

4 926 352

 NVI dalis:

 356 014,68 (357.1 tūkst.Lt-Zita)

 (103 108,98 Eur)

Pareiškėjas VU. Administruoja ESFA.
3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas pagal priemonę „Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų vykdymas pagal nacionalinių kompleksinių programų tematikas“.
Projekto tikslas - išplėtoti moderniosios biotechnologijos ir biofarmacijos prioritetinių krypčių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros potencialą.

5.

Sveikatos specialistų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo onkologinių ligų mažinimo, kvalifikacijos kėlimas VUOI“. Health professionals, contributing to the morbidity and mortality from cancer diseases reduction, training in OIVU. Nr.VP1-1.1-SADM-10-V-01-004/D4-116.

B.Aleknavičienė

2009.05.22 – 2014.10.30

2 649 449,00 Lt

Administruoja ESFA.
1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ įgyvendinimo priemonę „
Projekto tikslas: plėtoti sveikatos specialistų, dirbančių onkologinę pagalbą teikiančiose Vilniaus, Šiaulių, Panevėžio bei Klaipėdos apskričių įstaigose, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo onkologinių ligų mažinimo, profesinę kvalifikaciją bei specialiąsias žinias, suteikiant naujų žinių, reikalingų jų profesinėje veikloje, atsižvelgiant į nuolatinę mokslo ir praktikos pažangą.

6.

Demografinių procesų diferenciacija ir jos įtaka Lietuvos gyventojų raidos tvarumui. VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-067

Vadovas – D. Jasilionis Lietuvos socialinių tyrimų centras

2012-10-02 – 2015-09-28

398 539,3 €

Projekto vykdytojas: Lietuvos socialinių tyrimų centras

Projekto partneriai – Max Planck Demografinių tyrimų institutas, NVI

Projekto vykdytoja – dr. G. Smailytė

Priemonė - parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)

administruoja LMT

Pagrindinis projekto tikslas – taikant modernius ir kuriant inovacinius gyventojų surašymo ir demografinių registrų duomenų bazių jungimo ir diferenciacijos analizės metodus tirti Lietuvos demografinių procesų (gimstamumo, santuokų, ištuokų, mirtingumo) diferenciaciją ir jos įtaką demografinės raidos tvarumui.

2007-2013 m. ES SF Ekonomikos augimo veiksmų programa (VP2)

Eil.

Nr.
Projekto pavadinimas, Nr. Vadovas Įgyvendinimo laikotarpis

Gauta parama

Eur tūkst.

Pastabos
 1.

 "Jungtinio gyvybės mokslų centro sukūrimas". Creation of Joint Centre for Life Sciences. Nr. VP2.1.1-ŠMM-04-V-01-016.

Projekto vadovas – R.Lazutka. NVI dalies koordinatorius – V. Poderys

 2010-2015  141 857 551

NVI dalis:

2 363 735

(684 584,97 Eur)

 Pareiškėjas VU.

Administruoja CPVA.

1 prioritetas „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ priemonė „Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas“.

Projekto tikslas – sukurti gyvybės mokslų tyrimų ir studijų centrą, skirtą biotechnologijos ir molekulinės medicinos mokslinių tyrimų, studijų ir technologinės plėtros reikmėms.

2.

"Biotechnologijos ir biofarmacijos specialistų rengimui ir MTEP veiklai skirtos infrastruktūros kūrimas bei atnaujinimas (BIOTEFA-C/D)“. Infrastructure construction and renovation for biotechnology and biopharmaceutical specialist education and R&D activities (BIOTEFA-C/D).  Nr. VP2.1.1-ŠMM-04-V-01-003

O.Rukšėnas. NVI dalies - K.Sužiedėlis

2011.11.24 - 2014.06.30

25 891 214

NVI dalis:

997.2 tūkst Lt

Pareiškėjas - VU.

Administruoja CPVA.

1 prioritetas „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ priemonė „Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas“.

Pagrindinis projekto tikslas - atnaujinto ir išplėtoti projekto dalyvių biotechnologijos ir biofarmacijos mokslų ir studijų infrastruktūrą, įsigyti susijusią MTEP, laboratoriniams darbams naudojama įranga. Atnaujinus ir išplėtojus trūkstamą bazę būtų sudarytos reikiamos sąlygos atlikti mokslinius darbus prioritetinėse biotechnologijos ir biofarmacijos mokslo srityse, gerinti susijusių studijų kokybę.  

3.

"Nacionalinės atviros prieigos mokslo informacijos duomenų archyvas (MIDAS)". Nr. VP2-3.1-IVPK-13-V-01-001

V.Atkočius

2011.12.29-2015.03

14 996 709

 NVI dalis: 0

Pareiškėjas - VU.

administruoja IVPK (Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos)

Įgyvendinančioji - CPVA.

3 prioritetas "Informacinė visuomenė visiems" priemonė "Mokslo duomenų archyvas"

Tikslas: Sukurti vieningą nacionalinio mokslo tyrimų duomenų skaitmeninio archyvo infrastruktūrą, leidžiančią kaupti ir saugoti biomedicinos, fizinių, humanitarinių, socialinių ir technologijos mokslų tyrimų empirinius duomenis ir kitą su mokslo tyrimais susijusią informaciją bei teikianti galimybę visiems norintiems nemokamai, lengvai ir patogiai juos pasiekti internete.

2007-2013 m. ES SF Sanglaudos skatinimo veiksmų programa (VP3)

Eil.

Nr.
Projekto pavadinimas, Nr. Vadovas Įgyvendinimo laikotarpis

Gauta parama

Eur tūkst.

Pastabos
 1.

„Ankstyvosios onkologinių susirgimų diagnostikos gerinimas ir visaverčio gydymo užtikrinimas Vilniaus universiteto Onkologijos institute“. Early diagnostics of oncological diseases and improving the treatment of complete assurance in OIVU. Nr. VP3-2.1-SAM-04-V-01-005

J.Vesėliūnas

2009.06.25-2013.02.28

33 980 948 ,92

(9.841562.79 Eur)

Partneris VšĮ Tauragės apskrities ligoninė

2 pioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.1-SAM-04-V „Ankstyva onkologinių susirgimų diagnostika ir visavertis gydymas“ priemonė
Projekto tikslas: pagerinti onkologinių ligų prevenciją, diagnostiką ir užtikrinti visavertį gydymą VU Onkologijos institute.

2007-2013 Bendradarbiavimo per sieną programa LATVIJA-LIETUVA-BALTARUSIJA

Eil.

Nr.
Projekto pavadinimas, Nr. Vadovas Įgyvendinimo laikotarpis

Gauta parama

Eur tūkst.

Pastabos
 1.

„Odos ir plaučių vėžio gydymo bei diagnostikos paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas, panaudojant informacines technologijas“. Improvement of the health service by means of IT technology in dermal and lungs cancer diagnostics. 2007-2013 Latvia, Lithuania and Belarus Cross-border Cooperation Programme within the European. Neighbourhood and Partnership Instrument (European Union, European Development Fund). 

Projekto Nr. LLB-2-242. Sutarties Nr. 41S-139

Ihar Miklashevich. NVI dalies vadovas - J.Lapienis

2013.02-2015.11

3 048 403,61

NVI dalis:

974 905,88

 (282 352,26 Eur)

Paramos gavėjas: Baltarusijos nacionalinis technikos universitetas (Minskas) Belarusian National Technical University

Administruoja Jungtinis techninis sekretoriatas

Prioritetas 2 Bendrų iššūkių sprendimas, priemonė 2.2. švietimo, sveikatos ir socialinės apsaugos sektorių plėtros skatinimas.

Projekto tikslas - odos ir plaučių vėžio spektroskopinių vaizdų archyvo ir nuotolinio informacijos perdavimo tinklo kūrimas.

Rezultatas- VU MIF specialistai kartu su NVI sukūrė specializuotą informacinę sistemą, realizuojančią plaučių vėžio diagnostikos ir pacientų stebėsenos algoritmą remiantis rizikos veiksniais, simptomais ir diagnostinių tyrimų duomenimis. Tai padės tiksliau ir greičiau identifikuoti galimą ligą.

http://old.nvi.lt/index.php?1508327768

2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonė „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai". 2014-2020 Operational Programme for the European Union Funds Investment in Lithuania. Intellect LT. Joint science-business projects

Eil.

Nr.
Projekto pavadinimas, Nr. Vadovas Įgyvendinimo laikotarpis

Gauta parama

Eur tūkst.

Pastabos
 1.

„Pažangios terapijos imuninę sistemą moduliuojantys vaistiniai preparatai vėžio gydymui". "Advanced medical products for modulation of immune system in cancer treatment" (Contract No S-J05-LVPA-K-01-0179; JSC Froceth and National Cancer Institute;  Programme of European Union Investment in Lithuania "Promotion of Scientific Research, Technology and Innovation". Sutarties Nr. S-J05-LVPA-K-01-0179 (2017-03-09)

V. Pašukonienė

2017.03.01. -2019.02.28

Bendra projekto suma 541.573,75 Eur

NVI dalis – 67113 Eur (gaunama iš LVPA)

Sutartis tarp LVPA ir UAB Froceth. (Public Institution Lithuanian Business Support Agency). Projekto partneris – NVI.

Projekto metu planuojama sukurti naujus produktus – priešvėžines terapines autologinių dendritinių ląstelių vakcinas.

The aim of the project - to produce and investigate in  preclinical study a new immunotherapeutic  product  -  anticancer dendritic-cell-based vaccine pulsed with cancer-cells -derived exosomes.

2.

“Skydliaukės folikulinės neoplazijos ir skydliaukės folikulinės karcinomos molekulinio diagnostikos rinkinio ir metodikos sukūrimas“. The development of molecular kit and the methodology for the diagnosis of follicular thyroid neoplasm and/or follicular thyroid carcinoma. (Nr. J05-LVPA-K-01-0122)

K.Sužiedėlis

2017.04.07

513 902,54 Eur

NVI dalis - 53775.89 Eur.

Vykdytojas UAB „Nabelita“

Projekto tikslas – sukurti molekulinį diagnostinį rinkinį, kurio pagalba būtų galima diferencijuoti folikulinę skydliaukės karcinomą nuo nepiktybinių pakitimų, nustatant reikšmingus miRNR pokyčius mažai invazyvios aspiracinės punkcinės biopsijos (APB) medžiagoje.

Aim of the project – the development of molecular diagnostic kit to discriminate between follicular thyroid carcinoma and benign lesions, finding significant molecular changes in the material of fine needle aspiration (FNA).

2014–2020 M. ES FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ PRIEMONĖ NR. 08.1.3-CPVA-V-606 „ONKOLOGINIŲ LIGŲ PREVENCIJOS, ANKSTYVOS DIAGNOSTIKOS IR GYDYMO PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS TOBULINIMAS

Eil.

Nr.
Projekto pavadinimas, Nr. Vadovas Įgyvendinimo laikotarpis

Gauta parama

Eur tūkst.

Pastabos
 1.

Spindulinės terapijos paslaugų infrastruktūros modernizavimas Nacionaliniame vėžio institute (Nr. 08.1.3-CPVA-V-606-02-0001)

 

4 597 944,76 Eur

(ES lėšos 3 908 253,05; LR biudž.;ėšos 689 691,71)

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto tikslas - mažinti tikslinių teritorijų ir kitų šalies gyventojų sergamumą ir ankstyvą mirtingumą nuo piktybinių navikų, plėtojant spindulinės terapijos paslaugų infrastruktūrą. Naujos kartos linijinis greitintuvas, turintis spindulinio gydymo procedūros vaizdinimo ir valdymo sistemą kartu su tūrinės dozimetrijos sistema, leis atlikti inovatyvias gydymo procedūras bei naudoti pacientų sveikatą tausojančius gydymo  metodus. Įsigijus naują linijinį greitintuvą ženkliai pagerės atliekamo spindulinio gydymo, ypač stereotaksinės radiochirurgijos ir stereotaksinės abliacinės radioterapijos, procedūrų kokybė ir prieinamumas, sutrumpės gydymo trukmė.

 

2.

„Sveikatos priežiūros kokybės ir prieinamumo gerinimas Nacionaliniame vėžio institute, diegiant inovatyvias technologijas“

2017-12-21 iki 2018-12-31

365.239,92 Eur.

Projekto tikslas – gerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei kitų Lietuvos savivaldybių gyventojams Nacionaliniame vėžio institute, diegiant inovatyvias technologijas. Vykdant šį projektą bus įsigyjama:

  1. Magnetinio rezonanso tomografo ir ultragarso (MRT/UG) vaizdų tapatinimo (suliejimo) sistema su vienu davikliu intervencinėms procedūroms kontroliuoti;
  2. Tracheolaringinės aukšto dažnio ventiliacijos sistema, skirta naudoti  endobronchinių tracheolaringinių operacijų metu.

Įgyvendinus projektą bus įdiegta unikali, inovatyvi, Lietuvoje iki šiol nenaudota laringo-tracheobronchinė sistema, kuri įgalins saugiau ir patikimiau atlikti tracheolaringines operacijas ir gydyti ligonius, kuriems yra sunki kvėpavimo patologija. Pasitelkus inovatyvios ultragarso MRT/UG vaizdų tapatinimo sistemą galima bus pradėti taikyti konceptualiai naują židininį (fokalinį) mažai invazinį prostatos vėžio gydymą Lietuvoje.

MITA administruojami MTEP rezultatų komercinimo projektai pagal Aukštųjų technologijų plėtros 2011-2013 metų programą

Eil.

Nr.
Projekto pavadinimas, Nr. Vadovas Įgyvendinimo laikotarpis

Gauta parama

Eur tūkst.

Pastabos
 1.

"Bioinformacinės analizės visuminiams tyrimams paslaugų teikimas". Sutarties Nr. 31v-139

K.Sužiedėlis

2012-2013 69 344,37
Partneris UAB MeetAGene.
Projekto tikslas – komercializuoti visuminių tyrimų duomenų bioinformacinės analizės paslaugą.
2.

"Aukso Nanodalelės –daugiafunkciniai kontrastiniai žymenys lazerinėms vaizdinimo ir terapijos technologijoms bei rentgeno diagnostikai". Sutarties Nr. 31v-130

R.Rotomskis

2012-2013 70 000,14
Partneris UAB Aurumdot.
Projekto tikslas – komercializuoti sintetinamas aukso daleles.
MITA administruojami Intelektinės nuosavybės teisių apsaugos projektai pagal Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 metų programą

Eil.

Nr.
Projekto pavadinimas, Nr. Vadovas Įgyvendinimo laikotarpis

Gauta parama

Eur tūkst.

Pastabos
 1.

„Išradimo „Melanocitų vaizdinimas konfokalios atspindžio mikroskopijos būdu histologiniuose odos pjūviuose“ patentavimas“

I.Vaišnorienė

2014.04.29-2015.10.09

17702,33

(5 126.95 Eur)

 Projektą vykyti įgaliota UAB „Metida„ (Redos Žabolienės advokatų kontora)
MITA vykdomas projektas „Mokslo ir tyrimų atvira prieiga – MITAP II“

Eil.

Nr.
Projekto pavadinimas, Nr. Vadovas Įgyvendinimo laikotarpis

Gauta parama

Eur tūkst.

Pastabos
 1.

Gabrielio Kundroto dalyvavimas stažuotėje The Cell Factory BVBA, Belgija (sutartis Nr. 28V-105, KT2017-145, 2017-08-08)

G.Kundrotas (stažuotojas)

2017.09.25 – 2017.12.22 6473,68
 Pagal MITA vykdomą ES projektą  

„Mokslo ir tyrimų atvira prieiga – MITAP II“ Nr. 09.3.3.-ESFA-V-711-03-0001

Pagal MITA kvietimą “MTEPI paslaugų / technologijų identifikavimo ir perdavimo praktinių gebėjimų ugdymo stažuotė užsienio valstybėje”.

MITA administruojami MTEP rezultatų komercinimo projektai pagal Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų programą

Eil.

Nr.
Projekto pavadinimas, Nr. Vadovas Įgyvendinimo laikotarpis

Gauta parama

Eur tūkst.

Pastabos
 1.

“VMTI Inovatyvios medicinos centras ir partnerių MTEP rezultatų komercinimo bei žinių ir technologijų perdavimo plėtros galimybių studijos rengimas”. (Lėšų skyrimo sutartis2014 lapkričio 5 d. Nr. 31V-140)

A.Pivoriūnas (VMTI Inovatyvios medicinos centras)

2014 lapkritis -gruodis

107 679,33

(viso projekto)

 8949,29

(NVI dalis)

 Pareiškėjas - Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras.

Patneriai: Nacionalinis vėžio institutas, Všį Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos, Všį Vilniaus Universiteto ligoninės Žalgirio klinika, VšĮ Alytaus kolegija, VšĮ Klaipėdos valstybinė kolegija.

Pagrindinis projekto tikslas yra sustiprinti ir plėtoti MTEP rezultatų komercinimo bei žinių ir technologijų perdavimo veiklą VMTI Inovatyvios medicinos centre ir partnerių organizacijose.

MITA dotacijos projektai finansuojami iš ES lėšų

Eil.

Nr.
Projekto pavadinimas, Nr. Vadovas Įgyvendinimo laikotarpis

Gauta parama

Eur tūkst.

Pastabos
 1.

Tyrimas  Elektrochemoterapijos technologijos tyrimas ir priemonių charakterizavimas. Dotacijos projektas Nr. 01.2.1-MITA-K-824-02-0010. Paslaugos Nr. 2297

J.Gibavičienė

2018.03.28 – 2018.12.31 5682,16 Eur
Atlikti tyrimą ir pateikti tyrimo ataskaitą. Užsakovas įsipareigoja finansuoti tyrimą ir priimti pateiktą tyrimo ataskaitą
Baltijos – Amerikos laisvės fondas (BAFF)

Eil.

Nr.
Projekto pavadinimas, Nr. Vadovas Įgyvendinimo laikotarpis

Gauta parama

Eur tūkst.

Pastabos
 1.

Simonton therapy for cancer patients and their relatives“ Nr. KT2014-06

G.Bulotienė

2014 6202 USD
 Projekto tikslas – prof. iš JAV mokymai pagal Simonton metodą.
Tarptautinis ES projektas Cancon (a joint action initiative)

Eil.

Nr.
Projekto pavadinimas, Nr. Vadovas Įgyvendinimo laikotarpis

Gauta parama

Eur tūkst.

Pastabos
 1.

Europos gairės dėl visaapimančios vėžio kontrolės pagerinimo (CANCON). International project „CANCON“ (Development of a European guide for quality improvement in comprehensive cancer control)

B.Aleknavičienė. Atsakinga už projekto fragmentą, vykdomą NVI

2014.02.24-2017.02.24 NVI 62800 Eur
 Tarpt projektas, http://www.cancercontrol.eu/who-we-are/ , kuris yra 2011 m. iniciatyvos ,,JOINT ACTION”, dalis. Projekto tikslas – parengti vadovą, kuriame būtų išdėstyta, kaip pagerinti visaapimančios vėžio kontrolės kokybę Europoje.

Projektą lygiomis dalimis finansuoja projekte dalyvaujančių Europos šalių organizacijos bei EK.

Pavadinimas ,,CANCON“ – tai santrumpa Cancer Control.

Yra 9 veiklos, LT dalyvauja Nr. 9 veikloje (WP9 SCREENING) jos tikslas – įgyvendinti rekomenduojamas (krūties, gimdos kaklelio ir storžarnės) atrankinės patikros (screening) programas ten, kur jų nėra; jei reikia – modifikuoti ir reorganizuoti jau vykdomas programas; aptarti naujų programų galimybes.Veiklos lyderis – Suomijos onkologų draugija, Vėžio registras.

ES Dvynių programa (EU Twinning projects)

Eil.

Nr.
Projekto pavadinimas, Nr. Vadovas Įgyvendinimo laikotarpis

Gauta parama

Eur tūkst.

Pastabos
 1.

Nacionalinės vėžio kontrolės programos įgyvendinimo kokybės gerinimas“. (Improvement of quality of the National Cancer Screening Programmes implementation (CRO SCREENING) (HR 14 IB SO 01).

Projekto vadovas Prof. N.E.Samalavičius. RTA – prof. G.Vanagas

2016.03.02-2017.03.31

641 500 Eur

(NVI dalis 174282,5 Eur)

Įgyvendina NVI ir LSMU, partneriai Slovėnija.

Administruoja CPVA.

Projekto tikslas – didinti Kroatijos Nacionalinės vėžio kontrolės programos įgyvendinimo kokybę.

Overall Objective:The overall objective is to decrease the morbidity and mortality rates within the targeted population in the Republic of Croatia.

 Project purpose: The purpose of the project is to enhance the quality of the National Cancer Screening Programmes implementation.

2.

“Biobankų veiklos ir Biomedicininių tyrimų tarp Europos ir Afrikos atotrūkio mažinimas”(angl. Bridging Biobanking and Biomedical Research across Europe and Africa (B3Africa, EK sutarties Nr. 654404)

NVI projekto vykdytoja dr. Ž.Gudlevičienė

2015-2018

NVI – projekto dalyvis. Lėšų institucija negauna.

B3Africa programa (ES Horizon 2020). Pareiškėjas - Upsala Universitetas (Švedija). 9 partneriai.

Lietuva (Nacionalinis vėžio institutas) ir Lenkija (Vroclavo tyrimų centras) – kaip nauji BCNet nariai iš Europos Sąjungos - projekto metu kuriamų produktų vartotojai, patirties perdavėjai

Tikslas – biobankų bendradarbiavimo platformos tarp Europos ir Afrikos sukūrimas.

The aim of project is to create a biobanking cooperation platform between Europe and Africa.

WP7 uždaviniai – biobankų etinių, reguliacinių procesų harmonizavimas tarp dviejų kontinentų, biobankų geros praktikos diegimas, bioinformacinių sistemų kūrimas ir diegimas bei darbuotojų mokymų organizavimas.
Atnaujinta 2020-09-13 15:26


Svarbu žinoti: