Įstatai

2022 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. 1191

 

NACIONALINIO VĖŽIO INSTITUTO
ĮSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Nacionalinis vėžio institutas (toliau – Institutas) yra valstybinis mokslinių tyrimų institutas.

2. Instituto teisinė forma – viešoji įstaiga.

3. Institutas yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, vykdantis šalies ūkio, sveikatos apsaugos ir visuomenės tęstinumui ir plėtrai svarbius ilgalaikius Instituto įstatuose nustatytų onkologijos krypčių ir gretutinių krypčių mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą (toliau – MTEP) ir užtikrinantis valstybės tarptautinio lygio mokslinę kompetenciją onkologijos ir gretutinėse kryptyse.

4. Instituto steigėja yra Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Institutas veikia švietimo, mokslo ir sporto ministrui ir sveikatos apsaugos ministrui pavestose atitinkamose švietimo ir mokslo valdymo ir asmens sveikatos priežiūros valdymo srityse.

5. Oficialus Instituto pavadinimas lietuvių kalba – Nacionalinis vėžio institutas, pavadinimas anglų kalba – National Cancer Institute, akronimas – NVI. Institutas yra Onkologijos ligoninės ir instituto (1933–1945 metai), Lietuvos mokslų akademijos Eksperimentinės medicinos ir onkologijos instituto (1945–1957 metai), Onkologijos mokslinių tyrimų instituto (1957–1990 metai), Lietuvos onkologijos centro (1990–2002 metai) ir Vilniaus universiteto Onkologijos instituto (2002–2013 metai) veiklos tęsėjas.

6. Institutas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, Lietuvos Respublikos Nacionalinio vėžio instituto įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais mokslinių tyrimų institutų, sveikatos priežiūros ir farmacijos veiklą, ir šiais įstatais.

7. Institutas turi savo antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu, savo ženklą ir kitą atributiką, taip pat sąskaitas bankuose.

8. Instituto veiklos laikotarpis neribotas.

9. Instituto finansiniai metai – kalendoriniai metai.

10. Institutas yra paramos gavėjas ir teikėjas.

II SKYRIUS
INSTITUTO VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS IR RŪŠYS, MOKSLINĖS VEIKLOS KRYPTYS

11. Instituto veiklos tikslai:

11.1. vykdyti šalies ūkio, sveikatos apsaugos ir visuomenės tęstinumui ir plėtrai svarbius ilgalaikius šiuose įstatuose nustatytų onkologijos krypčių ir gretutinių krypčių MTEP ir užtikrinti valstybės tarptautinio lygio mokslinę kompetenciją onkologijos ir gretutinėse kryptyse;

11.2. bendradarbiauti su verslo, valdžios ir visuomenės atstovais ir vykdyti MTEP užsakomuosius darbus;

11.3. teikti sveikatos priežiūros įstaigoms metodologinę, metodinę ir kitą pagalbą vėžio kontrolės (onkologinių ligų prevencija, diagnostika, gydymas ir kita susijusi veikla) klausimais; koordinuoti vėžio kontrolės veiklą Lietuvos Respublikoje ir teikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai pasiūlymus dėl onkologinės pagalbos (tai yra visumos priemonių, skirtų onkologinių ligų prevencijai, diagnostikai ir gydymui ir apimančių prevencinės medicinos pagalbą, medicinos pagalbą, medicininę reabilitaciją, slaugą, socialines paslaugas bei patarnavimus, priskirtus asmens sveikatos priežiūrai) tobulinimo;

11.4. skleisti onkologijos mokslo žinias visuomenėje, diegti jas į švietimą, sveikatos apsaugą, prisidėti prie inovacijomis ir žiniomis grindžiamos ekonomikos kūrimo, žinioms imlios visuomenės ugdymo;

11.5. diegti onkologijos MTEP rezultatus į kasdienę praktiką;

11.6. teikti aukščiausio lygio specializuotas ir individualizuotas onkologijos asmens sveikatos priežiūros paslaugas Lietuvos ir užsienio gyventojams;

11.7. tvarkyti populiacinį Vėžio registrą;

11.8. tvarkyti žmogaus biologinę medžiagą ir medicininę informaciją;

11.9. pagal savo kompetenciją atstovauti Lietuvos onkologijai Europos ir tarptautinėse organizacijose, taip pat atstovauti Lietuvai sprendžiant su vėžio kontrole susijusius klausimus.

12. Instituto veiklos sritys:

12.1. medicinos ir sveikatos, gamtos ir technologijos mokslų sričių MTEP;

12.2. onkologijos srities asmens sveikatos priežiūros veikla.

13. Instituto veiklos rūšys: kita leidyba, medicinos mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai, gamtos mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai, technikos mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai, doktorantūra, kitas mokymas, specializuotųjų ligoninių veikla, gydytojų specialistų veikla, odontologinės praktikos veikla, medicinos laboratorijų veikla, automobilių stovėjimo aikštelių eksploatavimas, poilsiautojų ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla, nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, su jais susijusi mokslinė, techninė, profesinė ir kita veikla, būtina pagrindinei veiklai užtikrinti ir vykdyti (kitos veiklos rūšys).

14. Instituto mokslinės veiklos kryptys:

14.1. vėžio priežasčių ir mechanizmų tyrimai bei profilaktikos plėtojimas, remiantis epidemiologiniais, eksperimentiniais, molekulinės biologijos ir klinikiniais tyrimais;

14.2. vėžio vizualizacijos ir ankstyvosios diagnostikos tobulinimas, taikant naujas technologijas (genominių, proteominių biožymenų identifikacija, nauji radiologiniai metodai, nanotechnologijos);

14.3. naujausių piktybinių navikų gydymo technologijų plėtojimas ir diegimas siekiant individualizuoti kiekvieno paciento gydymą (molekulinių ir ląstelinių biožymenų tyrimai vėžio prognozei, gydymo atsakui, vėžio progresijai, metastazių rizikai nustatyti), maksimaliai sunaikinant visas vėžio ląsteles bei minimaliai pakenkiant sveikiems audiniams.

III SKYRIUS
INSTITUTO TEISĖS IR PAREIGOS

15. Institutas turi šias teises:

15.1. kartu su universitetais Mokslo ir studijų įstatymo nustatyta tvarka rengti aukštos kvalifikacijos mokslininkus, padėti rengti onkologinės chemoterapijos, onkologinės radioterapijos ir medicinos fizikos specialistus, sudaryti sąlygas mokyti medicinos ir gretimų specialybių rezidentus;

15.2. kaupti, sisteminti, saugoti onkologijos tyrimų rezultatus ir laimėjimus, skelbti mokslinių tyrimų rezultatus recenzuojamuose mokslo ir kituose leidiniuose, rengti ir leisti monografijas ir kitus leidinius, pasirinkti būdus savo MTEP rezultatams skelbti; vykdyti mokslo populiarinimo veiklą;

15.3. organizuoti kongresus, mokslines, praktines ir klinikines konferencijas, simpoziumus, pasitarimus, mokymus ir kitus mokslinius renginius;

15.4. atlikti onkologijos mokslo darbų ekspertizes ir rengti onkologijos mokslo plėtros rekomendacijas;

15.5. teikti metodologinę pagalbą asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, tvarkyti onkologinių ligų apskaitą, teikti pasiūlymus Sveikatos apsaugos ministerijai, kaip gerinti šio darbo kokybę;

15.6. bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių įstaigomis, įmonėmis ir organizacijomis sprendžiant su vėžio kontrole (moksliniai tyrimai, prevencija, diagnostika, gydymas ir ilgalaikis stebėjimas) susijusius klausimus;

15.7. vadovaudamasis turima licencija sveikatos priežiūrai bei šiuose įstatuose numatytomis sąlygomis, teikti antrines ir tretines asmens sveikatos priežiūros paslaugas onkologijos srityje Lietuvos ir užsienio gyventojams;

15.8. savo nuožiūra, nepažeisdamas autorių teisių, naudoti mokslininkų, gydytojų ir kitų darbuotojų darbo rezultatus;

15.9. vadovaudamasis Nacionalinio vėžio instituto įstatymu, Mokslo ir studijų įstatymu, Viešųjų įstaigų įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešųjų įstaigų ir mokslinių tyrimų institutų veiklą, nustatyti savo struktūrą, vidaus darbo tvarką, darbuotojų skaičių, jų teises ir pareigas, darbo apmokėjimo sąlygas, pareigybių reikalavimus, konkursų pareigoms eiti organizavimo ir darbuotojų atestavimo tvarką;

15.10. turtą valdyti, naudoti ir juo disponuoti teisės aktų nustatyta tvarka;

15.11. MTEP vykdymui bendradarbiauti su kitomis paslaugas onkologijos srityje teikiančiomis asmens sveikatos priežiūros įstaigomis;

15.12. įgyti ir turėti kitas teises ir pareigas, kurios neprieštarauja įstatymams, šiems įstatams ir Instituto veiklos tikslams.

16. Instituto pareigos:

16.1. vykdyti MTEP darbus, skleisti mokslo žinias;

16.2. įgyvendinti Vyriausybės tvirtinamose Valstybinės vėžio profilaktikos ir kontrolės programose, kitose strategijose, planuose ir teisės aktuose numatytas vėžio profilaktikos ir kontrolės priemones bei vėžio profilaktikos ir kontrolės srityje priimtus sprendimus;

16.3. informuoti Vyriausybę, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministeriją, Sveikatos apsaugos ministeriją ir visuomenę apie mokslinės veiklos kokybės užtikrinimo priemones, savo finansinę, ūkinę veiklą ir lėšų naudojimą;

16.4. laiku teikti Vyriausybės įgaliotoms institucijoms oficialią informaciją (statistinius duomenis ir dalykinę informaciją), reikalingą mokslo ir studijų bei sveikatos priežiūros sistemos valdymui ir stebėsenai;

16.5. užtikrinti Instituto bendruomenės narių akademinę laisvę;

16.6. sudaryti sąlygas aukštųjų mokyklų studentams įgyti darbo patirties atliekant praktiką Institute;

16.7. vykdyti kitas Mokslo ir studijų įstatyme, Viešųjų įstaigų įstatyme ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose mokslinių tyrimų institutų ir viešųjų įstaigų veiklą, nustatytas pareigas.

17. Institutas atlieka mokslinės veiklos savianalizę.

18. Institute atliekamų, iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir kitų šaltinių finansuojamų mokslo darbų rezultatai skelbiami viešai, kiek tai neprieštarauja intelektinės nuosavybės ir komercinių ar valstybės ir tarnybos paslapčių apsaugą reglamentuojantiems teisės aktams.

IV SKYRIUS
INSTITUTO DALININKAI, ASMENS TAPIMO NAUJU DALININKU TVARKA, DALININKO TEISIŲ PARDAVIMO (PERDAVIMO) KITIEMS ASMENIMS TVARKA, DALININKŲ ĮNAŠŲ PERDAVIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI TVARKA 

19. Instituto dalininkas yra fizinis ar juridinis asmuo, kuris Viešųjų įstaigų įstatymo ir šių įstatų nustatyta tvarka yra perdavęs Institutui įnašą ir turi Viešųjų įstaigų įstatymo ir šių įstatų nustatytas dalininko teises, taip pat asmuo, kuriam dalininko teisės yra perleistos įstatymuose ar šiuose įstatuose nustatyta tvarka.

20. Valstybės, kaip Instituto dalininkės (savininkės), teises ir pareigas įgyvendina Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Sveikatos apsaugos ministerija, išskyrus atvejus, kai pagal įstatymus ar kitus teisės aktus valstybės, kaip dalininkės (savininkės), teises ir pareigas įgyvendina Vyriausybė. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Sveikatos apsaugos ministerijos, kaip Instituto dalininko (savininko) teises ir pareigas įgyvendinančių institucijų (abi kartu toliau – dalininkai), kompetencija apibrėžta Mokslo ir studijų įstatyme, Viešųjų įstaigų įstatyme, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose mokslinių tyrimų institutų ir sveikatos priežiūros įstaigų veiklą.

21. Instituto naujais dalininkais gali tapti asmenys, pateikę visuotiniam dalininkų susirinkimui raštišką prašymą ir gavę Instituto visuotinio dalininkų susirinkimo sutikimą bei padarę įnašus į Instituto kapitalą, arba asmuo, kuriam dalininko teisės perleidžiamos šių įstatų ar Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Dalininkų įnašai gali būti pinigai, taip pat pagal Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą įvertintas materialusis ir nematerialusis turtas. Turto vertinimas atliekamas asmens, pretenduojančio tapti dalininku, lėšomis.

22. Nauji dalininkai įgyja visas turtines ir neturtines teises bei pareigas nuo tada, kai nustatyta tvarka yra įregistruojamas jų įnašas į Instituto kapitalą. Naujas dalininkas turi padaryti įnašą į Instituto kapitalą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimo dėl jo tapimo dalininku priėmimo dienos. Dalininkų įnašai Institutui perduodami tokia tvarka:

22.1. piniginiai įnašai įnešami į Instituto sąskaitą;

22.2. materialusis ir nematerialusis turtas Institutui perduodamas surašant turto perdavimo–priėmimo aktą. Aktą pasirašo turtą perduodantis asmuo (steigėjas, dalininkas, dalininku tapti pageidaujantis asmuo) ir Instituto direktorius ar jo įgaliotas asmuo. Kartu su perduodamu turtu Įstaigai pateikiama ir šio turto vertinimo ataskaita.

23. Instituto dalininkas turi teisę perleisti kitiems asmenims dalininko teises:

23.1. naujų dalininkų piniginiai įnašai yra įnešami į Instituto sąskaitą ir pateikiami tai patvirtinantys dokumentai. Materialusis ir nematerialusis turtas perduodamas teisės aktų nustatyta tvarka pasirašant turto perdavimo–priėmimo aktą;

23.2. Instituto dalininkai ir jų įnašų vertė įrašomi Instituto dokumentuose, o dalininkui išduodamas jo įnašų vertę patvirtinantis dokumentas. Jeigu Instituto dalininkas papildomai perduoda Institutui įnašus, turi būti atitinkamai pakeisti įrašai Instituto dokumentuose ir pakeisti jo įnašų vertę patvirtinantys dokumentai;

23.3. valstybės ir (ar) savivaldybės (-ių), kaip Instituto dalininkės (savininkės), teisės gali būti parduotos ar perduotos kitiems asmenims Viešųjų įstaigų įstatymo ir įstatymų, reglamentuojančių valstybės ir savivaldybių turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, nustatytais atvejais ir būdais;

23.4. kitų asmenų Instituto dalininko teisės gali būti parduotos šia tvarka:

23.4.1. apie ketinimą parduoti Instituto dalininko teises Instituto dalininkas turi raštu pranešti Instituto direktoriui (kartu nurodyti Instituto dalininko teisių pardavimo kainą);

23.4.2. Instituto direktorius per 5 (penkias) darbo dienas nuo Instituto dalininko pranešimo gavimo apie tai šių įstatų 28 punkte nurodytu būdu informuoja kitus Instituto dalininkus (kartu nurodo Instituto dalininką, kuris parduoda Instituto dalininko teises, ir Instituto dalininko teisių pardavimo kainą) ir šių įstatų nustatyta tvarka šaukia visuotinį dalininkų susirinkimą sprendimui dėl Instituto dalininko, kuris pirktų parduodamas Instituto dalininko teises, priimti;

23.4.3. Instituto visuotiniame dalininkų susirinkime paaiškėjus, kad už nustatytą kainą Instituto dalininko teisių neperka nė vienas Instituto dalininkas, Instituto dalininko teises ketinantis parduoti Instituto dalininkas gali jas parduoti kitam asmeniui;

23.4.4. jeigu Instituto dalininkas yra vienas asmuo, Instituto dalininko teisės parduodamos šio dalininko pasirinktam fiziniam ar juridiniam asmeniui, neatliekant šių įstatų 23.4.1–23.4.3 papunkčiuose nurodytų veiksmų.

V SKYRIUS
INSTITUTO ORGANAI, JŲ KOMPETENCIJA, SUDARYMO (SKYRIMO) IR ATŠAUKIMO (ATLEIDIMO) TVARKA

24. Instituto organai:

24.1. visuotinis dalininkų susirinkimas;

24.2. Instituto direktorius – vienasmenis valdymo organas;

24.3. Mokslo taryba – kolegialus valdymo organas.

25. Visuotinis dalininkų susirinkimas:

25.1. priima sprendimą pakeisti viešosios įstaigos buveinę;

25.2. nustato paslaugų, darbų bei produkcijoskainas ir tarifus ar jų nustatymo taisykles;

25.3. per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos tvirtina metinių finansinių ataskaitų rinkinį arba metinę ataskaitą, išskyrus atvejus, kai Civilinio kodekso 2.106 straipsnio 2, 3, 4 ir 7 punktuose nustatytais atvejais viešoji įstaiga likviduojama;

25.4. nustato informaciją, kuri pateikiama visuomenei apie viešosios įstaigos veiklą;

25.5. priima sprendimą dėl viešajai įstaigai nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio turto perleidimo, nuomos, perdavimo pagal panaudos sutartį ar įkeitimo;

25.6. nustato viešosios įstaigos vidaus kontrolės tvarką;

25.7. priima sprendimą dėl viešosios įstaigos metinių finansinių ataskaitų rinkinio audito kitais, nei nurodyta Viešųjų įstaigų įstatymo 11 straipsnio 7 dalyje, atvejais ir renka auditorių ar audito įmonę;

25.8. priima sprendimą dėl Viešųjų įstaigų įstatymo 111 straipsnyje nurodytų funkcijų centralizuoto atlikimo;

25.9. sprendžia kitus Mokslo ir studijų įstatyme, Viešųjų įstaigų įstatyme ir Instituto įstatuose visuotinio dalininkų susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus.

26. Visuotiniame dalininkų susirinkime visi dalininkai turi po vieną balsą, išskyrus valstybės, kaip Instituto dalininkės, kuri visuotiniame dalininkų susirinkime turi 3 (tris) balsus.

27. Visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimai priimami paprasta dalyvaujančių susirinkime dalininkų balsų dauguma.

28. Apie šaukiamą Instituto visuotinį dalininkų susirinkimą Instituto direktorius ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) dienų iki Instituto visuotinio dalininkų susirinkimo praneša Instituto dalininkams raštu, išsiųsdamas pranešimą elektroninių ryšių priemonėmis.

29. Instituto vardu veikia ir Institutui atstovauja direktorius. Instituto direktorius viešo konkurso būdu skiriamas į pareigas ir atleidžiamas iš jų Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka. Instituto direktoriaus kadencijos trukmė – 5 (penkeri) metai.

30. Tas pats asmuo Instituto direktoriumi gali būti skiriamas ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės ir ne anksčiau kaip po 5 metų nuo paskutinės kadencijos pabaigos, jeigu paskutinė kadencija buvo iš eilės antra.

31. Instituto direktorius atlieka šias funkcijas:

31.1. įgyvendina Instituto visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimus, vykdo pavestas užduotis, susijusias su Instituto veiklos tikslais;

31.2. organizuoja Instituto veiklą, siekdamas šiuose įstatuose nustatytų Instituto veiklos tikslų, vadovauja Institutui ir atsako už Instituto veiklą ir veiklos kokybę;

31.3. užtikrina Instituto finansinės apskaitos organizavimą, finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą, pateikimą ir paskelbimą laiku, apskaitos dokumentų išsaugojimą;

31.4. valdo, naudoja Instituto turtą ir lėšas ir jais disponuoja vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais finansinę apskaitą ir turto valdymą, naudojimą ir disponavimą, šiais įstatais, Instituto visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimais;

31.5. sudaro darbo, autorines ir kitokias sutartis Instituto veikloms įvykdyti;

31.6. atstovauja Institutui valstybės valdžios, valdymo, teisėsaugos institucijose ir įmonėse, įstaigose ir organizacijose ir santykiuose su kitais trečiaisiais asmenimis;

31.7. kartą per metus atsiskaito už Instituto veiklą Instituto visuotiniam dalininkų susirinkimui;

31.8. teikia metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir praėjusių finansinių metų veiklos ataskaitas Instituto visuotiniam dalininkų susirinkimui;

31.9. rengia ir Mokslo tarybai pristato Instituto metinės veiklos ataskaitą;

31.10. tvirtina Instituto struktūrinių padalinių nuostatus, darbuotojų pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka priima ir atleidžia darbuotojus, nustato darbuotojų darbo užmokestį, skatina darbuotojus ir organizuoja darbo pareigų pažeidimų tyrimą;

31.11. tvirtina Instituto darbo tvarkos taisykles, Mokslo tarybos rinkimų reglamentą, darbo apmokėjimo sistemą ir kitus vidinius teisės aktus;

31.12. leidžia įsakymus, organizacinius, tvarkomuosius ir informacinius dokumentus pagal kompetenciją;

31.13. praneša Instituto visuotiniam dalininkų susirinkimui ir Mokslo tarybai apie esminius įvykius, turinčius reikšmės Instituto veiklai;

31.14. palaiko ryšius su kitų valstybių institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis;

31.15. veikia Instituto vardu ir suteikia įgaliojimus Instituto darbuotojams atlikti funkcijas, kurios priskirtos jų kompetencijai;

31.16. teikia Mokslo tarybai svarstyti ir tvirtinti:

31.16.1. Instituto struktūrą ir jos pakeitimus;

31.16.2. Instituto strateginį veiklos planą, jo pakeitimus ir / ar patikslinimus;

31.16.3. dokumentus, reglamentuojančius Instituto atvirosios prieigos laboratorijų darbą, Instituto atliekamus mokslinius tyrimus, taip pat vidaus taisykles, susijusias su intelektinės veiklos rezultatų nuosavybe;

31.16.4. siūlymus dėl nuolatinių arba laikinųjų komisijų, susijusių su Instituto MTEP veiklos koordinavimu ir atitinkamų projektų rengimu, sudarymo;

31.17. teikia siūlymus Mokslo tarybai dėl Instituto įstatų keitimo;

31.18. užtikrina Mokslo tarybos priimtų nutarimų įgyvendinimą;

31.19. užtikrina, kad informacija apie Instituto veiklą būtų teikiama visuomenei;

31.20. skiria Instituto struktūrinių (mokslinių) padalinių vadovus;

31.21. tvirtina Instituto struktūrinių padalinių nuostatus;

31.22. organizuoja Instituto veiklos savianalizę ir prireikus siūlo atlikti Instituto veiklos ekspertinį vertinimą;

31.23. po Mokslo tarybos pritarimo teikia visuotiniam dalininkų susirinkimui siūlymus dėl Instituto įstatų keitimo;

31.24. atlieka kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose viešųjų įstaigų ir mokslinių tyrimų institutų vadovams priskirtas ir Instituto direktoriaus pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

32. Instituto direktorius atsako už:

32.1. finansinės apskaitos organizavimą pagal Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymą;

32.2. metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos ataskaitos parengimą ir pateikimą kartu su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai finansinių ataskaitų auditas atliktas) Juridinių asmenų registrui ir visuotiniam dalininkų susirinkimui bei paskelbimą Instituto svetainėje;

32.3. duomenų, nurodytų Civilinio kodekso 2.66 straipsnyje, pateikimą Juridinių asmenų registrui;

32.4. sąlygų tretiesiems asmenims susipažinti su metinių finansinių ataskaitų rinkiniu, veiklos ataskaita ir auditoriaus išvada (tais atvejais, kai finansinių ataskaitų auditas atliktas) Instituto buveinėje sudarymą;

32.5. visuotinio dalininkų susirinkimo sušaukimą;

32.6. pranešimą dalininkams apie įvykius, galinčius turėti poveikį Instituto veiklos tęstinumui, veiklos pobūdžiui ir apimtims;

32.7. viešosios įstaigos dalininkų apskaitą;

32.8. informacijos apie Instituto veiklą pateikimą visuomenei ir viešų pranešimų paskelbimą;

32.9. kitų vadovo pareigų, numatytų Mokslo ir studijų įstatyme, Viešųjų įstaigų įstatyme ir šiuose įstatuose, atlikimą.

33. Dalį savo teisių, pareigų ir funkcijų Instituto direktorius įsakymu gali perduoti savo pavaduotojams ir kitiems Instituto darbuotojams, išskyrus tas, kurios Lietuvos Respublikos įstatymų imperatyviai priskirtos įstaigų vadovams.

34. Mokslo taryba atlieka šias funkcijas:

34.1. Instituto direktoriaus teikimu svarsto ir tvirtina:

34.1.1. Instituto struktūrą ir jos pakeitimus;

34.1.2. Instituto strateginį veiklos planą, jo pakeitimus ir / ar patikslinimus;

34.1.3. siūlymus dėl Instituto įstatų keitimo;

34.1.4. dokumentus, reglamentuojančius Institute atliekamus mokslinius tyrimus, taip pat vidaus taisykles, susijusias su intelektinės veiklos rezultatų nuosavybe;

34.1.5. nuolatines arba laikinąsias komisijas, susijusias su Instituto MTEP veiklos koordinavimu ir atitinkamų projektų rengimu;

34.2. rengia ir tvirtina mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo tvarką;

34.3. svarsto ir tvirtina Instituto mokslinės veiklos kryptis, mokslinių temų atsiradimą arba uždarymą;

34.4. svarsto ir teikia Instituto direktoriui pasiūlymus dėl Instituto bendradarbiavimo su mokslo ir studijų institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis, kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis, taip pat dėl MTEP veiklos;

34.5. svarsto Instituto direktoriaus pateiktas Instituto metines veiklos ataskaitas ir vertina, kaip Institutas įgyvendina savo tikslus ir uždavinius;

34.6. rengia ir teikia Instituto direktoriui tvirtinti Akademinės etikos kodeksą;

34.7. parengia ir tvirtina Instituto emeritūros nuostatus, kuriuose numato emerito vardo suteikimo sąlygas, tvarką ir dalyvavimo Instituto mokslinėje veikloje garantijas, priima sprendimus dėl mokslininko emerito vardo suteikimo Instituto darbuotojams;

34.8. tvirtina savo darbo reglamentą;

34.9. atlieka kitas teisės aktuose, reglamentuojančiuose mokslinių tyrimų institutų veiklą, ir šiuose įstatuose nurodytas funkcijas.

35. Mokslo taryba sudaroma 5 (penkeriems) metams. Mokslo tarybą sudaro 12 (dvylika) narių, iš kurių 1 (vieną) asmenį skiria švietimo, mokslo ir sporto ministras, 4 (keturis) asmenis skiria sveikatos apsaugos ministras, po 1 (vieną) asmenį skiria Vilniaus universiteto rektorius ir Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos generalinis direktorius, 1 (vieną) asmenį iš Lietuvos specializuotos onkologijos draugijos (asociacijos) bendru sutarimu skiria švietimo, mokslo ir sporto ministras ir sveikatos apsaugos ministras, 4 (keturi) Mokslo tarybos nariai renkami iš Instituto mokslo ir administracijos darbuotojų.

36. Mokslo taryba sudaroma laikantis šių principų:

36.1. rinkimus į Mokslo tarybą skelbia ir organizuoja Instituto direktorius pagal jo patvirtintą Mokslo tarybos rinkimų reglamentą; informacija paskelbiama Instituto, Lietuvos mokslo tarybos interneto svetainėse ne vėliau kaip prieš 2 (du) mėnesius iki rinkimų dienos;

36.2. kandidatus kelia Instituto mokslo ir administracijos darbuotojai ir Instituto tikslų ir misijos įgyvendinimu suinteresuoti juridiniai asmenys; kandidatu į Mokslo tarybos narius negali būti keliamas Instituto direktorius, direktoriaus pavaduotojai ir mokslinis sekretorius.

36.3. Mokslo tarybos narius iš Instituto mokslo ir administracijos darbuotojų renka Instituto mokslo darbuotojai ir administracijos darbuotojai slaptu balsavimu, į balsavimo biuletenius įtraukiami visi iškelti kandidatai;

36.4. jeigu Mokslo tarybos narys negali vykdyti savo pareigų ar atsistatydina, organizuojami naujo Mokslo tarybos nario rinkimai likusiam kadencijos laikotarpiui.

37. Mokslo tarybos nario įgaliojimai baigiasi šiais atvejais:

37.1. Mokslo tarybos nariui atsistatydinus iš Mokslo tarybos nario pareigų;

37.2. Mokslo tarybos nariui mirus;

37.3. Mokslo tarybos nariui, kuris į pareigas Mokslo taryboje yra išrinktas iš Instituto mokslo ir administracijos darbuotojų, nutraukus darbo santykius su Institutu;

37.4. Mokslo tarybos nariui, kuris yra išrinktas iš Instituto tikslų ir misijos įgyvendinimu suinteresuotų juridinių asmenų deleguotų atstovų, nutraukus darbo santykius su jį delegavusia institucija;

37.5. Instituto tikslų ir misijos įgyvendinimu suinteresuotam juridiniam asmeniui atšaukus savo deleguotą asmenį.

38. Mokslo tarybos darbui vadovauja Mokslo tarybos pirmininkas, renkamas iš Mokslo tarybos narių slaptu balsavimu paprasta balsų dauguma, dalyvaujant ne mažiau kaip 2/3 Mokslo tarybos narių. Tas pats asmuo Mokslo tarybos pirmininku gali būti renkamas ne daugiau kaip 2 (dviem) kadencijoms iš eilės. Mokslo tarybos pirmininko pavaduotojas (-ai) ir Mokslo tarybos sekretorius renkami iš Mokslo tarybos pirmininko pasiūlytų kandidatų atviru balsavimu paprasta Mokslo tarybos narių balsų dauguma, dalyvaujant ne mažiau kaip 2/3 Mokslo tarybos narių.

39. Mokslo tarybos posėdžiai yra atviri. Mokslo tarybai nutarus, posėdis gali būti uždaras. Mokslo tarybos nariams apie šaukiamą Mokslo tarybos posėdį ir posėdžio darbotvarkę pranešama ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas iki posėdžio. Šaukti posėdį turi teisę Mokslo tarybos pirmininkas, Instituto direktorius arba ne mažiau nei 1/3 Mokslo tarybos narių. Posėdžiui pirmininkauja Mokslo tarybos pirmininkas, o kai jo nėra – jo pavaduotojas.

40. Mokslo tarybos posėdžiai teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip pusė visų Mokslo tarybos narių.

41. Mokslo tarybos nutarimai laikomi priimtais, jeigu už juos balsuoja daugiau kaip pusė visų posėdyje dalyvaujančių Mokslo tarybos narių, išskyrus atvejus, nurodytus šių įstatų 42, 43 punktuose. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Mokslo tarybos pirmininko balsas.

42. Mokslo taryba gali atmesti Instituto direktoriaus teikimus šių įstatų 31.16.1–31.16.3 papunkčiuose nurodytais atvejais daugiau kaip 2/3 posėdyje dalyvaujančių Mokslo tarybos narių balsų dauguma.

43. Mokslo tarybos nutarimai suteikti mokslininko emerito vardą priimami ne mažiau kaip 2/3 visų Mokslo tarybos narių balsų dauguma.

VI SKYRIUS
INSTITUTO STRUKTŪRA, DARBUOTOJAI, MOKSLININKAI EMERITAI, DARBUOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS, ATSAKOMYBĖ

44. Instituto struktūriniai padaliniai yra klinika, mokslinės laboratorijos, centrai, skyriai ir kiti padaliniai. Mokslo padalinių veiklos tikslus ir jų vadovų funkcijas nustato Mokslo taryba. Kitų padalinių veiklos tikslus, jų vadovų funkcijas nustato Instituto direktorius.

45. Instituto struktūrinis padalinys klinika (toliau – Instituto klinika) – klinikinės, mokslinės, pedagoginės veiklos bazė. Instituto klinikos veiklą, susijusią su asmens sveikatos priežiūra, reglamentuoja Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas, kiti su asmens sveikatos priežiūra susiję teisės aktai ir šie įstatai. Instituto klinikoje asmens sveikatos priežiūros organizavimo ir tobulinimo klausimams spręsti sudaromi kolegialūs Instituto organai: gydymo taryba ir slaugos taryba. Gydymo taryba ir slaugos taryba sudaroma iš po vieno Instituto klinikos medicininių padalinių deleguojamų gydytojų ir slaugytojų. Gydymo taryba ir slaugos taryba gali teikti rekomendacinio pobūdžio pasiūlymus Instituto direktoriui svarstomais klausimais, o jei Instituto direktorius su pasiūlymu nesutinka, gydymo taryba ir slaugos taryba savo pasiūlymą gali pateikti Instituto dalininkams.

46. Instituto mokslo ir administracijos darbuotojai, turintys atitinkamą medicinos praktikos licenciją, Darbo kodekso ir teisės aktų, reglamentuojančių mokslinių tyrimų institutų ir sveikatos priežiūros veiklą, nustatyta tvarka gali dirbti klinikinį darbą.

47. Instituto personalą sudaro mokslo darbuotojai, kiti tyrėjai, gydytojai, administracija ir kiti darbuotojai.

48. Instituto administraciją sudaro Instituto darbuotojai, išskyrus akademinių padalinių vadovus, kurie turi teisę pagal kompetenciją duoti privalomus nurodymus pavaldiems darbuotojams. Be administracinių pareigų, jie gali dirbti pedagoginį ir (arba) mokslinį darbą.

49. Mokslo darbuotojų pareigybės yra šios: vyriausiasis mokslo darbuotojas, vyresnysis mokslo darbuotojas, mokslo darbuotojas, jaunesnysis mokslo darbuotojas, mokslininkas stažuotojas. Jų kvalifikacinius reikalavimus nustato Mokslo taryba, vadovaudamasi Mokslo ir studijų įstatymu, Vyriausybės bei Lietuvos mokslo tarybos nutarimais. Į mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų pareigas skiriama viešo konkurso būdu. Konkursų organizavimo ir jų vykdymo tvarką nustato Mokslo taryba.

50. Vyriausiesiems mokslo darbuotojams, aktyviai dirbusiems mokslinį darbą ir rengusiems mokslininkus Institute, už ypatingus nuopelnus mokslui Mokslo taryba gali suteikti mokslininko emerito statusą.

51. Mokslininkui emeritui sudaromos sąlygos dalyvauti Instituto mokslinėje ir kitoje veikloje: suteikiama darbo vieta; sudaroma galimybė naudotis Instituto darbuotojams skirtomis mokslinės informacijos priemonėmis; dalyvauti Instituto darbuotojams skirtuose renginiuose; pagal kompetenciją dalyvauti mokslinės veiklos aptarimuose ir priimant sprendimus dėl mokslinės veiklos planavimo.

52. Mokslininkas emeritas įsipareigoja garsinti Instituto vardą ir jo mokslo pasiekimus, parengtose mokslinėse publikacijose nurodyti prieskyrą Institutui (afiliaciją), laikytis Instituto Akademinės etikos kodekso ir Instituto vidaus tvarkos taisyklių.

53. Mokslininko emerito statuso suteikimo sąlygos ir tvarka, jo dalyvavimo Instituto mokslinėje veikloje garantijos nustatomos Mokslo tarybos patvirtintuose Instituto emeritūros nuostatuose. Mokslo tarybos sprendimu mokslininkui emeritui mokama mėnesinė išmoka.

54. Instituto darbuotojų teisės:

54.1. pagal kompetenciją dalyvauti konkursuose mokslo programoms vykdyti, mokslo ir studijų fondų paramai gauti ir disponuoti gaunamomis lėšomis;

54.2. dalyvauti konkursuose stažuotėms Lietuvos Respublikoje ir užsienyje;

54.3. gauti iš valstybės institucijų informaciją, kurios reikia jų moksliniam darbui (jeigu tokia informacija yra valstybės ar tarnybos paslaptis, ji teikiama ir naudojama teisės aktų nustatyta tvarka);

54.4. dalyvauti svarstant Instituto įstatus ir veiklos kryptis;

54.5. dalyvauti įvairiose profesinėse sąjungose ir asociacijose, iš jų ir veikiančiose užsienyje;

54.6. dirbti savarankiškai arba burtis į kūrybines grupes;

54.7. savarankiškai skelbti savo mokslo darbus.

55. Instituto darbuotojams užtikrinamos visos teisės ir socialinės garantijos, kurias nustato Darbo kodeksas, kiti teisės aktai, reglamentuojantys darbo santykius, ir sudaromos darbo sąlygos, atitinkančios darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus.

56. Instituto darbuotojai privalo:

56.1. ugdyti profesinę kvalifikaciją, mokslo darbuotojai – mokslinę kvalifikaciją šiuose įstatuose nurodytose mokslinės veiklos kryptyse;

56.2. atlikti šiuose įstatuose, darbo sutartyse ir teisės aktuose, reglamentuojančiuose darbo

santykius, nustatytas pareigas ir funkcijas;

56.3. laikytis Akademinės etikos kodekso;

56.4. laikytis įstatymų, kitų teisės aktų, šių įstatų, vidaus darbo tvarkos taisyklių, Instituto vidinių teisės aktų, darbo sutarties nuostatų, struktūrinio padalinio, kuriame dirba, nuostatų, pareigybės aprašyme numatytų reikalavimų, motyvuotų tiesioginio ar aukštesnio vadovo pavedimų ir nurodymų;

56.5. vengti interesų konflikto, derinti viešuosius ir privačius interesus;

56.6. laikytis konfidencialiai informacijai keliamų reikalavimų.

57. Instituto darbuotojai privalo laikytis Darbo kodekso, Mokslo ir studijų įstatymo, juos įgyvendinančių teisės aktų, šių įstatų ir Instituto vidaus darbo tvarką reglamentuojančių dokumentų. Instituto darbuotojai už savo veiklą atsako Darbo kodekso, Mokslo ir studijų įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių mokslinių tyrimų institutų darbuotojų darbo santykius, nustatyta tvarka.

58. Instituto ir jo darbuotojų teisėms į intelektinės veiklos rezultatus mutatis mutandis taikomos Mokslo ir studijų įstatymo 89 straipsnio nuostatos.

VII SKYRIUS
INSTITUTO LĖŠŲ ŠALTINIAI, TURTO IR LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKA IR FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

59. Instituto lėšas sudaro:

59.1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto bazinio finansavimo lėšos;

59.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos doktorantūrai;

59.3. valstybės investicijų programų ir valstybės investicijų projektų lėšos;

59.4. pajamos, gautos iš MTEP, ūkinės veiklos ir teikiamų paslaugų;

59.5. lėšos, gautos kaip programinis konkursinis MTEP finansavimas;

59.6. valstybės fondų lėšos;

59.7. tarptautinių ir užsienio fondų ir organizacijų skiriamos lėšos;

59.8. lėšos, gautos kaip parama pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą;

59.9. kitos teisėtai gautos lėšos.

60. Valstybės biudžeto asignavimai Institutui skiriami atskira eilute.

61. Valstybės biudžeto bazinio finansavimo lėšos Institutui skiriamos:

61.1. moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai (MTEP);

61.2. administravimui ir ūkiui;

61.3. kitoms reikmėms.

62. Instituto pajamos, gautos iš mokslo, ūkinės veiklos ir teikiamų paslaugų, naudojamos savarankiškai šiuose įstatuose nustatytiems tikslams įgyvendinti.

63. Institutui nuosavybės teise priklausantis turtas, jei tai susiję su Instituto veiklos tikslais, gali būti naudojamas juridiniams asmenims steigti ir likviduoti.

64. Nuosavybės teise priklausantį turtą Institutas valdo, naudoja ir juo disponuoja vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo.

65. Instituto turtą sudaro Institutui nuosavybės teise priklausantis turtas, valstybei nuosavybės teise priklausantis turtas, patikėjimo teise, panaudos ir nuomos pagrindu valdomas turtas.

66. Turtas, kurį Institutas valdo, naudoja ir kuriuo disponuoja nuosavybės teise, yra:

66.1. valstybės investuotas turtas;

66.2. pajamos, gautos kaip pajamos iš ūkinės, mokslinės veiklos ir teikiamų paslaugų;

66.3. lėšos ir kitas turtas, gautas kaip parama pagal Labdaros ir paramos įstatymą;

66.4. kitos piniginės lėšos, išskyrus valstybės biudžeto lėšas;

66.5. dovanotas turtas;

66.6. paveldėtas turtas;

66.7. turtinės teisės, atsirandančios iš intelektinės veiklos rezultatų;

66.8. juridinio asmens dalyvio turtinės teisės;

66.9. pajamos, turtas ar kita nauda, gauti valdant 66.1–66.8 papunkčiuose nurodytas lėšas ar kitą turtą ir disponuojant jais;

66.10. kitas teisėtai įgytas turtas.

67. Institutas lėšas planuoja ir naudoja Lietuvos Respublikos einamųjų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo, Mokslo ir studijų įstatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimo Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

68. Instituto finansinės veiklos kontrolę teisės aktų nustatyta tvarka vykdo įgaliotos institucijos ir įstaigos.

VIII SKYRIUS
FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

69. Instituto filialai ir atstovybės steigiami ir jų veikla nutraukiama visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu vadovaujantis Civiliniu kodeksu.

70. Institutas atsako pagal filialo ar atstovybės prievoles, filialas ir atstovybė atsako pagal Instituto prievoles.

IX SKYRIUS
DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS APIE INSTITUTO VEIKLĄ PATEIKIMO DALININKAMS TVARKA

71. Institutas, gavęs dalininko arba jo įgalioto asmens prašymą, per 10 (dešimt) darbo dienų raštu pateikia prašyme nurodytus dokumentus ir (arba) kitą informaciją.

72. Dalininkui teikiamų dokumentų kopijos, jeigu prašyme nurodyta, turi būti atitinkamai patvirtintos. Jeigu prašyme nurodyta, dokumentai ir kita informacija gali būti teikiami elektroniniu paštu ar kitomis elektroninio ryšio priemonėmis.

73. Instituto dokumentai, jų kopijos ar kita informacija dalininkams pateikiama neatlygintinai.

X SKYRIUS
pranešimų ir skelbimų paskelbimo tvarka

74. Visi pranešimai ir skelbimai, kurie pagal Civilinį kodeksą ir Viešųjų įstaigų įstatymą turi būti skelbiami viešai, skelbiami valstybės įmonės Registrų centro elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“. Šią informaciją Institutas turi teisę papildomai skelbti ir kitame pasirinktame leidinyje.

75. Pranešimuose ir skelbimuose turi būti nurodyta visa informacija, kurią pateikti reikalauja Civilinis kodeksas, Viešųjų įstaigų įstatymas ir kiti galiojantys teisės aktai, reglamentuojantys viešų pranešimų ir skelbimų tvarką.

76. Už pranešimų ir skelbimų paskelbimą ir turinį atsako ir juos pasirašo Instituto direktorius.

XI SKYRIUS
INFORMACIJOS APIE INSTITUTO VEIKLĄ pateikimo visuomenei TVARKA

77. Instituto veiklos ataskaita, taip pat kita informacija, kuri pateikiama visuomenei ir kurią nustato visuotinis dalininkų susirinkimas, išskyrus fizinių asmenų duomenis, kurie teisės aktuose nustatyta tvarka negali būti viešinami, skelbiama Instituto interneto svetainėje, taip pat informacija gali būti pateikiama Instituto buveinėje Instituto darbo valandomis. Instituto veiklos ataskaita Juridinių asmenų registrui pateikiama ir paskelbiama Instituto interneto svetainėje ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po eilinio visuotinio dalininkų susirinkimo.

78. Institutas visuomenei teikia ir kitą visuotinio dalininkų susirinkimo nustatytą informaciją apie Instituto veiklą. Šiuo tikslu Institutas gali naudoti įvairias komunikacijos ir technines priemones.

XII SKYRIUS
INSTITUTO ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA 

79. Vyriausybė tvirtina Instituto įstatus ir jų pakeitimus.

80. Instituto įstatų pakeitimus gali inicijuoti Instituto visuotinis dalininkų susirinkimas, Mokslo taryba, direktorius, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Vyriausybė.

81. Instituto įstatų pakeitimų projektą Vyriausybei teikia Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

XIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

82. Institutas reorganizuojamas, likviduojamas ir pertvarkomas Civilinio kodekso, Mokslo ir studijų įstatymo ir Viešųjų įstaigų įstatymo nustatytais pagrindais ir tvarka.

______________________

NACIONALINIO VĖŽIO INSTITUTO

ĮSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Nacionalinis vėžio institutas (toliau – Institutas) yra valstybinis mokslinių tyrimų institutas.

 

2. Instituto teisinė forma – viešoji įstaiga.

 

3. Institutas yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, vykdantis šalies ūkio, sveikatos apsaugos ir visuomenės tęstinumui ir plėtrai svarbius ilgalaikius Instituto įstatuose nustatytų onkologijos krypčių ir gretutinių krypčių mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą (toliau – MTEP) ir užtikrinantis valstybės tarptautinio lygio mokslinę kompetenciją onkologijos ir gretutinėse kryptyse.

 

4. Instituto steigėja yra Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Institutas veikia švietimo, mokslo ir sporto ministrui ir sveikatos apsaugos ministrui pavestose atitinkamose švietimo ir mokslo valdymo ir asmens sveikatos priežiūros valdymo srityse.

 

5. Oficialus Instituto pavadinimas lietuvių kalba – Nacionalinis vėžio institutas, pavadinimas anglų kalba – National Cancer Institute, akronimas – NVI. Institutas yra Onkologijos ligoninės ir instituto (1933–1945 metai), Lietuvos mokslų akademijos Eksperimentinės medicinos ir onkologijos instituto (1945–1957 metai), Onkologijos mokslinių tyrimų instituto (1957–1990 metai), Lietuvos onkologijos centro (1990–2002 metai) ir Vilniaus universiteto Onkologijos instituto (2002–2013 metai) veiklos tęsėjas.

 

6. Institutas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, Lietuvos Respublikos Nacionalinio vėžio instituto įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais mokslinių tyrimų institutų, sveikatos priežiūros ir farmacijos veiklą, ir šiais įstatais.

 

7. Institutas turi savo antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu, savo ženklą ir kitą atributiką, taip pat sąskaitas bankuose.

 

8. Instituto veiklos laikotarpis neribotas.

 

9. Instituto finansiniai metai – kalendoriniai metai.

 

10. Institutas yra paramos gavėjas ir teikėjas.

 

 

 

II SKYRIUS

INSTITUTO VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS IR RŪŠYS, MOKSLINĖS VEIKLOS KRYPTYS

 

11. Instituto veiklos tikslai:

11.1. vykdyti šalies ūkio, sveikatos apsaugos ir visuomenės tęstinumui ir plėtrai svarbius ilgalaikius šiuose įstatuose nustatytų onkologijos krypčių ir gretutinių krypčių MTEP ir užtikrinti valstybės tarptautinio lygio mokslinę kompetenciją onkologijos ir gretutinėse kryptyse;

 

11.2. bendradarbiauti su verslo, valdžios ir visuomenės atstovais ir vykdyti MTEP užsakomuosius darbus;

 

11.3. teikti sveikatos priežiūros įstaigoms metodologinę, metodinę ir kitą pagalbą vėžio kontrolės (onkologinių ligų prevencija, diagnostika, gydymas ir kita susijusi veikla) klausimais; koordinuoti vėžio kontrolės veiklą Lietuvo Respublikoje ir teikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai pasiūlymus dėl onkologinės pagalbos (tai yra visumos priemonių, skirtų onkologinių ligų prevencijai, diagnostikai ir gydymui ir apimančių prevencinės medicinos pagalbą, medicinos pagalbą, medicininę reabilitaciją, slaugą, socialines paslaugas bei patarnavimus, priskirtus asmens sveikatos priežiūrai) tobulinimo;

 

11.4. skleisti onkologijos mokslo žinias visuomenėje, diegti jas į švietimą, sveikatos apsaugą, prisidėti prie inovacijomis ir žiniomis grindžiamos ekonomikos kūrimo, žinioms imlios visuomenės ugdymo;

 

11.5. diegti onkologijos MTEP rezultatus į kasdienę praktiką;

 

11.6. teikti aukščiausio lygio specializuotas ir individualizuotas onkologijos asmens sveikatos priežiūros paslaugas Lietuvos ir užsienio gyventojams;

 

11.7. tvarkyti populiacinį Vėžio registrą;

 

11.8. tvarkyti žmogaus biologinę medžiagą ir medicininę informaciją;

 

11.9. pagal savo kompetenciją atstovauti Lietuvos onkologijai Europos ir tarptautinėse organizacijose, taip pat atstovauti Lietuvai sprendžiant su vėžio kontrole susijusius klausimus.

 

 

12. Instituto veiklos sritys:

12.1. medicinos ir sveikatos, gamtos ir technologijos mokslų sričių MTEP;

 

12.2. onkologijos srities asmens sveikatos priežiūros veikla.

 

 

13. Instituto veiklos rūšys: kita leidyba, medicinos mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai, gamtos mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai, technikos mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai, doktorantūra, kitas mokymas, specializuotųjų ligoninių veikla, gydytojų specialistų veikla, odontologinės praktikos veikla, medicinos laboratorijų veikla, automobilių stovėjimo aikštelių eksploatavimas, poilsiautojų ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla, nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, su jais susijusi mokslinė, techninė, profesinė ir kita veikla, būtina pagrindinei veiklai užtikrinti ir vykdyti (kitos veiklos rūšys).

 

14. Instituto mokslinės veiklos kryptys:

14.1. vėžio priežasčių ir mechanizmų tyrimai bei profilaktikos plėtojimas, remiantis epidemiologiniais, eksperimentiniais, molekulinės biologijos ir klinikiniais tyrimais;

 

14.2. vėžio vizualizacijos ir a


 
Atnaujinta 2023-11-13 09:38