Atgal

Žmogaus biologinių išteklių centras

   Spa. 27, 2016

 
 
IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMO PROJEKTO NR. 01.1.1-CPVA-V-701-16-0001
„ŽMOGAUS BIOLOGINIŲ IŠTEKLIŲ CENTRAS“ ĮGYVENDINIMAS
 
Nacionalinis vėžio institutas (toliau – NVI) kartu su partneriais įgyvendina projektą Nr. 01.1.1- CPVA-V-701-16-0001 „Žmogaus biologinių išteklių centras“ (toliau – Projektas), finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo lėšomis) pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 01.1.1-CPVA-V-701 „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų infrastruktūros plėtra ir integracija į europines infrastruktūras“. 

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2016 m. spalio 27 d.
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2022 m. rugsėjo 30 d.
Projekto vertė – 7 927 999,00 Eur.
Projekto tikslas – įsijungti į tarptautinę mokslinių tyrimų infrastruktūrą BBMRI-ERIC, sukuriant šiuolaikišką nacionalinio biobanko infrastruktūrą Lietuvoje.
Projekto uždavinys – sukurti nacionalinį žmogaus biologinių išteklių centrą (HBRC) su vieninga standartizuota biologinių ėminių ir susijusios sveikatos informacijo srinkimo, apdorojimo, saugojimo ir duomenų valdymo sistema.

Projekto veiklos:

  • Patalpų, skirtų HBRC saugyklų veiklai,pritaikymas;
  • HBRC veiklai būtinos įrangosįdiegimas;
  • Vieningos HBRC IT sistemos sukūrimas ir įdiegimas;
  • Įsijungimas į tarptautinęmokslinių tyrimų infrastruktūrąBBMRI-ERIC.

Kuriant žmogaus biologinių išteklių centrą bus kuriamos ir įrengiamos biobanko veiklai pritaikomos patalpos, sukuriama ir įdiegiama IT sistema, įsigyjami reikalingi įrenginiai. Bus vykdomos įstojimo į Biobankų ir biomolekulinių išteklių tyrimų infrastruktūrą Europos mokslo infrastruktūrų konsorciume (BBMRI-ERIC) procedūros. Projekto metu išnaudojant jau turimas/pritaikomas mokslo įstaigų-partnerių - Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos, Nacionalinio vėžio instituto, Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Inovatyvios medicinos centro, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos ir Vilniaus universiteto - patalpas, bus įrengtos keturios saugyklos, kurios apims solidinių audinių, skystųjų audinių ir specialiųjų gyvų audinių, o taip pat sveikatos informacijos surinkimą bei saugojimą. Bus sukurta tinklinė sveikatos informacijos ir biobanko valdymo infrastruktūra bei įsijungta į tarptautinę biobankų infrastruktūrą - BBMRI-ERIC.

Projekto rezultatas – socialinė nauda, kurią pajus ne tik tikslinė grupė – Lietuvos tyrėjai, tačiau ir užsienio tyrėjai, kurie tiesiogiai naudosis Žmogaus biologinių išteklių centro žmogaus biologiniais mėginiais ir (ar) sveikatos informacija. Taip pat bus juntama ir netiesioginė nauda. Projekto dėka bus sukuriamos prielaidos esamų farmacijos, biotechnologijų ir biomedicininių tyrimų kompanijų plėtrai bei naujų kūrimuisi Lietuvoje. Įgyvendinus projektą taip pat bus sudarytos sąlygos spartesnei individualizuotos medicinos plėtrai, modernių biomedicininių tyrimų vystymui, naujų ligų prevencijos, diagnostikos, gydymo ir stebėsenos priemonių bei aukštųjų biotechnologijų kūrimui, todėl šalies pacientams bus teikiama inovatyvesnė bei efektyvesnė medicinos priežiūra.Atnaujinta 2021-07-20 10:16