Atgal

Skelbiamas konkursas Nacionalinio vėžio instituto direktoriaus pareigoms eiti

   Vas. 02, 2020

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. ISAK-2463 „Dėl Valstybinio mokslinių tyrimų instituto direktoriaus rinkimų viešo konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir  Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. gruodžio  12 d. įsakymu Nr. P1-314 „Dėl kvalifikacinių reikalavimų Nacionalinio vėžio instituto direktoriaus pareigybei patvirtinimo“ skelbia konkursą Nacionalinio vėžio instituto direktoriaus pareigoms eiti.

Kvalifikaciniai reikalavimai Nacionalinio vėžio instituto direktoriaus pareigybei:

1. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ją apibrėžia Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 5 straipsnis;
2. turėti medicinos ir sveikatos arba gamtos mokslų srities mokslo daktaro laipsnį;
3. turėti ne mažiau kaip 5 metus mokslinio darbo patirtį medicinos mokslo srityje;
4. turėti ne mažiau kaip 5 metus vadovavimo patirties (vadovavęs stambiam, ne mažesniam nei 10 mokslininkų kolektyvui arba institucijos padaliniui, arba atskirai institucijai);
5. turėti dalyvavimo patirties tarptautinio lygio fundamentinių ir / arba taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) projektuose;
6. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos ir Lietuvos mokslo ir studijų politiką, sveikatos apsaugos politiką reglamentuojančius teisės aktus ir vystymosi perspektyvas, naujausių pažangių technologijų taikymą onkologijos mokslų srityje;
7. išmanyti Instituto pagrindinių mokslinių tyrimų krypčių realizavimo būdus vertinant tolesnę Instituto veiklą MTEP ir onkologijos srityse;
8 būti susipažinusiam su Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo institucine sistema Lietuvoje;
9. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
10. mokėti vieną iš oficialiųjų Europos Sąjungos užsienio kalbų;
11. mokėti lietuvių kalbą (kalbos mokėjimo lygis turi atitikti valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus).

Pretendentai į Nacionalinio vėžio instituto direktoriaus pareigas turi pateikti šiuos dokumentus:

1. prašymą dalyvauti konkurse (laisva forma), nurodant kontaktinius duomenis (telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas);
2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir (ar) jo kopiją;
3. mokslo laipsnį liudijantį dokumentą ir (ar) jo kopiją;
4. trumpą gyvenimo aprašymą;
5. trumpą mokslinės veiklos aprašymą ir mokslinių darbų sąrašą (nurodant 10–15 svarbiausių mokslinių darbų);
6. Instituto 10 metų strategijos (gairių) ir 5 artimiausių metų veiklos krypčių plano projektą;
7. motyvacinį raštą;
8. informaciją apie dalyvavimą tarptautinio lygio fundamentinių ir / arba taikomųjų MTEP projektuose;
9. vadybinę patirtį atskleidžiančių veiklų sąrašą;
10. kitus papildomus dokumentus, leidžiančius objektyviai įvertinti pretendento kvalifikaciją bei reikalavimų atitikimą (pretendento nuožiūra).

Instituto direktoriaus pareiginės algos koeficientas nuo 10,0 iki 17,83. Instituto direktoriui gali būti mokamas priedas už veiklos efektyvumą ir (ar) priemoka už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą. Konkretus instituto direktoriaus darbo užmokestis apskaičiuojamas ir nustatomas vadovaujantis Darbo užmokesčio nustatymo valstybinių mokslinių tyrimų institutų direktoriams, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Švietimo, mokslo ir sporto ministerija tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2007 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. ISAK-1089 „Dėl Darbo užmokesčio nustatymo valstybinių mokslinių tyrimų institutų direktoriams, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Švietimo, mokslo ir sporto ministerija tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Pretendentas ne vėliau kaip iki 2020 m. vasario 2 d. įskaitytinai pateikia dokumentus tiesiogiai Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Personalo skyriui (A. Volano g. 2, Vilnius, 108 arba 107 kab.) pirmadieniais–trečiadieniais nuo 14.00 iki 16.00 val., ketvirtadieniais–penktadieniais nuo 9.00 iki 11.00 val. arba elektroniniu paštu (pasirašant elektroniniu parašu) smmin@smm.lt, arba registruotu laišku Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos adresu A. Volano g. 2, 01516 Vilnius.

Jei pretendentas siuntė dokumentus elektroniniu paštu arba registruotu paštu, dokumentų originalai sutikrinami su pateiktomis kopijomis, pretendentui atvykus į konkursą.

Išsamesnė informacija teikiama telefonais: (8 5) 219 1108, (8 5) 219 1170.Atnaujinta 2020-01-23 12:44