Atgal

INFORMACINIS PRANEŠIMAS apie biudžetinės įstaigos Nacionalinio vėžio instituto pertvarkymą į viešąją įstaigą Nacionalinį vėžio institutą

   Vas. 24, 2023

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 lapkričio 30 d. Nr. 1191 nutarimu „Dėl Nacionalinio vėžio instituto pertvarkymo, Nacionalinio vėžio instituto įstatų patvirtinimo, valstybės turto investavimo ir valstybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį”,                    

p r a n e š a m e, kad biudžetinė įstaiga Nacionalinis vėžio institutas pertvarkytas į viešąją įstaigą Nacionalinį vėžio institutą.

Nacionalinio vėžio instituto buveinės adresas Santariškių g. 1, Vilnius LT-08660, įstaigos kodas 111959420, duomenys apie pertvarkomą biudžetinę įstaigą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai ir Sveikatos apsaugos ministerijai pavesta įgyvendinti valstybės, kaip viešosios įstaigos Nacionalinio vėžio instituto dalininkės (savininkės), turtines ir neturtines teises ir pareigas (išskyrus atvejus, kai pagal įstatymus ar kitus teisės aktus valstybės, kaip dalininkės (savininkės), teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos Vyriausybė).

Su viešosios įstaigos Nacionalinio vėžio instituto įstatais galima susipažinti: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e58a5bd0716c11edbc04912defe897d1

Su Nacionalinio vėžio instituto praėjusių trejų finansinių metų metinių ataskaitų rinkiniais ir metinėmis veiklos ataskaitomis galima susipažinti: https://www.nvi.lt/veikla/https://www.nvi.lt/administracine-informacija-2/

Atnaujinta 2023-02-24 14:25