Atgal

Mokslo taryba

Instituto Mokslo taryba (toliau – Taryba) veikia nuo 1957 m., kada buvo įkurtas Lietuvos sveikatos apsaugos ministerijos Onkologijos mokslo tyrimo institutas. Taryba buvo patariamasis Instituto direktoriaus organas, svarstant pagrindines Instituto mokslinės veiklos kryptis, vertinant Instituto struktūrinių padalinių mokslinę veiklą, tvirtinant konkurso komisijų išvadas dėl Instituto mokslinių struktūrinių padalinių vadovų, vyresniųjų bei jaunesniųjų mokslo darbuotojų.
Reorganizavus Institutą į Lietuvos onkologijos centrą, kuris 1996 m. įgijo valstybinės mokslo įstaigos statusą, mokslinės, gydomosios paskirties ir veiklos tęstinumą, išliko ankstesnės Tarybos funkcijos, be to, Taryba kartu su Centro direktoriumi tapo Centro valdymo organu. 
2002 m. įkūrus Vilniaus universiteto Onkologijos institutą, Instituto Taryba buvo aukščiausiu Instituto savivaldos organu. Aukščiausiu valdymo organu Taryba išliko ir 2014 m. liepos 1 d. reorganizavus Vilniaus universiteto Onkologijos institutą į Nacionalinį vėžio institutą.
Taryba, vadovaudamasi reglamentu, tvirtina Instituto strateginį veikos planą, mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo tvarką, svarsto ir tvirtina Instituto mokslinę veiklą reglamentuojančius dokumentus, svarsto Instituto direktoriaus pateiktas metines veiklos ataskaitas ir vertina, kaip Institutas įgyvendina savo tikslus ir uždavinius, svarsto ir teikia Instituto direktoriui pasiūlymus dėl Instituto ryšių su mokslo ir studijų institucijomis, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklos, bendradarbiavimo su tarptautinėmis organizacijomis, kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis, svarsto ir tvirtina dokumentus, reglamentuojančius Instituto atvirosios prieigos laboratorijų darbą, Institute atliekamus mokslinius tyrimus, rengia rekomendacijas dėl onkologijos mokslo laimėjimų taikymo praktikoje.
Instituto Tarybos narių skaičius nustatytas Švietimo ir mokslo ministerijos. Tarybą sudaro 13 narių, iš kurių 2 skiria švietimo ir mokslo ministras, po vieną asmenį deleguoja Sveikatos apsaugos ministerija, Vilniaus universitetas ir Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos, vieną asmenį skiria švietimo ir mokslo ministras iš Lietuvos specializuotos onkologijos draugijos (asociacijos), 7 Tarybos nariai renkami iš Instituto mokslo ir administracijos darbuotojų.


Mokslo tarybos nariai

 

Tarybos nariai:

 1. Prof. habil. dr. Ričardas Rotomskis
 2. Prof. dr. (HP) Saulius Cicėnas
 3. Dr. Giedrė Smailytė
 4. Dr. Živilė Gudlevičienė
 5. Dr. Audrius Dulskas
 6. Dr. Kęstutis Sužiedėlis
 7. Dr. Jonas Venius
 8. Prof. dr. Aurelija Žvirblienė (VU)
 9. Prof. dr. Vytautas Kasiulevičius (VUL SK)
 10. Dr. Lina Jaruševičienė (Lietuvos Respublikos sveikatos pasaugos ministerija)
 11. Prof. Valdemaras Razumas (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija)
 12. Dr. Albertas Žalys  (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija)
 13. Šarūnas Narbutas (POLA atstovas, deleguotas ŠMSM)
NutarimaiAtnaujinta 2020-02-12 16:12


Svarbu žinoti: