Kokybės vadovas

LIETUVOS RESPUBLIKOS VĖŽIO INSTITUTO ĮSTATYMAS 

NACIONALINIO VĖŽIO INSTITUTO ĮSTATAI
KOKYBĖS VADOVAS

                                                                                 PATVIRTINTA                                             
                                                                                 Nacionalinio vėžio instituto direktoriaus       
                                                                                 2021 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. R8-423

NACIONALINIO VĖŽIO INSTITUTO KOKYBĖS POLITIKA

              Nacionalinis vėžio institutas (toliau – NVI) – akredituotas daugiaprofilinis vėžio kompetencijos centras, įgyvendinantis onkologinių ligų sergamumo ir mirtingumo mažinimo politiką, vykdantis Lietuvos ir tarptautiniu mastu svarbius onkologijos srities taikomuosius mokslinius tyrimus, plėtojantis vėžio profilaktikos ir kontrolės veiklą, teikiantis kokybiškas, saugias, tarptautinius standartus atitinkančias sveikatos priežiūros paslaugas onkologijoje bei rengiantis aukštos kompetencijos mokslininkus ir specialistus, bendradarbiaujantis su nacionalinėmis ir tarptautinėmis institucijomis. Bendradarbiaudamas su verslo, valdžios ir visuomenės atstovais, teikia mokslinę, medicininę, metodinę, konsultacinę ir kitokią pagalbą onkologijos klausimais, skleidžia visuomenėje mokslo žinias ir diegia jas į praktiką, teikia Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai pasiūlymus dėl onkologinės pagalbos tobulinimo.

NVI paskirtis (misija) – vykdyti valstybei, visuomenei, tarptautiniam bendradarbiavimui, ūkio subjektams svarbius ilgalaikius mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, siekiant pagerinti onkologinių pacientų diagnostikos, gydymo ir profilaktikos efektyvumą ir sumažinti mirtingumą nuo vėžio, rengti onkologijos ir gretutinių krypčių mokslininkus ir aukštos kvalifikacijos specialistus.

NVI vadovybė, siekdama padidinti suinteresuotų šalių pasitenkinimą, užtikrinti, kad teikiamos paslaugos atitiktų teisės aktų reikalavimus bei suinteresuotų šalių lūkesčius, vidinę kokybės vadybos sistemą (toliau – KVS) taiko visai NVI vykdomai veiklai, įsipareigoja siekti KVS atitikties LST EN ISO 9001:2015 standarto (toliau – Standarto) reikalavimams ir nuolat gerinti KVS rezultatyvumą.

              NVI vadovybė, įgyvendindama NVI veiklą reglamentuojančius teisės aktus, siekdama tobulinti veiklą bei vadovaudamasi vidaus strateginiais dokumentais, siekia šių kokybės tikslų:

  1. Stiprinti bendradarbiavimą su Lietuvos ir užsienio subjektais siekiant plėtoti mokslinius, klinikinius tyrimus, visuomenės švietimą ir vėžio žinomumą.
  2. Didinti mokslo disertacijas gamtos mokslų bei medicinos ir sveikatos mokslų srityse apsiginančių doktorantų skaičių.
  3. Užtikrinti personalo kompetencijos atitikimą šiuolaikiniams onkologijos srities poreikiams.
  4. Gerinti KVS funkcionavimą.
  5. Diegti ir plėsti NVI vidaus kontrolės sistemą.
  6. Optimizuoti įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijoje nurodytų paslaugų teikimą.

NVI vadovybė, nustačiusi NVI kokybės politiką, užtikrina, kad ji atitinka NVI misiją, tikslus bei yra kasmet peržiūrima, kad išliktų nuolat tinkama.

PROCEDŪROS

P1 - Dokumentų valdymas

P2 - Rizikos valdymas

P3 - Infrastruktūros ir įrangos valdymas

P4 - Planavimas ir atskaitomybė

P5 - Projektų valdymas

P6 - Informacinių technologijų ir duomenų saugos valdymas

  • P6 Informacinių technologijų ir duomenų saugos valdymas
  • P6 Informacinių technologijų ir duomenų saugos valdymas (papildymas)

P7 - Mokslinės veiklos organizavimas

P8 -

P9 - Mokymo organizavimas

P10 - Paliatyvios pagalbos paslaugų teikimas

P11 - Skausmo valdymas

P12 - Komunikacijos valdymas NVI

P13 - Kokybės sistemos vidaus auditas

P14 - Onkologinių ligų registravimas

P15 - Vėžio profilaktika ir kontrolė

P16 - Pirkimų valdymas

P17 -

P18 - Žmogiškųjų išteklių valdymas

P19 - Ambulatorinis diagnostikos ir gydymo organizavimas

P20 - Stacionarinis diagnostikos ir gydymo organizavimas

P21 - Infekcijų kontrolė

P22 - Neatitikčių diagnostikos ir gydymo organizavimas

P23

P24 - Vidaus medicininiai auditai

P25 - Pacientų dietinio gydymo organizavimo valdymas

P26 - Slaugos valdymas

P27 - Radiacinė sauga

P28

P29

P30

P31

P32 - Protezavimo ir rekonstrukcinės chirurgijos paslaugų valdymas

P33

P34 - Medikamentų valdymas

INSTITUTO ADMINISTRAVIMAS

1. Nacionalinio vėžio instituto įstatymas                                   

2. LR Vyriausybės nutarimas dėl Nacionalinio vėžio instituto                                                   

3. NVI struktura                                                      

4. 2020-2022-ųjų metų strateginis veiklos planas                                      

5. 2014-2025 metų vėžio profilaktikos ir kontrolės programa                                                 

6. Nacionalinio vėžio instituto darbuotojų elgesio kodeksas

6.1  Nacionalinio vėžio instituto darbuotojų elgesio kodeksas

6.2. Nacionalinio vėžio instituto darbuotojų elgesio kodekso pakeitimas

7. Akademinės etikos kodeksas                                                    

7.1. Akademinės etikos komisijos nuostatai                                                         

7.2. Akademinės etikos komisija

8. Personalo ir teisės skyrius

9. Dokumentų valdymo poskyris

10.Viešųjų pirkimų skyrius

10.1. Viešųjų pirkimų skyriaus darbuotojų pavaldumo schema                               

10.2. Viešųjų pirkimų skyriaus nuostatai

11. Infrastruktūros ir ūkio skyrius

11.1.  Infrastruktūros ir ūkio skyriaus transporto, technikos ir įrangos eksploatavimo informacija                                  

11.2.  Darbuotojas, atsakingas už priešgaisrinę saugą                                                   

11.3.  Darbuotojas, atsakingas už šilumos ūkį                                      

11.4.  Darbuotojo, atsakingo už generatoriaus ir nepertraukiamos kintamos elektros srovės šaltinių eksploataciją ir darbo instrukcijų vykdymą, paskyrimas                                              

11.5.  Gaisrinės saugos instrukcija ir darbuotojų veiksmų, kilus gaisrui, planas                                

11.6.  Infrastruktūros ir ūkio skyriaus darbuotojų pavaldumo schema                                                

11.7.  Infrastruktūros ir ūkio skyriaus nuostatai                                  

11.8.  Medicinos prietaisų gavimo, instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašas TA 24                                      

11.9.  Nacionalinio vėžio institute atliekamų darbų priėmimo komisija                                              

11.10. Nacionalinio vėžio institute atliekamų darbų priėmimo komisijos pakeitimas                                                  

11.11. Nacionalinio vėžio instituto saugos priemonių planas                                      

11.12. Tarnybinių automobilių naudojimo taisyklės                                                        

11.13. Tarnybinių automobilių naudojimo taisyklių pakeitimas                                  

11.14. Tarnybinių automobilių padangų ridos apskaitos ir akumuliatorių darbo apskaitos taisyklės

12. Informacinių sistemų skyrius

13. Vėžio informacijos ir komunikacijos skyrius

13.1. Vėžio informacijos ir komunikacijos skyriaus nuostatai

14. Finansų ir ekonomikos skyrius

14.1. Biudžeto asignavimų planavimo metodika                                                 

14.2. Darbuotojų pavaldumo schema                                         

14.3. Finansų ir ekonomikos skyriaus nuostatai                                                  

14.4. Instituto inventorizacijos taisyklės FI-T2                                                      

14.5. MOKAMOS PASLAUGOS:

14.5.1. Mokamų paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašas

14.5.2. Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainų sąrašas

14.5.3. Mokamų stacionarinių paslaugų kainos pagal giminingų diagnozių grupes

14.6. NVI direktoriaus, jo pavaduotojų, mokslinio sekretoriaus, vyriausiojo finansininko, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas                                

14.7. NVI finansų kontrolės taisyklės                                          

14.8. Pareigybių grupių ir lygių sąrašas                                      

14.9. Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti NVI turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašas F1-TA3                                                       

14.10. Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo taisyklės

 

KLINIKA

Algoritmai: burnos ertmės ir ryklės navikinėmis ligomis sergančiųjų, gerklų nevikinėmis ligomis sergančiųjų, lūpos navikinėmis ligomis sergančiųjų, skydliaukės navikinėmis ligomis sergančiųjų

Algoritmai: tarpskyrinių specialistų konsultacijų A02, papildomų tyrimų A03, išorinių specialistų konsultacijų A04, įstaigos veiksmų pacientui mirus A05, paciento medicinos dokumentų kopijų išdavimo A06

Ambulatorinės asmens sveikatos istorijos f.Nr.025/a pildymo ir naudojimo taisyklės

Ambulatorinės asmens sveikatos istorijos forma Nr.025/a

Anastomozės nesandarumo diagnostikos algoritmas su rizikos veiksniais

Anesteziologijos, reanimacijos ir operacinės skyriaus anafilaksijos pagalbos algoritmas

Antimikrobinės profilaktikos algoritmas

Antimikrobinės profilaktikos tvarkos aprašas TA04

Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio programos vykdymo tvarkos aprašas TA 09

Bendrų vizitacijų ir konsiliumų tvarkos aprašas TA 22

Budinčio gydytojo reglamentas

Būtinosios medicinos pagalbos teikimo algoritmas A01

Būtinosios medicinos pagalbos teikimo tvarkos aprašas TA 07

Daugiadalykių (MDK ir TDK) komisijų susirinkimų tvarkaraštis

Daugiadalykių (multidisciplininių ir tarpdisciplininių) komisijų susirinkimų tvarkos aprašas TA05

Delyro diagnostikos ir gydymo algoritmas

Empirinės antimikrobinės terapijos rekomendacijų aprašas

Endoskopinio tyrimo su bendrine nejautra algoritmas A10

Gydymo stacionare ligos istorijos pildymo ir naudojimo taisyklės

Informacijos teikimas pacientui ir kitiems subjektams tvarkos aprašas TA 03

Klinikos mirties atvejų nagrinėjimų tvarkos aprašas TA02

Klinikos planinės ir skubiosios hospitalizacijos tvarkos aprašas

Klinikos stebėjimo paslaugos teikimo tvarkos aprašas TA 26

Medicinos prietaisų gavimo, instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašas TA 24

Mikroinvazinių procedūrų atlikimo tvarkos aprašas

Mitybos terapijos tvarkos aprašas

Mokamų paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašas

Nacionalinio vėžio instituto klinikos kokybės politika

Narkotinių vaistinių preparatų specialiųjų receptų blankų laikymo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašas TA 16

Odos vėžiu ir melanoma sergančių pacientų konsultacijų ir gydymo tvarkų Nacionaliniame vėžio institute algoritmai

Onkoginekologinės patologijos algoritmai: gimdos kaklelio navikinėmis ligomis, gimdos kūno navikinėmis ligomis, kiaušidžių navikinėmis ligomis sergančiųjų konsultacijų eiga NVI Konsultacinėje poliklinikoje

Onkourologinės patologijos algoritmai: šlapimo pūslės navikinėmis ligomis sergančiųjų, inkstų navikinėmis ligomis sergančiųjų, priešinės liaukos navikinėmis ligomis sergančiųjų, sėklidės navikinėmis ligomis sergančiųjų konsultacijų eigos NVI Konsultacinės poliklinikos skyriuose

Paciento išrašymo iš skyriaus algoritmas A17

Paciento perkėlimo į Anesteziologijos, reanimacijos ir operacinės skyriaus reanimacijos palatas tvarkos aprašas TA 12

Pacientų bei visuomenės švietimo onkologijos tema tvarkos aprašas TA 18

Pacientų identifikavimo algoritmas A12

Pacientų išrašymo į namus ar perkėlimo į kitas asmens sveikatos priežiūros įstaigas tvarkos aprašas TA10

Pacientų registracijos PET komisijai/tyrimui tvarkos algoritmas A09

Pacientų siuntimo tolimesniems reabilitacinio gydymo etapams algoritmas

Pacientų, sergančių piktybiniais navikais, sveikatos būklės ilgalaikio stebėjimo tvarkos aprašas TA 08

Pagalbos pacientams, norintiems mesti rūkyti, teikimo tvarkos aprašas TA 11

Paliatyvios pagalbos paslaugų teikimo tvarkos aprašas TA 23

Patologinių tyrimų atlikimo tvarkos aprašas TA 27

Plaučių navikinėmis ligomis sergančiųjų algoritmas

Populiacinių duomenų apie piktybinius navikus kaupimo, analizės ir pateikimo tvarkos aprašas TA 17

Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programos vykdymo tvarkos aprašas TA 13

Sepsio diagnostikos ir gydymo protokolas

Siuntimo atlikti brangiuosius tyrimus (kompiuterinę tomografiją ir magnetinį rezonansą) išdavimo Nacionalinio vėžio instituto pacientams tvarkos aprašas TA 24

Skausmo valdymo tvarkos aprašas TA 15

Skundų ir prašymų nagrinėjimo tvarkos aprašas TA01

Šlapimo takų infekcijų prevencijos tvarkos aprašas

Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programos tvarkos aprašas TA 14

Telemedicinos (Teleradiologijos) paslaugų teikimo tvarkos aprašas TA 21

Vaistinių preparatų laikymo ir įraukimo į apskaitą tvarkos aprašas TA 19

Vaistų reklamuotojų vizitų organizavimo Nacionaliniame vėžio institute tvarkos aprašas

Vardinių vaistinių preparatų įsigijimo taisyklių tvarkos aprašas TA 20

Veninių trombozių profilaktikos ir gydymo algoritmas

Veninių trombozių profilaktikos ir gydymo tvarkos aprašas TA 06
Atnaujinta 2023-01-18 13:55