Atgal

Narystė OECI

logo OECI_OK+ABBNacionalinis vėžio institutas (NVI) nuo 2008 m. yra visateisis Europos vėžio institutų organizacijos (OECI) narys, dalyvaujantis šios organizacijos veikloje.

Nacionalinis vėžio institutas (NVI) 2013-03-14 Briuselyje buvo įteiktas diplomas, žymintis, jog Institutas yra akredituotas kaip onkologines paslaugas teikianti bei mokslinius tyrimus atliekanti įstaiga, kuri atitinka visus onkologijos srities institutų europinius standartus.

NVI suteikta akreditacija galioja iki 2017 m., tačiau NVI sieks ją gauti ir pakartotinai. Onkologija Lietuvoje privalo eiti tuo pačiu keliu kaip Europos Sąjungos šalyse ir onkologiniams pacientams pasiūlyti geriausią onkologinės sistemos modelį bei kokybiškas paslaugas. 

 

Europos vėžio institutų organizacija (OECI)

1977 m. Tarptautinė sąjunga prieš vėžį (angl. International Union Against Cancer, toliau IUAC) surengė 60 onkologijos lyderių iš Europos bei kitų pasaulio valstybių susirinkimą Vienoje. Šio susirinkimo tikslas buvo skatinti didesnį bendradarbiavimą tarp pasaulyje esančių vėžio institutų vėžio kontrolės, duomenų rinkimo ir platinimo bei bendrų tyrimų srityse. Šis susirinkimas ir tapo vėžio institutų bendradarbiavimo Europoje pradžia.

Pirmoji Europos vėžio institutų organizacijos (angl. Organization of European Cancer Institutes, toliau OECI) Generalinė asamblėja įvyko 1980 m. gegužės 18–20 d. Graikijoje. Jos metu sukurta efektyvaus bendradarbiavimo struktūra, diskutuota apie Europos bendradarbiavimo programos pagrindinius principus.

OECI misija yra suvienyti Europos Sąjungos vėžio tyrimo ir gydymo institucijas siekiant sukaupti tiek patirties ir kompetencijos, kuri leistų ateityje sukurti ir išlaikyti geriausio onkologinio modelio (angl. model of oncology) koncepciją, surasti konkrečius, prieinamus ir realius efektyvios kovos su vėžiu sprendimus bei skatinti platų onkologijos modelių ir sprendimų įgyvendinimą, siekiant pagerinti ES pacientų gyvenimo kokybę.

Kad būtų įgyvendinta ši misija, turi būti vykdoma konkreti strateginė veikla ir OECI ketina:

 • Sukurti tobulumo onkologijoje viziją, kuri būtų aiški, prieinama ir reali. Ypač rutulioti aiškų „daugiaprofilinį (angl. comprehensive) vėžio centro“ modelį, paremtą multidiscipliniškumu, integracija, pacientų sudėtiniu (chirurginis, radioterapinis, chemoterapinis) gydymu ir priežiūra, mokslo tyrimais, mokymu. 
 • Sukurti bendradarbiavimo ir vadybos instrumentus, kurie leistų ir palengvintų tarpusavio organizacijos narių sąveikas bei vestų prie bendrų projektų ir veiklos.
 • Skatinti onkologijos praktinės patirties (angl. know how), kompetencijos ir kitų išteklių  kaupimą bei apsikeitimą tarp organizacijos narių.
 • Padaryti prieinamą sukauptą  kompetenciją, kad ES institucijos ir kitos viešos institucijos galėtų kreiptis reguliariai  ar prireikus su vėžio tyrimo ir gydymo vadybos problemomis.
 • Pareikšti savo organizacijos narių nuomones ES politikos bei sprendimų priėmėjams ir platesnei visuomenei.
 • Veikti kaip lobistinei agentūrai kartu su ES bei nacionalinėmis institucijomis, valdžios organais ar agentūromis šių institucijų narių vardu.
 • Teikti pagalbą kuriant onkologijos tyrimų bei mokymo sritį Europoje.

OECI yra susipažinusi ir  bendradarbiauja su kitomis ES vėžio srities organizacijomis, kaip ESMO, EORTC, FECS, IARC, EACR ir kitomis. EOCI misija yra savita, ji papildo šių iniciatyvų veiklą, integruodama jų tikslus ir požiūrius į visapusiškumo modelį. Ši integracija yra privaloma, jeigu organizacija pasiruošusi užtikrinti vėžio kontrolę ES. Be to, OECI išsiskiria kaip vėžio institucijų organizacija. OECI politika skatina bendradarbiavimą su visomis visuomenės, privačiomis ar kitomis organizacijomis, kurios siekia ES vėžiu sergančių pacientų gyvenimo kokybės gerinimo tikslų. 

OECI sudaro keturios darbo grupės:

1. Akreditavimo darbo grupė sukūrė:

 • standartus ir kriterijus, skirtus multidisciplininio vėžio gydymo Europos vėžio institutuose kokybei vertinti;
 • vėžio institutų atitikimo šiems standartams vertinimo procesą;
 • kiekybinį klausimyną, leidžiantį įvertinti vėžio institutų išteklius ir veiklą;
 • elektroninę priemonę rinkti iš patvirtintų vėžio institutų standartizuotiems ir kokybiniams duomenims, kurie leidžia įvertinti gydymo būdus ir rezultatus.

2. Švietimo ir mokymo darbo grupė, kurios tikslai yra skatinti švietimo ir mokymo vėžio srityje Europoje kūrimąsi, skatinti geresnius narių tarpusavio santykius ir ryšius su išorinėmis susijusiomis organizacijomis ir institucijomis. Šios darbo grupės veikla prisideda prie praktinių žingsnių įgyvendinant Lisabonos tikslus, įveikiant mokymo susiskaldymą ir dalijantis žiniomis bei infrastruktūros modeliais tarp daugiaprofilinių (angl. comprehensive) vėžio centrų, palengvinant naujų tyrimų iniciatyvų pradžią, stiprinant esamą sėkmingą veiklą, gerinant žinias apie naujai atsirandančias sritis. 

3. Rekomendacijų darbo grupė. Vėžio institutų pagrindinis siekis yra tyrimų rezultatų pritaikymas atitinkamose į pacientus orientuotuose strategijose, kurios padės pagerinti vėžio gydymą ir jo rezultatus. Rekomendacijos yra svarbios įrodymais pagrįstų gydymo būdų įgyvendinimo priemonės, padėsiančios tyrimų rezultatus perkelti į klinikinę praktiką. Pagrindiniai šios darbo grupės tikslai yra:

 • gerinti klinikinės praktikos metodikų kokybę ir veiksmingumą;
 • mažinti nereikalingą pastangų dubliavimąsi;
 • skatinti keitimąsi profesine patirtimi tarp OECI narių.

4. Patobiologijos darbo grupės tikslas yra standartizuoti ir harmonizuoti patologiją Europos vėžio centruose. Programa prasidėjo nuo TuBaFrost infrastruktūros įdiegimo. TuBaFrost yra suformuota banko infrastruktūra Europos navikų audinių bankui. OECI nariai dabar gali panaudoti šį virtualų audinių banką norėdami dalytis savo užšaldytų navikų audinių rinkiniais su kitais nariais, o prireikus ir su išorės institucijomis.

Šaltinis: www.oeci.eu

 

OECI akreditavimo programa

OECI didelį dėmesį skiria bendram darbui su organizacijomis ir specialistais, atsižvelgiant į tokius dalykus kaip prevencija, gydymas, tyrimai, plėtra, pacientų teisės ir švietimas. Norėdama tinkamai vykdyti šią misiją, OECI organizacija 2002 metais pradėjo akreditavimo projektą, kurio pagrindiniai tikslai buvo šie:

 • Plėtoti visapusišką onkologinio gydymo akreditacijos sistemą, kuri apimtų prevenciją, gydymą, tyrimus, švietimą ir bendradarbiavimą.
 • Sukurti atnaujintą vėžio centrų, esančių Europoje, duomenų bazę,kurioje būtų sukaupta išsami informacija apie šių vėžio centrų išteklius ir veiklą (gydymo, tyrimų, švietimo ir vadybos sričių).
 • Išplėtoti visuotinę ženklinimo priemonę, skirtą daugiaprofiliniams (angl. comprehensive) vėžio centrams Europoje bei nustatančią įvairias vėžio centrų struktūras ir daugiaprofilinių vėžio centrų standartą ir tobulumo kriterijus.

Buvo sukurta akreditacijos priemonė, nustatanti prevencijos, gydymo, tyrimo, švietimo ir tolesnės stebėsenos veiklos standartus ir vertinimo kriterijus. Šioje priemonėje yra integruota kiekybinė vėžio centrų duomenų bazė ir klausimynas, kuris suteikia bendrą vaizdą apie onkologinį klimatą OECI vėžio centruose Europoje. Visa tai yra pagrindas vystyti vėžio struktūrų Europoje vertinimą, ypatingą dėmesį skiriant tam, ar jos atitinka dauprofiliškumo ir tobulumo kriterijus.

Kokybės vertinimas ir tobulinimas yra ypač reikalingas ir būtinas pagerinti vėžio gydymą Europoje. Akreditacija yra visiškai priimtinas ir vykdomas procesas. Standartai ir vertinimo kriterijai buvo sukurti taip pat kaip ir akreditacijos priemonė. OECI klausimynas padeda susidaryti tikslų vėžio institucijų vaizdą visoje Europoje, padeda įvertinti poreikius ir pateikia standartus. Akreditavimo projektas yra ilgalaikis savanoriškas procesas, sukuriantis išorinę bei vidinę vertę. Tai aktyvus procesas, skirtas dalytis informacija ir patirtimi bei padedantis visai su vėžiu susijusiai bendruomenei  siekti visapusiškumo ir tobulumo.

Parengta pagal OECI informaciją. Atnaujinta 2019-01-03 11:30