NACIONALINIO VĖŽIO INSTITUTO PRIVATUMO POLITIKA

BENDROSIOS NUOSTATOS
(papildyta 2021-06-22 NVI įsakymu Nr.R8-275)

 1. Nacionalinis vėžio institutas (toliau – NVI), buveinės adresas Santariškių g. 1, Vilnius, kodas 111959420, tai valstybinis mokslinių tyrimų institutas, kurio sudėtyje yra klinika. NVI teikia antrinio bei tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas, vykdo mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, biobanko veiklą, taip pat tvarko Vėžio registrą.

 2. NVI gerbia duomenų subjektų teises, jų privatumą ir asmens duomenis tvarko vadovaudamasis 2016 m. balandžio 27 d.  Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą, nuostatomis.

 3. Informacija apie NVI duomenų apsaugos pareigūną:
  Renata Laučiuvienė
  Santariškių g. 1, Vilnius, LT-08660, 
  El. paštas  duomenuapsauganvi.lt
  Tel. +370 (5) 274 6464.

 4. NVI tvarko tik tuos duomenų subjektų duomenis, kurie yra reikalingi teikiant paslaugas ir vykdant veiklą, įgyvendinant konkrečius asmens duomenų tvarkymo tikslus.

 5. Duomenų subjektai perduodami savo asmens duomenis NVI, sutinka su šios Privatumo politikos taisyklėmis, supranta jos nuostatas ir sutinka jų laikytis.

 6. Privatumo politikos tikslas – informuoti apie duomenų subjektų privatumo apsaugą, paaiškinti, kaip yra tvarkomi ir saugomi asmens duomenys NVI, supažindinti su duomenų subjektų teisėmis.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas
NVI tvarko tik tuos asmens duomenis, kuriuos tvarkyti yra būtina, siekiant nurodytų tvarkymo tikslų:
 1. rinkti ir tvarkyti informaciją apie pacientų sveikatą, siekiant užtikrinti sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ir jų kokybę, statistinių duomenų kaupimą;
 2. vykdyti mokymo procesą, biobanko veiklą ir mokslinius tyrimus;
 3. užtikrinti NVI darbuotojų, lankytojų ir turto saugumą (vaizdo stebėjimas);
 4. administruoti NVI veiklą (NVI pretendentų į darbuotojus, esamų ir buvusių darbuotojų, praktikantų, rezidentų asmens duomenų tvarkymas, pacientų registracija ir kt.);
 5. administruoti skundus ir prašymus;
 6. viešųjų pirkimų procedūrų organizavimo ir vykdymo tikslais gali būti tvarkomi tiekėjų (fizinių asmenų) asmens duomenys;
 7. prekių, darbų, paslaugų sutarčių su tiekėjais vykdymo tikslu gali būti tvarkomi tiekėjų (fizinių asmenų) asmens duomenys;
 8. asmenų iš kitų įstaigų, įmonių, organizacijų asmens duomenys tvarkomi vaistinių preparatų reklamos renginių registravimo NVI tikslais;
 9. asmenų iš kitų įstaigų, įmonių, organizacijų, visuomenės atstovų, besilankančių Nacionaliniame vėžio institute, asmens duomenys tvarkomi gerosios praktikos pasidalijimo, komunikacijos, Nacionalinio vėžio instituto veiklos viešinimo tikslu.
Tvarkomų asmens duomenų kategorijos
 1. Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tikslu NVI tvarkomi bendrieji pacientų duomenys, tokie kaip vardas, pavardė, asmens kodas, kontaktiniai duomenys ir kita. Taip pat tvarkoma sveikatos informacija, tokia kaip fizinio ištyrimo duomenys, laboratorinių, radiologinių tyrimų duomenys, informacija apie skiriamą gydymą ir kita.
 2. Mokslinio tyrimo vykdymo tikslu NVI tvarkomi paciento duomenys, kurie reikalingi atsižvelgiant į mokslinio tyrimo protokolą, tokie kaip vardas, pavardė, identifikacinis kodas, demografiniai duomenys, rasinė ir etninė kilmė, lytis, gimimo data, kontaktinė informacija, fizinio ištyrimo duomenys, gydybinių funkcijų rodikliai, laboratorinių, radiologinių tyrimų duomenys, informacija apie skiriamą gydymą ir nepageidaujamus reiškinius ir kita.
  2.1. Saugumo tikslais NVI tvarkomi vaizdai.
 3. NVI veiklos administravimo tikslu NVI tvarkomi tokie darbuotojų asmens duomenys, kaip vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, duomenys apie išsilavinimą ir kvalifikaciją, kontaktiniai duomenys, jei reikalinga – informacija apie šeiminę padėtį, sveikatos būklę ir kita informacija.
 4. Skundų ir prašymų administravimų tikslu tvarkomi duomenų subjekto vardas, pavardė, asmens kodas, kontaktai, parašas, skunde, prašyme ar pareiškime nurodyta informacija (įskaitant ir ypatingus asmens duomenis), skundo, prašymo ar pareiškimo nagrinėjimo rezultatas ir kita informacija.
 5. Viešųjų pirkimų procedūrų organizavimo ir sutarčių vykdymo tikslais tvarkomi vardas, pavardė, asmens kodas, išsilavinimas, darbovietė, pareigos, kontaktiniai duomenys bei kita informacija.
 6. Telefonu teikiamos informacijos kokybės užtikrinimo tikslu gali būti tvarkoma pokalbio metu pateikta informacija.
 7. Asmenų iš kitų įstaigų, įmonių, organizacijų vaistinių preparatų reklamos renginių registravimo NVI tikslais tvarkomi asmens duomenys - vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys bei kita informacija.
 8. Asmenų iš kitų įstaigų, įmonių, organizacijų, visuomenės atstovų, besilankančių Nacionaliniame vėžio institute tvarkomi vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys bei kita informacija.
Asmens duomenų tvarkymas
 1. NVI darbuotojai, atlikdami savo pareigas ir tvarkydami asmens duomenis, laikosi teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principų, tikslo apribojimo, duomenų kiekio mažinimo, tikslumo ir saugojimo trukmės apribojimo, vientisumo ir konfidencialumo principų.
 2. Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, nei tai yra būtina nurodytiems tikslams pasiekti, arba tiek, kiek teisės aktai įpareigoja tuos duomenis saugoti, pavyzdžiui:   
  • Asmenų prašymai, skundai, pranešimai ir jų nagrinėjimo dokumentų saugojimo terminas 1 metai įstaigai priėmus sprendimą;
  • Gydymo stacionare ligos istorija saugojimo terminas 25 metai;
  • Ambulatorinė asmens sveikatos istorijos saugojimo terminas 15 metų;
  • Darbuotojų priėmimo į pareigas, perkėlimo, pavadavimo, atleidimo iš pareigų, darbo užmokesčio, atostogų vaikui prižiūrėti, tėvystės atostogų saugojimo terminas 50 metų.

 3. NVI surinkti asmens duomenys yra saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir (arba) informacinėse sistemose el. formate.

 4. Asmens duomenys saugomi nuo praradimo, neteisėto naudojimo ir pažeidimo. NVI naudojamos fizinės bei techninės priemonės, užtikrinti renkamų asmens duomenų saugumą.

NVI ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

 

Asmens duomenų teikėjai
1. NVI duomenis apie asmenis gauna iš:
 • Pačio duomenų subjekto;
 • Subjekto įgalioto asmens;
 • Kitų sveikatos priežiūros įstaigų;
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos (ESPBI IS) ir Išankstinės pacientų registracijos informacinės sistemos (IPR);
 • Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Lietuvos Respublikos draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro (toliau – DPSDR) ir Privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos „Sveidra“ (SVEIDRA);
 • Valstybinio socialinio draudimo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
 • Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos
 • Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos;
 • Valstybės įmonės Registrų centro;
 • Antstolių kontorų;
 • Vyriausios tarnybinės etikos komisijos privačių interesų registro (PINREG)
 • Kitų valstybinių registrų ir duomenų bazių.

 

Duomenų teikimas asmens duomenų gavėjui
 1. Asmens duomenys gali būti teikiami tik pagal sudarytą asmens duomenų teikimo sutartį arba gavus duomenų gavėjo prašymą, arba kai pareigą teikti duomenis numato įstatymai.
 2. Pacientų duomenys teikiami Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos (SVEIDRA); Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos; valstybės ar savivaldybės įstaigoms, kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims, kai teisės aktai įpareigoja NVI teikti prašomus duomenis; pacientams, pacientų artimiesiems, šeimos nariams, atstovams. Šie duomenys teikiami įgyvendinant pacientų teisę susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis, taip siekiant užtikrinti suteikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir teisės aktais nustatytų pareigų įgyvendinimą.
 3. Nuasmeninti moksliniame tyrime dalyvaujančių asmenų duomenys teikiami tyrimo užsakovams pagal sutartį bei kitoms atsakingoms institucijoms nepažeidžiant konfidencialumo sąlygų.
 4. NVI gali pateikti asmens duomenis savo duomenų tvarkytojams, kurie teikia NVI paslaugas ir tvarko asmens duomenis NVI vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal NVI nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. NVI pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga.
Duomenų gavėjai
1. NVI duomenų gavėjais gali būti: 
 • Sveikatos apsaugos ministerija ir jai pavaldžios institucijos
 • Valstybinė ligonių kasa, Teritorinės ligonių kasos (SVEIDRA)
 • Valstybinė akreditavimo tarnyba prie sveikatos apsaugos ministerijos
 • Sveikatos priežiūros įstaigos - Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos, Valstybinis patologijos centras, Vilniaus universiteto ligoninė Žalgirio klinika ir kt.
 • VĮ Registrų centras – ESPBI IS, Išankstinės pacientų registracijos IS tvarkytojas
 • Higienos institutas
 • Radiacinės saugos centras
 • Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras
 • Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir jai pavaldžios institucijos
 • Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
 • Valstybinė darbo inspekcija
 • Valstybinė mokesčių inspekcija
 • Vyriausioji tarnybinės etikos komisija
 • Lietuvos bioetikos komitetas
 • Regioniniai bioetikos komitetai
 • Biomedicininių tyrimų užsakovai
 • Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir jai pavaldžios institucijos
 • Švietimo ir ugdymo įstaigos
 • Valstybės informacinės sistemos  tokios kaip eLABa, MIDAS
 • Teismas, ikiteisminio tyrimo įstaigos
 • Advokatai (tik esant asmens sutikimui)
 • Draudimo bendrovės (tik esant asmens sutikimui)
 • Paslaugų teikėjai (duomenų tvarkytojai) - UAB „BITI“, UAB „Nevda“, UAB „Labbis“, UAB „Rivilė“, dėl radiologinių paslaugų - UAB „Graina“, UAB „Affidea“, UAB „Oxipit“. Asmens duomenys duomenų tvarkytojams atskleidžiami tiek, kiek yra būtina teikiant paslaugas
 • Ir kiti duomenų gavėjai teisės aktų nustatyta tvarka turintys pagrindą gauti asmens duomenis iš NVI.
Duomenų subjektų teisės
 1. Duomenų subjektų teisės ir jų įgyvendinimo tvarka yra reglamentuota NVI direktoriaus įsakymu patvirtintose Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Nacionaliniame vėžio institute taisyklėse.

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO NACIONALINIAME VĖŽIO INSTITUTE TAISYKLĖS

Konfidencialumo nuostatos
 1. NVI darbuotojai, tvarkantys asmens duomenis, laikosi konfidencialumo principo ir laiko paslaptyje bet kokią su asmens duomenimis susijusią informaciją, su kuria jie susipažino vykdydami savo pareigas, nebent tokia informacija būtų vieša pagal galiojančių įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatas. Pareiga saugoti asmens duomenų paslaptį galioja tiek įstaigos viduje, tiek už jos ribų, o taip pat pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams.
Baigiamosios nuostatos
 1. Ši Privatumo politika yra neatskiriama NVI teikiamų paslaugų dalis. Plėtojant ir tobulinant NVI veiklą, NVI turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šią Privatumo politiką. Rekomenduojama duomenų subjektams reguliariai susipažinti su naujausia Privatumo politikos versija šioje interneto svetainėje.Atnaujinta 2023-07-05 11:03