Atgal

Mokslo taryba

Instituto Mokslo taryba (toliau – Taryba) veikia nuo 1957 m., kada buvo įkurtas Lietuvos sveikatos apsaugos ministerijos Onkologijos mokslo tyrimo institutas. Taryba buvo patariamasis Instituto direktoriaus organas, svarstant pagrindines Instituto mokslinės veiklos kryptis, vertinant Instituto struktūrinių padalinių mokslinę veiklą, tvirtinant konkurso komisijų išvadas dėl Instituto mokslinių struktūrinių padalinių vadovų, vyresniųjų bei jaunesniųjų mokslo darbuotojų.
Reorganizavus Institutą į Lietuvos onkologijos centrą, kuris 1996 m. įgijo valstybinės mokslo įstaigos statusą, mokslinės, gydomosios paskirties ir veiklos tęstinumą, išliko ankstesnės Tarybos funkcijos, be to, Taryba kartu su Centro direktoriumi tapo Centro valdymo organu. 
2002 m. įkūrus Vilniaus universiteto Onkologijos institutą, Instituto Taryba buvo aukščiausiu Instituto savivaldos organu. Aukščiausiu valdymo organu Taryba išliko ir 2014 m. liepos 1 d. reorganizavus Vilniaus universiteto Onkologijos institutą į Nacionalinį vėžio institutą.
Taryba, vadovaudamasi reglamentu ir jo pakeitimu, tvirtina savo reglamentą, mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo tvarką,  svarsto ir tvirtina Instituto mokslinę veiklą reglamentuojančius dokumentus, svarsto ir teikia Instituto direktoriui pasiūlymus dėl Instituto ryšių su mokslo ir studijų institucijomis, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklos, bendradarbiavimo su tarptautinėmis organizacijomis, kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis,  rengia rekomendacijas dėl onkologijos mokslo laimėjimų taikymo praktikoje, rengia ir teikia Instituto direktoriui tvirtinti Akademinės etikos kodeksą, priima sprendimus dėl asocijuoto mokslininko ir  mokslininko emerito statuso suteikimo.  Instituto direktoriaus teikimu svarsto ir tvirtina Instituto struktūrą ir jos pakeitimus, dokumentus, reglamentuojančius Instituto atvirosios prieigos laboratorijų darbą, Institute atliekamus mokslinius tyrimus, taip pat vidaus taisykles, susijusias su intelektinės veiklos rezultatų nuosavybe, tvirtina Instituto strateginį veikos planą, nuolatines arba laikinąsias komisijas susijusias su Instituto mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros koordinavimu ir atitinkamų projektų rengimu, svarsto pateiktus pasiūlymus dėl Instituto įstatų keitimo, pateiktas metines veiklos ataskaitas ir vertina, kaip Institutas įgyvendina savo tikslus ir uždavinius.

Tarybą sudaro 12 narių, iš kurių 7 narius renka Instituto mokslo ir administracijos darbuotojai slaptu balsavimu, 5 nariai yra skiriami: po vieną asmenį skiria Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras, Vilniaus universiteto rektorius ir Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos generalinis direktorius, vieną asmenį bendru sutarimu skiria švietimo, mokslo ir sporto ministras ir sveikatos apsaugos ministras iš Lietuvos specializuotos onkologijos draugijos (asociacijos). Taryba sudaroma 5 metams.


Mokslo tarybos nariai

 

Tarybos nariai:

 1. Prof. habil. dr. Ričardas Rotomskis
 2. Prof. dr. (HP) Saulius Cicėnas
 3. Dr. Giedrė Smailytė
 4. Dr. Živilė Gudlevičienė
 5. Dr. Audrius Dulskas
 6. Dr. Kęstutis Sužiedėlis
 7. Dr. Jonas Venius
 8. Prof. dr. Aurelija Žvirblienė (Vilniaus universiteto deleguota atstovė)
 9. Prof. dr. Vytautas Kasiulevičius (Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų deleguotas atstovas)
 10. Dr. Lina Jaruševičienė (Lietuvos Respublikos sveikatos pasaugos ministerijos deleguota atstovė)
 11. Prof. Valdemaras Razumas (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos deleguotas atstovas)
 12. Alvydas Česas (Lietuvos chemoterapeutų draugijos atstovas, bendrai deleguotas Lietuvos Respublikos sveikatos pasaugos ministerijos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos)
NutarimaiAtnaujinta 2020-07-02 10:26


Svarbu žinoti: